DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Titovi
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 [Následující]

Kapitola 2.

K čemu by starců, 2. babek, 4. mladic, 6. mládenců, 9. sluh napomínati měl, kterak i příkladem dobrým všechněm svítiti, předkládá Titovi. 11. Naposledy sumu křesťanství i přístup k němu pravý kratičkými slovy velmi jadrně vypsal.

1. Ty pak mluv, což sluší na ^zdravé učení.

[^1Tm 6,3]

2. Starci ať jsou střízliví, ^vážní, opatrní, ~zdraví u víře, v lásce, v snášelivosti.

[^1Tm 3,8;~Tt 1,13]

3. Tak také i °staré ženy ať chodí pobožně, v oděvu příslušném a ať nejsou převrhlé, ani mnoho vína pijící, dobrým věcem učící,

°1Tm 2,9

4. Aby mladice vyučovaly, kterak by muže své i dítky řádně milovaly,

5. A byly šlechetné, čistotné, netoulavé, dobrotivé, °mužům svým poddané, aby nebylo dáno v ~porouhání slovo Boží.

°Ef 5,22;[Gn 3,16;1Tm 2,12;~Ř 2,24]

6. Takž i mládenců napomínej k středmosti,

7. Ve °všech věcech sebe samého vydávaje za ^příklad dobrých skutků, a zachovávaje v učení celost, vážnost,

°[^]1Tm 4,12;[^]1Pt 5,3

8. Slovo zdravé bez úhony, aby ten, jenž by se protivil, zastyděti se musil, nemaje co zlého mluviti o vás.

9. Služebníky , °ať jsou poddáni pánům svým, ve všem jim se líbíce, neodmlouvajíce,

°Ef 6,5;Ko 3,22;1Pt 2,18

10. Neokrádajíce, ale ve všem věrnosti pravé dokazujíce, °aby učení Spasitele našeho Boha ve všem ozdobovali.

°1Tm 6,1

11. Zjevilať se jest ^zajisté ta milost Boží spasitelná ~všechněm lidem,

[^3,4;1J 4,9;~1Tm 2,4]

12. Vyučující ^nás, abychom odřeknouce se bezbožnosti a světských žádostí, střízlivě, a spravedlivě, a pobožně živi byli na tomto světě,

[^L 1,75;Ef 1,4;Ko 1,22;1Pt 1,17]

13. Očekávajíce °té blahoslavené naděje a příští slávy velikého Boha a Spasitele našeho Jezukrista,

°1K 1,7;Fp 3,20

14. Kterýž °dal sebe samého za nás, aby nás vykoupil od všeliké nepravosti, a očistil sobě samému ~lid zvláštní, horlivě =následovný dobrých skutků.

°Ga 1,4;2,20;[Ef 5,2.25];=Ef 2,10;5,9;[2K 5,15;~Ex 19,5]

15. Toto mluv, a napomínej, a ^tresci mocně. Žádný tebou °nepohrzej.

°1Tm 4,12;[1K 16,11;^2Tm 4,2]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Titovi