DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Skutkové
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [Následující]

Kapitola 14.

Židé i pohané někteří uvěřili v Krista, 4. jiní se apoštolům protivili. 8. Chromý uzdraven, 11. Pavel nejprve s Barnabášem ctěn, 19. potom kamenován, 20. ale uzdraven jsa, předce Krista kázal.

1. I stalo se v Ikonii, že vešli spolu do školy Židovské, a mluvili slovo Boží, takže jest uvěřilo i Židů i ^Řeků veliké množství.

[^11,21]

2. Ale kteříž z Židů nepovolní byli, ti zbouřili a zdráždili mysli pohanů proti bratřím.

3. I byli tu za dlouhý čas, směle a svobodně mluvíce v Pánu, °kterýž svědectví vydával slovu milosti své, a působil to, aby se dáli divové a zázrakové skrze ruce jejich.

°19,11;Mk 16,20;Žd 2,4

4. I rozdělilo se množství města, a jedni byli s Židy, a jiní s apoštoly.

5. A když se obořili na apoštoly i pohané i Židé s knížaty svými, aby je utiskli a kamenovali,

6. Oni srozuměvše tomu, ^utekli do měst Lykaonitských, do Lystry a do Derben, a do toho okolí,

[^Mt 10,23]

7. A tu kázali evangelium.

8. Muž pak nějaký v Lystře, nemocný na nohy, sedával, °chromý jsa hned z života matky své, kterýž nikdy nechodil.

°3,2

9. Ten poslouchal Pavla mluvícího. Kterýžto pohleděv naň, a vida, an věří, že uzdraven bude,

10. Řekl velikým hlasem: Postav se přímě ^na nohách svých. °I zchopil se a chodil.

°Iz 35,6;[^Sk 3,6]

11. Zástupové pak viděvše, co učinil Pavel, pozdvihli hlasu svého, Lykaonitsky řkouce: Bohové °připodobnivše se lidem, sstoupili k nám.

°28,6

12. I nazvali Barnabáše Jupiterem a Pavla Merkuriášem; nebo on mluvil slovo Boží.

13. Tedy kněz Jupitera, modly té, kteráž byla před městem jejich, přivedl býky a přinesl věnce před bránu, a chtěl s lidem oběti obětovati.

14. To když uslyšeli apoštolé, Barnabáš a Pavel, ^roztrhše sukně své, vyběhli k zástupům, křičíce,

[^Nu 14,6;Joz 7,6;Ezd 9,3]

15. A řkouce: Muži, °což to činíte? Však i my lidé jsme, týmž bídám jako i vy poddaní, kteříž vás napomínáme, abyste ~se obrátili od těchto marností k Bohu živému, =kterýž učinil nebe i zemi, i moře, i všecko, což v nich jest.

°10,26;Zj 19,10;22,9;=Sk 4,24;17,24;Ž 33,6;102,26;104,2;146,6;J 1,1;Zj 14,7;[Gn 1,1;~1Te 1,9]

16. Kterýžto za °předešlých věků všech pohanů nechával, aby chodili po =cestách svých,

°17,30;=Ž 81,13

17. Ačkoli proto °nenechal sebe bez osvědčení, dobře čině, dávaje nám s nebe déšť a časy úrodné, ~naplňuje pokrmem a potěšením srdce naše.

°Ř 1,19;[Sk 17,27;~Ž 104,27.28]

18. A to mluvíce, sotva spokojili zástupy, aby jim neobětovali.

19. A vtom přišli od Antiochie a Ikonie nějací Židé, kteřížto navedše zástupy, a °ukamenovavše Pavla, vytáhli jej před město, domnívajíce se, že umřel.

°2K 11,25;[2Tm 3,11]

20. A když jej obstoupili učedlníci, vstal a všel do města, a nazejtří odšel s Barnabášem do Derben.

21. A kázavše evangelium městu tomu, a učedlníků mnoho získavše, navrátili se do Lystry a do Ikonie a do Antiochie,

22. Potvrzujíce duší učedlníků, a °napomínajíce jich, aby trvali u víře, a pravíce, že musíme =skrze mnohá soužení vjíti do království Božího.

°11,23;13,43;=Jb 7,3;Ž 34,20;Mt 7,14;10,16;L 13,24;21,16;2Tm 3,12;1Pt 5,10;Zj 13,10;14,12;[Ř 8,17]

23. A ^zřídivše jim, podle daných hlasů, starší po církvech, a modlivše se s postem, poručili je Pánu, v kteréhož jsou uvěřili.

[^1,26;6,6;Tt 1,5;2K 8,19]

24. A prošedše Pisidii, přišli do Pamfylie,

25. A mluvivše slovo Boží v Pergen, šli do města Attalie.

26. A odtud plavili se do Antiochie, odkudž °poručeni byli milosti Boží k dílu, kteréž jsou vykonali.

°13,1.2

27. A když tam přišli a shromáždili církev, ^vypravovali jim, kteraké věci Bůh skrze ně učinil a že otevřel ~pohanům dveře víry.

[^15,4;~1K 16,9;2K 2,12;Zj 3,8]

28. I byli ^tu za dlouhý čas s učedlníky.

[^15,35]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Skutkové