DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Skutkové
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [Následující]

Kapitola 25.

Pavel svatý před Festem při svou vyvodil, 21. až se i k císaři odvolal. 24. Potom Festus králi Agrippovi o Pavlovi zprávu dal.

1. Tedy Festus vladařství ujav, po třech dnech přijel z Cesaree do Jeruzaléma.

2. I ^oznámili jemu nejvyšší kněz a přednější z Židů o Pavlovi, a prosili ho,

[^24,1]

3. Žádajíce té milosti proti němu, aby jej kázal přivésti do Jeruzaléma, zálohy ^učinivše jemu, aby zabit byl na cestě.

[^23,15]

4. A Festus odpověděl, že má Pavel ostříhán býti v Cesaree, a on sám že tudíž tam přijede.

5. Protož (řekl), kteříž z vás mohou, nechť tam také se vypraví spolu se mnou, a jest-li jaká vina na tom muži, nechať naň žalují.

6. A pobyv mezi nimi nic více než deset dní, jel do Cesaree. A druhého ^dne posadiv se na soudné stolici, kázal Pavla přivésti.

[^J 19,13]

7. Kterýžto když byl přiveden, obstoupili jej ti, jenž byli přišli z Jeruzaléma, Židé, °mnohé a těžké žaloby proti Pavlovi vedouce, kterýchž nemohli dovésti,

°24,5.6

8. Nebo Pavel při všem mírnou zprávu ^dával, že ani °proti Zákonu Židovskému, ani proti chrámu, ani proti císaři nic neprovinil.

°24,12;28,17;[^26,2]

9. Ale ^Festus, chtěje se Židům zalíbiti, odpověděv, řekl Pavlovi: Chceš-li jíti do Jeruzaléma a tam o to souzen býti přede mnou?

[^24,27]

10. I řekl Pavel: Před stolicí císařovou chci státi a tam souzen býti. Židům jsem nic neublížil, jakož i ty dobře to víš.

11. Nebo °jestližeť jim v čem ubližuji, aneb něco smrti hodného jsem spáchal, neodpírámť umříti; a pakliť nic toho při mně není, z čehož mne oni viní, žádnýť mne jim nemůže dáti. ~K císaři se odvolávám.

°28,18.19;[18,14;~25,16;26,32]

12. Tedy Festus promluviv s radou, odpověděl: K císařis se odvolal? K císaři půjdeš.

13. A po několika dnech král Agrippa a Bernice přijeli do Cesaree, aby pozdravili Festa.

14. A když tu za mnoho dní pobyli, oznámil Festus králi o Pavlově při, řka: Muž °jeden ostaven jest od Felixa v vězení,

°24,27

15. O °kterémž, když jsem byl v Jeruzalémě, oznámili mi přední kněží a starší Židovští, žádajíce na něj ortele.

°2

16. Kterýmž jsem odpověděl, že není obyčej Římanům vydati člověka na smrt, ^prve nežli by ten, na kohož se žaloba děje, přítomné měl žalobníky a volnost k odpovídání na to, z čehož by byl obviňován.

[^Dt 17,4]

17. A protož když se byli sem sešli, hned beze všeho meškání, druhý den posadiv se na soudné stolici, rozkázal jsem přivésti toho muže.

18. Jehožto žalobníci tu stojíce, z ničeho takového nevinili ho, čehož jsem já se domníval.

19. Ale °o nějaké otázky při tom svém náboženství měli s ním nesnáz, a o jakémsi Ježíšovi mrtvém, o kterémž jistil Pavel, ^že jest živ.

°23,29;[^L 24,23]

20. Já pak maje tu při v pochybnosti, řekl jsem jemu, chtěl-li by jíti do Jeruzaléma, a tam o ty věci souzen býti.

21. A když se on odvolal, aby byl chován k soudu Augustovu, kázal jsem ho hlídati, až bych jej poslal k císaři.

22. Tedy Agrippa řekl k Festovi: Chtělť bych i já rád člověka toho slyšeti. A on řekl: Zítra ho uslyšíš.

23. Nazejtří pak, když přišel Agrippa a Bernice s velikou slavou, a vešli na síň s hejtmany a s lidmi nejznamenitějšími města toho, k rozkázání Festovu přiveden jest Pavel.

24. I řekl Festus: Králi Agrippo a všickni, kteříž jste tuto s námi, vidíte tohoto, za nějžto všecko množství Židů prosili mne, i v Jeruzalémě i zde, křičíce, že takový nemá více živ býti.

25. Já pak shledav to, že °nic hodného smrti neučinil, však když se sám k Augustovi odvolal, umínil jsem jej tam poslati.

°23,9;26,31

26. O němž, co bych jistého napsal pánu svému, nevím. Protož jsem jej teď přivedl před vás, a zvláště před tebe, králi Agrippo, abych vyptaje se, věděl, co psáti.

27. Nebo zdá mi se to neslušné býti poslati vězně a pře jeho neoznámiti.


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Skutkové