DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Timoteovi
Kapitola: 1 2 3 4 5 6 [Následující]

Kapitola 1.

Péči měv apoštol o Efezské, aby od falešných apoštolů podvedeni nebyli, 3. Timotea při nich nechal, 5. jemuž pravý cíl zákona Páně ukázav, 12. milosrdenství Boží při sobě i při jiných zveličuje, 18. a Timoteovi, aby dobrého svědomí ostříhal, přikazuje.

1. Pavel, apoštol Ježíše Krista, ^podle zřízení Boha spasitele našeho a pána Jezukrista, naděje naší,

[^Sk 9,15]

2. Timoteovi, ^vlastnímu synu u víře: °Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce našeho a od Krista Ježíše Pána našeho.

°Ga 1,3;[^Tt 1,4]

3. Jakož jsem prosil tebe, ^abys pozůstal v Efezu, když jsem šel do Macedonie, viziž, abys přikázal ~některým jiného učení neučiti,

[^Sk 20,1.3;~Ga 1,6.7]

4. Ani °oblibovati ^básní a ~vypravování rodů, čemuž konce není, odkudž jen hádky ÷pocházejí, více nežli vzdělání Boží, kteréž jest u víře,

°4,7;6,4;Tt 1,14;[^2Tm 2,16;~Tt 3,91Tm 6,4]

5. Ješto ^konec přikázání jest láska z srdce čistého a z svědomí dobrého a z víry neošemetné.

[^Kaz 12,13;L 10,27Ř 13,8.10;Ga 5,14]

6. Od čehož někteří jako od cíle pobloudivše, uchýlili se k marnomluvnosti,

7. Chtíce býti ^učitelé Zákona, a nerozumějíce, ani co mluví, ani čeho zastávají.

[^J 3,10]

8. Víme pak, že ^dobrý jest Zákon, když by ho kdo náležitě užíval,

[^Ř 7,12]

9. Toto ^znaje, že spravedlivému není uložen Zákon, ale ~nepravým a nepoddaným, bezbožným a hříšníkům, nešlechetným a ÷nečistým, mordéřům otců svých a matek, vražedníkům,

[^Ga 3,19;~Ř 1,29nŽd 12,16]

10. Smilníkům, samcoložníkům, těm, kteříž lidi kradou, lhářům, křivým přísežníkům, a jest-li co jiného, ješto by bylo naodpor zdravému učení,

11. Jenž jest podle slavného ^evangelium blahoslaveného Boha, ~kteréžto mně svěřeno jest.

[^6,15;~1Te 2,4]

12. Protož děkuji tomu, kterýž mne zmocnil, totiž Kristu Ježíši Pánu našemu, že mne za tak ^věrného soudil, aby mne v službě postavil,

[^Sk 9,15]

13. Ješto °jsem prve byl ^ruhač, a protivník, a ukrutník. Ale milosrdenství jsem došel; =neb jsem to z neznámosti činil v nevěře.

°Sk 22,4;[^8,3;9,1]=J 16,2

14. Rozhojnila ^se pak náramně milost Pána našeho, s věrou a s milováním, kteréž jest v Kristu Ježíši.

[^Ř 5,20]

15. Věrnáť ^jest tato řeč a všelijak oblíbení hodná, že ~Kristus Ježíš přišel na svět, aby ÷hříšné spasil, z nichžto já první jsem.

[^4,9;~Mt 9,131,21;2K 5,21]

16. Ale ^proto milosrdenství jsem došel, aby na mně prvním dokázal Ježíš Kristus všeliké dobrotivosti, ku příkladu těm, kteříž mají uvěřiti ~v něho k životu věčnému.

[^13;~Mk 16,16]

17. Protož Králi věků ^nesmrtelnému, neviditelnému, samému moudrému Bohu budiž čest i sláva na věky věků. Amen.

[^Ř 1,23]

18. Totoť ^přikázání poroučím tobě, synu Timotee, totiž abys podle předešlých o tobě proroctví °bojoval v tom dobrý boj,

°1Tm 6,12;[^1,5]

19. Maje víru a dobré svědomí, kteréžto někteří potrativše, zhynuli u víře.

20. Z nichžto jest Hymeneus a °Alexander, kteréž jsem vydal satanu, aby trestáni jsouce, učili se nerouhati.

°2Tm 4,14


kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Timoteovi