DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Skutkové
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [Následující]

Kapitola 3.

Svatý Petr uzdraviv chromého hned tak narozeného, 12. mnohé kázáním svým vzbudil ku pokání.

1. Petr pak a Jan spolu vstupovali do chrámu v hodinu modlitebnou ^devátou.

[^10,3]

2. A muž nějaký, °chromý tak narozený z života matky své, nesen byl, kteréhož sázeli na každý den u dveří chrámových, kteréž slouly Krásné, aby prosil za almužnu těch, kteříž vcházeli do chrámu.

°14,8

3. Ten uzřev Petra a Jana, ani vcházeti měli do chrámu, prosil jich, aby mu almužnu dali.

4. I pohleděv naň Petr s Janem, řekl: Hleď na nás.

5. A on pilně pohleděl na ně, naděje se, že něco vezme od nich.

6. Tedy řekl Petr: Stříbra a zlata nemám, ale což mám, to tobě dám. Ve °jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď.

°4,10;[3,16;14,9.10]

7. I °ujav jej za ruku jeho pravou, pozdvihl ho, a hned utvrzeny jsou nohy jeho i kloubové.

°Mt 8,15;9,25

8. A zchytiv se, stál, a chodil, a všel s nimi do chrámu, chodě, a poskakuje, a chvále Boha.

9. A viděl jej všecken lid, an chodí a chválí Boha.

10. I ^poznali ho, že jest ten, kterýž na almužně sedával u dveří Krásných chrámových. I naplněni jsou strachem a děšením nad tím, což se stalo jemu.

[^J 9,8]

11. A když se ten uzdravený přídržel Petra a Jana, sběhl se k nim všecken lid °do síňce, kteráž sloula Šalomounova, předěšen jsa.

°5,12;1Kr 6,3;J 10,23

12. To viděv Petr, promluvil k lidu: Muži Izraelští, co se divíte tomuto? Anebo co na nás tak pilně hledíte, jako bychom my svou mocí aneb nábožností učinili to, aby tento chodil?

13. Bůh ^Abrahamův a Izákův a Jákobův, Bůh ~otců našich, °oslavil Syna svého Ježíše, kteréhož jste vy vydali a odepřeli se před tváří Pilátovou, kterýž ho ÷soudil býti hodného propuštění.

°5,30].31;Fp 2,9;[^Ex 3,6.15.16÷Mt 27,23;L 23,14]

14. Vy pak svatého a spravedlivého odepřeli jste se a prosili jste za muže vražedníka, aby vám byl dán.

Mt 27,20;Mk 15,11;L 23,18;J 18,40

15. Ale dárce ^života zamordovali jste, kteréhož ~Bůh vzkřísil z mrtvých; čehož °my svědkové jsme.

°1,8;J 15,27;[^1K 2,8;Sk 5,31;~2,24]

16. A skrze víru ve jméno jeho, tohoto, kteréhož vy vidíte a znáte, utvrdilo jest jméno jeho a víra, kteráž jest skrze něho, dala jemu celé zdraví toto před obličejem všech vás.

17. Ale nyní, bratří, vím, °že jste to z nevědomí učinili, jako i knížata vaše.

°J 16,3;1K 2,8;1Tm 1,13

18. Bůh pak to, což předzvěstoval skrze ústa °všech proroků, že měl Kristus trpěti, tak jest naplnil.

°Iz 50,6;53,4;L 24,44].46

19. Protož °čiňte pokání, a obraťte se, aby byli shlazeni hříchové vaši, když by přišli časové ~rozvlažení od tváři Páně,

°Mt 4,17;[Sk 2,38;~Dn 7,22.27]

20. A poslal by toho, kterýž vám kázán jest, Ježíše Krista.

21. Kteréhož zajisté musí přijíti nebesa, až do času napravení všech věcí; což byl předpověděl Bůh skrze ústa svých svatých proroků od věků.

22. Mojžíš °zajisté otcům ^řekl, že Proroka vám vzbudí Pán Bůh váš z bratří vašich jako mne, =jehož poslouchati budete ve všem, cožkoli bude mluviti vám.

°7,37;Dt 18,15.[^18];=Mt 17,5;Mk 9,7;L 9,35;[^J 1,21.25]

23. A staneť se, že ^každá duše, kteráž by neposlouchala toho Proroka, vyhlazena bude z lidu mého.

[^Dt 18,19;Ž 2,12]

24. Ano i všickni proroci od Samuele a potomních, kteřížkoli mluvili, také jsou o těchto dnech předzvěstovali.

25. Vy °jste synové proroků a synové úmluvy, kterouž učinil Bůh s otci našimi, řka k Abrahamovi: =V semeni tvém požehnány budou všecky čeledi země.

°Ř 9,4;=Gn 12,3;18,18;22,18;26,4;[Ř 15,8;Ga 3,8]

26. Vám °nejprve Bůh, vzbudiv Syna svého Ježíše, poslal ho dobrořečícího vám, =aby se jeden každý z vás ~odvrátil od nepravostí svých.

°13,46;=17,30;[~Ř 11,26]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Skutkové