DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 2. Tessalonicenským
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3

Kapitola 3.

Ponouká apoštol k snažnosti v svatých modlitbách, 6. a varování se neřádných a nepokojných bratří, 14. kteří by tím zahanbeni jsouce, snáze napraveni býti mohli.

1. Dále ^pak, bratří, °modlte se za nás, aby slovo Páně ÷rozmáhalo se a slaveno bylo, jako i u vás,

°[÷]Mt 9,38;Ef 6,19;Ko 4,3;[Ř 15,30;^Fp 4,8]

2. A abychom °vysvobozeni byli od nezbedných a zlých lidí. Neboť ne všech jest víra.

°Ř 15,31;[Sk 2,40]

3. Ale ^věrnýť jest Pán, °kterýž utvrdí vás a ÷ostříhati bude od zlého.

°2,17;[1Pt 5,10];1K 1,8.[^9J 17,15]

4. Doufámeť pak v Pánu o vás, že to, což vám předkládáme, činíte i činiti budete.

5. Pán pak spravujž srdce vaše k lásce Boží a k ^trpělivému očekávání Krista.

[^Zj 1,9]

6. Přikazujemeť pak vám, bratří, ve jménu Pána našeho Jezukrista, abyste se ^oddělovali od každého bratra, kterýž by se choval ~neřádně a ne podle naučení ÷vydaného, kteréž přijal od nás.

[^Ř 16,17;~1Te 4,112Te 2,15]

7. Nebo sami víte, kterak jest potřebí následovati nás, poněvadž jsme se nechovali mezi vámi neslušně.

8. Aniž jsme darmo chleba jedli u koho, ale °s prací a s těžkostí, ve dne i v noci dělajíce, abychom žádnému z vás nebyli k obtížení.

°Sk 20,34

9. Ne jako bychom °neměli k tomu práva, ale ~abychom se vám za příklad vydali, abyste nás následovali.

°1K 9,4.[6;~4,16];1Te 2,6;[Mt 10,10]

10. Nebo i když jsme byli u vás, to jsme vám předkládali: Kdož ^nechce dělati, aby také nejedl.

[^Gn 3,19]

11. Slyšímeť zajisté, že někteří mezi vámi chodí nezpůsobně, nic nedělajíce, ale v neužitečné věci se vydávajíce.

12. Protož těm, kteříž takoví jsou, ^přikazujeme, a napomínáme jich skrze Pána našeho Jezukrista, aby ~pokojně pracujíce, svůj chléb ÷jedli.

[~]1Te 4,11;[~]Ef 4,28;[^Ř 15,30Mt 6,11]

13. Vy pak, bratří, ^neoblevujte dobře činíce.

[^Ga 6,9]

14. Pakli kdo neuposlechne skrze psaní řeči naší, toho znamenejte, a nemějte s ním ^nic činiti, ať by se zastyděl.

[^1K 5,9.11]

15. Avšak nemějte ho za nepřítele, ale napomínejte jako bratra.

16. Sám pak °Pán pokoje dejž vám vždycky pokoj všelijakým způsobem. Pán budiž se ~všemi vámi.

°Ř 15,33;[~Mt 28,20]

17. Pozdravení mou vlastní °rukou Pavlovou, což jest za znamení v každém listu. Takť obyčejně píši.

°Ko 4,18;[1K 16,21]

18. Milost Pána našeho Jezukrista budiž se všemi vámi. Amen.

Fp 4,23

Druhý list k Tessalonicenským psán byl ^z Atén.

[^Sk 17,15.16]

Kapitola: [Předchozí] DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 2. Tessalonicenským