DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 2. Timoteovi
Kapitola: 1 2 3 4 [Následující]

Kapitola 1.

Pozdraviv Timotea velmi laskavě. 4. připomíná s potěšením živou jeho víru, 6. a ponouká ho ku práci, a tak k zrůstu v dařích Božích, 7. i k doufanlivé smělosti, aby se nestyděl za evangelium, i za něj, služebníka toho evangelium, 13. ale čemuž se od něho naučil, to v srdci svém složené aby měl.

1. Pavel, ^apoštol Ježíše Krista, skrze vůli Boží, podle zaslíbení života, kterýž jest v Kristu Ježíši,

[^Ko 1,1]

2. Timoteovi °milému synu: =Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše Pána našeho.

°Sk 16,1;=Ga 1,3;1Tm 1,2

3. Díky činím Bohu, °jemuž sloužím, jako i předkové moji, v svědomí čistém, z toho, že =mám na tě ustavičnou ^pamět na svých modlitbách ve dne i v noci,

°Sk 22,3;Ř 1,9;Fp 3,3;=1Te 3,6].10

4. Žádaje viděti tebe, zpomínaje na tvé slzy, abych radostí naplněn byl,

5. Rozpomínaje ^se na tu víru, kteráž v tobě jest bez ~pokrytství, kteráž byla nejprv v bábě tvé Loidě, a v matce tvé Eunice, a tak smyslím, že i v tobě.

[^Sk 16,1;~1Tm 1,5]

6. Pro kteroužto příčinu napomínám tebe, abys ^rozněcoval v sobě dar Boží, kterýžť jest dán skrze ~vzkládání rukou mých.

[^1Te 5,19;1Tm 4,14;~Sk 6,6]

7. Nebo nedal nám Bůh ^ducha bázně, ale moci, a milování, ~a mysli způsobné.

[^Ř 8,15;~1Tm 3,2;Tt 2,12]

8. Protož ^nestyď se za svědectví Pána našeho, ani za mne, ~vězně jeho, ale čitedlen ÷buď úzkostí přicházejících pro evangelium podle moci Boží,

[^Ř 1,16;~Sk 21,33÷Fp 4,14;2Tm 2,3]

9. Kterýž ^spasil nás, a ~povolal povoláním svatým, ne °podle skutků našich, ale *podle uložení svého a milosti nám dané v Kristu Ježíši před ^^časy věků,

°[^]Tt 3,5;[Ef 1,3.4;~1Te 4,7;*Ř 8,28;^^16,25]

10. Nyní pak teprv °zjevené skrze příští Spasitele našeho ~Jezukrista, kterýž zahladil smrt, život ÷pak na světlo vyvedl, i nesmrtelnost skrze evangelium,

°Ř 16,25;Ko 1,26;Tt 1,2;[Ef 1,9;~Iz 25,8;1K 15,54.552Tm 1,1]

11. Jehožto °já ustanoven jsem kazatelem, a apoštolem, i učitelem pohanů.

°1Tm 2,7

12. A pro tu příčinu ^toto všecko trpím, ale nestydímť se za to; nebo vím, komu jsem uvěřil, a jist jsem tím, že mocen jest toho, což jsem u ~něho složil, ostříhati až do onoho dne.

[^Ef 3,1;~2Tm 1,14;4,8]

13. Mějž jistý příklad zdravých řečí, kteréž jsi slýchal ode mne, u víře a v lásce, kteráž jest v Kristu Ježíši.

14. Výborného toho ^pokladu ostříhej, skrze ~Ducha ÷svatého přebývajícího v nás.

[^12;~1Tm 6,201K 3,16]

15. Víš snad o tom, že se odvrátili ode mne všickni, kteříž jsou v Azii, z nichžto jest Fygellus a Hermogenes.

16. Dejž milosrdenství Pán domu Oneziforovu; nebo často mi činil ^pohodlí, aniž se styděl za řetězy mé.

[^Sk 3,19]

17. Nýbrž přišed do Říma, pilně mne hledal, a nalezl.

18. Dejž jemu Pán nalézti ^milosrdenství u Pána v onen den. A jak mi mnoho posluhoval v Efezu, ty výborně víš.

[^Mt 5,7]


kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 2. Timoteovi