DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Skutkové
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [Následující]

Kapitola 20.

Pavel svatý plavil se až do Troady, 7. tu kázal a mládence vzkřísil, 15. odtud plavili se do Milétu, 17. tu svolal starší Efezské, jimž osvědčení a napomenutí i s pohrůžkou učiniv, 36. s nimi se s pláčem rozžehnal.

1. Když pak přestala ta bouřka, povolav Pavel učedlníků a ^požehnav jich, vyšel odtud, °aby se bral do Macedonie.

°1Tm 1,3;[^Sk 18,22]

2. A když prošel krajiny ty, a napomenutí jim učiniv mnohými řečmi, přišel do země Řecké,

3. V kteréžto pobyv za tři měsíce, (kdežto Židé učinili jemu ^zálohy,) když se měl plaviti do Syrie, umínil navrátiti se skrze Macedonii.

[^19]

4. I šel s ním ^Sópater Berienský až do Azie, a z ~Tessalonicenských °Aristarchus a Sekundus a ÷Gáius Derbeus a *Timoteus, z Azianských pak ^^Tychikus a ~~Trofimus.

°[~]27,2;[^Sk 17,10;~19,201K 1,14;*Sk 16,1^^Ef 6,21;2Tm 4,12;Tt 3,12;~~Sk 21,29]

5. Ti všickni šedše napřed, dočkali nás ^v Troadě.

[^16,8]

6. My pak plavili jsme se po velikonoci z Filippis, a přišli jsme k nim do Troady v pěti dnech, a tu jsme pobyli za sedm dní.

7. Tedy první den po sobotě, když se učedlníci sešli °k lámání chleba, Pavel mluvil k nim, maje nazejtří jíti pryč, i prodlil řečí až do půlnoci.

°2,42

8. A bylo mnoho světel tu na té síni, kdež byli shromážděni.

9. Jeden pak mládenec, jménem Eutychus, sedě na okně, jsa obtížen hlubokým snem, když tak dlouho Pavel kázal, spě, spadl s třetího ponebí dolů, a vzat jest mrtvý.

10. I sstoupiv dolů Pavel, °zpolehl na něj, a objav jej, řekl: Nermuťtež se, však duše jeho v něm jest.

°1Kr 17,21;2Kr 4,34

11. A vstoupiv zase na síň, lámal chléb a jedl, a kázání jim učiniv dlouho až do svitání, tak odšel pryč.

12. I přivedli toho mládence živého, a byli nad tím velice potěšeni.

13. My pak vstoupivše ^na lodí, plavili jsme se do Asson, odtud majíce k sobě vzíti Pavla; neb jest byl tak poručil, maje sám jíti po zemi.

[^5]

14. A když se k nám připojil v Asson, vzavše jej, přijeli jsme do Mitylénu.

15. A odtud plavíce se, druhý den byli jsme proti Chium, a třetího dne přistavili jsme bárku k Sámu, a pobyvše v Trogyllí, nazejtří přišli jsme do Milétu.

16. Nebo Pavel byl umínil pominouti Efez, aby se nemeškal v Azii; nebo pospíchal, by možné bylo, aby byl o ^letnicích v ~Jeruzalémě.

[^2,1;~21,4.12]

17. Tedy z Milétu poslav do Efezu, povolal k sobě starších církve.

18. Kteřížto když přišli k němu, řekl jim: Vy víte od prvního dne, v °kterýžto přišel jsem do Azie, kterak jsem po všecken ten čas s vámi byl,

°19,10

19. Slouže Pánu se vší pokorou i s mnohými slzami a pokušeními, kteráž na mne přicházela z úkladů Židovských.

20. Kterak jsem ničehož ^nepominul, což by vám užitečného bylo, abych vám toho neoznámil, ale učil jsem vás vůbec zjevně i po domích,

[^27]

21. Svědectví vydávaje i Židům i Řekům °o pokání k Bohu a o víře v Pána našeho Ježíše Krista.

°L 24,47;[Mk 1,15]

22. A aj, nyní já sevřín jsa duchem, beru se do Jeruzaléma, nevěda, co mi se v něm má státi,

23. Než že Duch svatý po °městech, kudyž jsem šel, osvědčuje mi, pravě, že vězení a soužení mne očekávají.

°21,4.[11]

24. Však já ^nic na to nedbám, aniž jest mi tak drahá duše má, jen ~abych běh svůj s radostí vykonal a °přisluhování, kteréž jsem přijal od Pána Ježíše, k osvědčování evangelium milosti Boží.

°[~]2Tm 4,7;Tt 1,3;Ga 1,1;[^Sk 21,13]

25. A aj, já nyní vím, že již více neuzříte tváři mé vy všickni, mezi kterýmiž jsem chodil, káže o království Božím.

26. Protož osvědčujiť vám dnešní den, °žeť jsem čist od krve všech.

°1S 12,3;2S 3,28;Ez 33,6

27. Nebť jsem neobmeškal zvěstovati vám ^všeliké rady Boží.

[^L 7,30;Ef 1,11]

28. Buďtež ^tedy sebe pilni i všeho stáda, v němžto Duch svatý ustanovil ~vás biskupy, abyste pásli církev Boží, kteréž sobě dobyl °svou vlastní krví.

°1K 1,30;6,20;7,23;Ef 1,7;Ko 1,20;Žd 9,12;1Pt 1,19;Zj 1,5;5,9;[^1Tm 4,16;1Pt 5,2;~Fp 1,1;1Tm 3,1.2]

29. Nebo já to jistotně vím, že po mém odjití vejdou mezi vás °vlci hltaví, kteříž nebudou odpouštěti stádu.

°2Pt 2,1;[Mt 7,15]

30. A z vás °samých povstanou muži, jenž budou mluviti převrácené věci, aby obrátili učedlníky po sobě.

°1J 2,19;[Sk 15,24;Ž 41,10;2Pt 2,2]

31. Protož bděte, v paměti majíce, že jsem po tři ^léta nepřestával dnem i nocí s pláčem napomínati jednoho každého z vás.

[^19,10]

32. A již nyní, bratří, poroučím vás Bohu a slovu milosti jeho, kterýžto mocen jest vzdělati vás, a dáti vám dědictví mezi všemi posvěcenými.

33. Stříbra °nebo zlata neb roucha nežádal jsem od žádného.

°1K 9,12;2K 11,9;12,13;[Nu 16,15;1S 12,3;1K 9,12;2K 11,9]

34. Nýbrž °sami víte, že toho, čehož mi kdy potřebí bylo, i těm, kteříž jsou se mnou, dobývaly ruce tyto.

°18,3;1K 4,12;1Te 2,9;2Te 3,8

35. Vše ukázal jsem vám, ^že tak pracujíce, musíme snášeti mdlé, a pamatovati na slova Pána Ježíše; nebť ~on řekl: Blahoslaveněji jest dáti nežli bráti.

[^1Te 2,9;2Te 3,8~L 6,38]

36. A to pověděv, °klekna na kolena svá, ^modlil se s nimi se všemi.

°[^]21,5

37. I stal se pláč veliký ode všech, a padajíce na hrdlo Pavlovo, líbali jej,

38. Rmoutíce se nejvíce nad tím slovem, kteréž řekl, že by již více neměli tváři jeho viděti. I provodili jej až k lodí.


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Skutkové