DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah

EPIŠTOLA K TITOVI
(SVATÉHO) PAVLA APOŠTOLA.

V epištole této apoštol učiniv Kretenským službu k dověrnému sebe i Tita přijímání předkládá věci dvoje:

I. Obecné, z nichž přináležejí:

II. Své vlastní domácí, jako, že Titovi k sobě přijíti poroučí, Zéna a Apollo na cestu potřebnými věcmi opatřiti velí, pozdravení vzkazuje, modlitbou sobě obvyklou list tento zavírá; kap. 3,12 až do konce.

Má kapitoly 3.

Kapitola 1.

Věrnou péči maje apoštol o ty, jenž nedávno Pánu získáni byli, 6. vypravuje, jací jim služebníci představováni býti mají; 10. kteříž by pak takoví býti nedbali, aby je Titus přísně trestal, přikazuje.

Kapitola 2.

K čemu by starců, 2. babek, 4. mladic, 6. mládenců, 9. sluh napomínati měl, kterak i příkladem dobrým všechněm svítiti, předkládá Titovi. 11. Naposledy sumu křesťanství i přístup k němu pravý kratičkými slovy velmi jadrně vypsal.

Kapitola 3.

Velí apoštol Titovi, aby všecky vůbec, jenž byvše prve bezbožní, v Kristu ospravedlnění došli, 8. vyučoval pravé pobožnosti a dobrým skutkům, 9. i varování se, jakož marných otázek, 10. tak i neústupných kacířů.


DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah