DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Petrova
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5

Kapitola 5.

Starších, (to jest správců lidu Božího,) k věrnému pasení stáda Páně, 5. mládenců ku poslušenství, a všechněch ku pokoře, 7. zřízenému na Pána spoléhání, 8. k středmosti, a k statečnému proti ďáblu bojování živě napomíná.

1. Starších, kteříž mezi vámi jsou, prosím já spolustarší, a ^svědek Kristových utrpení, a budoucí, kteráž zjevena bude, slávy ~účastník:

[^L 24,48;~Ř 8,17]

2. Paste ^stádo Boží, kteréž při vás jest, opatrujíce je, ~ne bezděky, ale dobrovolně, ne pro ÷mrzký zisk, ale ochotně,

[^Sk 20,28;~1Tm 3,13Tt 1,11]

3. Ani jako panujíce nad dědictvím Páně, °ale jako příkladem jsouce stádu.

°1Tm 4,12;Tt 2,7

4. A když se ukáže ^kníže pastýřů, vezmete tu ~neuvadlou korunu slávy.

[^Ez 34,23;~1Pt 1,4]

5. Podobně i mládenci, buďte poddáni starším. A všickni poddanost jedni druhým ukazujte, pokorou vnitř se ozdobte. °Bůh zajisté ^pyšným se protiví, ale ~pokorným dává milost.

°[~]L 14,11;[^Jk 4,6;~Př 3,34]

6. Pokořtež se °tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil časem svým,

°Jk 4,10;[^Jb 22,29]

7. Všelikou °péči vaši uvrhouce na něj. Nebo onť ~má péči o vás.

°Ž 55,23;[37,5;Mt 6,25];L 12,22;[~Ž 40,18]

8. Střízliví ^buďte, bděte; °nebo protivník váš ďábel jako lev řvoucí obchází, hledaje, ÷koho by sežral.

°[÷]Jb 1,7;2,2;[L 22,31;^21,36]

9. Jemužto ^odpírejte, silní jsouce u víře, vědouce, že tatáž utrpení bratrstvo vaše, kteréž na světě jest, obkličují.

[^Ef 4,27;Jk 4,7]

10. Bůh pak všeliké milosti, kterýž povolal nás k věčné slávě své v Kristu Ježíši, když °maličko potrpíte, on dokonalé vás učiň, ~utvrď, zmocni ÷i upevni.

°1,6;2K 4,17;[~2Te 3,32K 1,21]

11. Jemuž ^sláva a císařství na věky věků. Amen.

[^2Tm 4,18Žd 13,21]

12. Po Silvánovi, vám věrném bratru, tak za to mám, že jsem psal vám krátce, napomínaje a osvědčuje, že tato jest pravá milost Boží, v kteréž stojíte.

13. Pozdravuje vás ta církev, kteráž jest v Babyloně, účastnice vyvolení vašeho, a Marek syn můj.

14. Pozdravtež jedni druhých v políbení laskavém. Pokoj vám všechněm, kteříž jste v Kristu Ježíši. Amen.
Kapitola: [Předchozí] DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Petrova