DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Titovi
Kapitola: 1 2 3 [Následující]

Kapitola 1.

Věrnou péči maje apoštol o ty, jenž nedávno Pánu získáni byli, 6. vypravuje, jací jim služebníci představováni býti mají; 10. kteříž by pak takoví býti nedbali, aby je Titus přísně trestal, přikazuje.

1. Pavel, služebník Boží, apoštol pak Ježíše Krista, podle víry vyvolených Božích a ^známosti pravdy, kteráž ~jest podle pobožnosti,

[^1Tm 2,4;~6,3]

2. K naději života věčného, ^kterýž zaslíbil před časy °věků ten, jenž nikdy ÷neklamá, Bůh, >zjevil pak *časy svými,

°Ř 16,25;Ef 3,9;Ko 1,26;2Tm 1,9;[^Ř 1,2;÷Nu 23,19;2Tm 2,13;Žd 6,18;*Ef 1,9]

3. Totiž to slovo své, skrze kázání mně ^svěřené, podle zřízení Spasitele našeho Boha, >Titovi, ~vlastnímu synu u víře obecné:

[^Sk 9,6.15;Ga 1,1.8;~1Tm 1,2]

4. Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a Pána Jezukrista Spasitele našeho.

Ř 1,7;1Tm 1,2

5. Z té příčiny zanechal jsem tebe v Krétě, abys to, čehož tam ještě potřebí, spravil a ustanovil po městech ^starší, jakož i já při tobě jsem zřídil:

[^Sk 14,23;2Tm 2,2]

6. Jest-li kdo bez ^úhony, jedné manželky muž, dítky maje věřící, na kteréž by nemohlo touženo býti, že by byli ~bujní, anebo nepoddaní.

[^1Tm 3,2.4;~Ef 5,18]

7. Neboť °biskup má býti ^bez úhony, =jako Boží šafář, ne svémyslný, ne hněvivý, ne ~pijan vína, ne bijce, ne ÷žádostivý mrzkého zisku,

°1Tm 3,2;=1K 4,1;[^Mt 24,45;~Lv 10,9;1Tm 3,31Pt 5,2]

8. Ale ^přívětivý k hostem, dobrotivý, opatrný, spravedlivý, svatý, zdrželivý,

[^1Tm 3,2]

9. Pilně se ^přídržící věrné řeči v učení Božím, aby mohl i napomínati ~učením zdravým, i ty, kteříž odpírají, přemáhati.

[^2Tm 1,13;~1Tm 1,10;2Tm 4,3]

10. Neboť jsou mnozí nepoddaní, marnomluvní, i svůdcové myslí lidských, zvláště ti, jenž jsou z obřízky.

11. Jimž musejí ^ústa zacpána býti; kteříž ~celé domy převracejí, učíce ÷neslušným věcem, *pro mrzký zisk.

[^Mt 22,34;~2Tm 3,6Mt 23,23;*1Tm 6,5;1Pt 5,2]

12. Řekl jeden z nich, vlastní jejich prorok, že ^Kretenští jsou vždycky ~lháři, zlá hovada, břicha lenivá.

[^Sk 2,11~J 8,55]

13. Svědectví to ^pravé jest. A protož tresciž je přísně, ať jsou zdraví u víře,

[^J 19,35;21,24]

14. Nešetříce °Židovských básní, a přikázání ~lidí těch, jenž se odvracují od pravdy.

°Ko 2,16;1Tm 1,4;[4,7;6,20~Iz 29,13;Mt 15,9;Ko 2,22]

15. Všecko °zajisté čisté jest čistým, poskvrněným pak a nevěřícím nic není čistého, ale poskvrněná jest i mysl jejich i svědomí.

°Mt 15,11;Sk 10,15;Ř 14,14.[20;1Tm 4,4]

16. Vypravují o tom, ^že Boha znají, ale ~skutky svými toho zapírají, ohavní ÷jsouce, a nepoddaní, a ke všelikému skutku dobrému nehodní.

[^2Tm 3,5;~2Pt 2,12Tm 3,8]


kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Titovi