DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 2. Timoteovi
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4

Kapitola 4.

K horlivému vykonávání práce úřadu ode Pána přijatého napomíná a zavazuje Timotea, 6. o svém brzkém z světa odjití potěšeně vypravuje, 10. potom o některých pomocnících svých i protivnících, 17. a ochraně Boží před nimi zmínku činí.

1. Protož já ^osvědčuji před obličejem Božím a Pána Jezukrista, kterýž má souditi ~živé i mrtvé ÷v den zjevení svého a *království svého,

[^Ř 1,9;9,1;~Mt 25,312Te 2,8;*2Tm 4,18]

2. Kaž slovo Boží, ^ponoukej včas nebo nevčas, tresci, ~žehři, napomínej, ve vší tichosti a učení.

[^Iz 58,1;~L 9,42]

3. Nebo přijde čas, že zdravého učení nebudou přijímati, ale majíce svrablavé uši, podle svých vlastních žádostí shromažďovati sami sobě budou učitele.

4. A odvrátíť ^uši od pravdy, a k básněm obrátí.

[^2Te 2,10.11]

5. Ale ty ve všem buď bedliv, ^protivenství snášej, dílo ~kazatele konej, dokazuj toho dostatečně, že jsi věrný Kristův ÷služebník.

[^1,8;2,3;~Ef 4,11Ko 4,17]

6. Neb já se již k tomu blížím, abych obětován byl, a čas °rozdělení mého nastává.

°2Pt 1,14;[Fp 1,23;2,17]

7. Boj ^výborný bojoval jsem, běh jsem ~dokonal, víru jsem zachoval.

[^1K 9,24.25;Fp 3,14;1Tm 6,12;Žd 12,1;~Sk 20,24]

8. Již za tím ^odložena jest ~mi °koruna spravedlnosti, kterouž dá mi v onen den Pán, ten spravedlivý soudce, a netoliko mně, ale i všechněm těm, ÷kteříž milují příští jeho.

°[~]1K 9,25;[^2Tm 1,12.14;Ko 1,5;~1Pt 5,42Tm 4,1]

9. Přičiň se k tomu, ^abys ke mně brzo přišel.

[^21]

10. Nebo ^Démas mne opustil, zamilovav tento svět, a šel do Tessaloniky, Krescens do Galacie, Titus do Dalmacie.

[^Ko 4,14]

11. Sám toliko Lukáš se mnou jest. °Marka vezmi s sebou; nebo jest mi velmi potřebný k službě.

[^Ko 4,10]

12. Tychikať °jsem poslal do Efezu.

°Sk 20,4

13. Truhličku, kteréž jsem nechal v Troadě u Karpa, když půjdeš, přines s sebou, i knihy, zvláště pergamén.

14. Alexander °kotlář mnoho mi zlého způsobil; odplatiž jemu Pán podle skutků jeho.

°1Tm 1,20

15. Kteréhož i ty se vystříhej; nebo velmi se protivil řečem našim.

16. Při prvním mém ^odpovídání žádný se mnou nebyl, ale všickni mne opustili. Nebudiž jim to počítáno za hřích.

[^Sk 25,16]

17. Pán pak byl se mnou a posilnil mne, aby skrze mne utvrzeno bylo kázání o Kristu, a aby je slyšeli všickni národové. I vytržen ^jsem byl z úst lva.

[^Sk 12,11]

18. A ^vysvobodíť mne Pán od každého skutku zlého a zachová k království svému nebeskému, jemuž sláva na věky věků. Amen.

[^Mt 6,13]

19. Pozdrav ^Prišky a Akvile, i Oneziforova domu.

[^Sk 18,2]

20. Erastus ^zůstal v Korintu, Trofima pak ~nechal jsem v Milétu nemocného.

[^Sk 19,22;~20,4;21,29]

21. ^Pospěš před zimou přijíti ke mně. Pozdravuje tebe Eubulus a Pudens a Línus a Klaudia, i všickni bratří.

[^Tt 3,12]

22. Pán Ježíš Kristus budiž °s duchem tvým. Milost ~Boží s vámi. Amen.

°Fm 1,25;[~Tt 3,15]

List tento druhý psán jest z ^Říma k Timoteovi, (kterýž první v Efezu za biskupa skrze vzkládání rukou zřízen byl,) když Pavel opět po druhé se stavěl před císařem Neronem.

[^Ga 6,18;Ef 6,24]

Kapitola: [Předchozí] DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 2. Timoteovi