DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Korintským
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [Následující]

Kapitola 4.

Služebníci Páně, kteříž věrní jsou, 5. ne k lidskému, ale samého Pána soudu přináležejí, protož věrný lid důvěrně je přijímati, milovati, 16. i jich následovati má.

1. Tak o nás smýšlej člověk, jako ^o služebnících Kristových a °šafářích tajemství Božích.

°Mt 24,45;[Tt 1,7;1Pt 4,10^Mt 16,19;J 20,23;2K 4,5;Ko 1,25]

2. Dále pak vyhledává se při šafářích toho, aby každý z nich ^věrný nalezen byl.

[^L 12,42]

3. Mně pak to za nejmenší věc jest, abych od vás souzen byl, aneb od lidského soudu; nýbrž aniž sám sebe soudím.

4. Nebo ačkoli do sebe nic bezbožného nevím, °však ne skrze ^to jsem spravedliv; nebo ten, ješto mne soudí, ~Pán jest.

°Jb 9,2;25,4;[^Ž 143,2;Ř 3,20;~Ž 35,24]

5. Protož ^nesuďtež nic před časem, až by ~přišel Pán, kterýž i ÷osvítí to, což skrytého jest ve tmě, a zjeví rady srdcí. A tehdážť bude míti chválu jeden každý od Boha.

[^Mt 7,1L 6,37;~1K 11,26;÷Dn 7,10]

6. Tyto pak věci, bratří moji, v podobenství obrátil jsem na sebe a na Apollo, pro vás, abyste se na nás učili nad to, což psáno jest, ^výše nesmýšleti, a abyste jeden pro druhého nenadýmali se proti někomu.

[^Př 3,7;Ř 12,3]

7. Nebo kdož tě ^soudí? A co máš, ješto bys ~nevzal? A když jsi vzal, proč se chlubíš, jako bys nevzal?

[^6,5;~J 3,27]

8. Již jste nasyceni, již jste zbohatli, bez nás kralujete. Ale ó byste kralovali, abychom i my také spolu s vámi kralovali.

9. Za to mám jistě, že nás ^Bůh apoštoly poslední okázal °jako k smrti oddané; nebo ÷učiněni jsme divadlo tomuto světu, i andělům, i lidem.

°[~]Ž 44,23;Ř 8,36;2K 4,11;[^Ef 3,8Žd 10,33]

10. My ^blázni pro Krista, ale vy opatrní v Kristu; my ~mdlí, vy pak silní; vy slavní, ale my ÷opovržení.

[^3,18;~2,32K 13,9Mk 6,4]

11. Až do tohoto času i ^lačníme, i žízníme, i nahotu trpíme, ~i poličkováni býváme, i místa nemáme,

[^2K 11,27~Sk 23,2;2K 4,8]

12. A °pracujeme, dělajíce rukama vlastníma; =uhaněni jsouce, dobrořečíme; protivenství trpíce, mile snášíme.

°Sk 18,3;20,34;1Te 2,9;2Te 3,8;=Mt 5,44;L 23,34;Sk 7,60;[Ř 12,14;1Pt 2,23]

13. Když se nám rouhají, modlíme se za ně; jako smeti tohoto světa učiněni jsme, a jako povrhel u všech, až posavad.

14. Ne proto, abych vás zahanbil, píši toto, ale jako svých ^milých synů napomínám.

[^1Te 2,11]

15. Nebo byste pak deset tisíc pěstounů měli v Kristu, však proto nemnoho máte otců. °Nebo v Kristu Ježíši skrze evangelium já jsem vás zplodil.

°Ga 4,19;Fm 1,10

16. Protož prosím °vás, buďtež následovníci moji.

°Fp 3,17;1Te 1,7;2Te 3,7;[1K 11,1]

17. Pro tu příčinu ^poslal jsem vám Timotea, kterýžto jest syn můj milý a věrný v Pánu. Tenť vám připomínati bude, které jsou cesty mé v Kristu, jakž všudy v každé církvi učím.

[^1Tm 1,22Tm 1,2]

18. Rovně jako bych neměl k vám přijíti, tak se ^naduli někteří.

[^6]

19. Ale ^přijduť k vám brzo, bude-li °Pán chtíti, a poznám ne řeč těch nadutých, ale moc.

°Sk 18,21;Žd 6,3;Jk 4,15;[^Ř 15,32]

20. Neboť nezáleží ^v řeči království Boží, ale v moci.

2,4;[^L 17,20;Ř 1,16;2Pt 1,16]

21. Co chcete? S ^metlou-li abych přišel k vám, čili s láskou, a s duchem tichosti?

[^Mk 6,8;2K 10,2;13,10]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Korintským