DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Skutkové
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [Následující]

Kapitola 9.

Saul byv protivníkem, 15. nádobou vyvolenou ode Pána učiněn, 18. slepý byv, uzdraven, Krista vyznával, 22. a Židy přemáhal. 23. Petr svatý Eneáše uzdravil, 37. a Tabitu vzkřísil.

1. Saul °pak ještě dychtě po pohrůžkách a po mordu proti učedlníkům Páně, šel k nejvyššímu knězi,

°8,3;[26,10Ga 1,13;1Tm 1,13]

2. A vyžádal od něho ^listy do Damašku do škol, nalezl-li by tam té cesty které muže nebo ženy, aby svázané přivedl do Jeruzaléma.

[^22,5

3. A když byl na cestě, stalo se, že již přibližoval se k Damašku. Tedy pojednou rychle ^obklíčilo jej světlo s nebe.

[^22,6;1K 15,8]

4. A padna na zem, uslyšel ^hlas řkoucí: Saule, Saule, ~proč mi se protivíš?

[^26,14;~L 10,16]

5. A on řekl: I kdo jsi, Pane? A Pán řekl: Já jsem ^Ježíš, jemuž ty se protivíš. ~Tvrdoť jest tobě proti ostnům se zpěčovati.

[^1K 15,8;~5,39]

6. A on třesa se a boje se, řekl: Pane, co chceš, abych činil? A Pán k němu: Vstaň a jdi do města, a bude tobě povědíno, co bys ty měl činiti.

7. Ti pak muži, kteříž šli za ním, stáli, ohromeni jsouce, hlas zajisté slyšíce, ale žádného nevidouce.

8. I vstal Saul z země, a otevřev oči své, nic neviděl. Tedy pojavše ho za ruce, uvedli jej do Damašku.

9. I byl tu za tři dni nevida, a nejedl nic, ani nepil.

10. Byl pak jeden učedlník apoštolský ^v Damašku, jménem Ananiáš. I řekl k němu Pán u vidění: Ananiáši. A on řekl: Aj, já, Pane.

[^22,12]

11. A Pán k němu: Vstaň a jdi do ulice, kteráž slove Přímá, a hledej v domě Judově Saule, jménem Tarsenského. Nebo aj, modlí se,

21,39;22,3

12. A viděl u vidění muže, Ananiáše jménem, an jde k němu, a vzkládá naň ruku, aby zrak přijal.

13. I odpověděl Ananiáš: Pane, slyšel jsem od mnohých o tom muži, kterak mnoho zlého činil svatým tvým v Jeruzalémě.

14. A i zdeť má moc od předních kněží, aby jímal všecky, kteříž vzývají jméno tvé.

15. I řekl jemu Pán: Jdi, neboť on jest ^má nádoba vyvolená, aby nosil jméno mé před pohany i krále, i před syny Izraelské.

[^]13,2;22,14.[21];Ř 1,1

16. Jáť zajisté ukáži jemu, kterak on mnoho ^musí °trpěti pro jméno mé.

°16;21,11;[^]2K 11,23n

17. I šel Ananiáš, a všel do toho domu, a vloživ ruce naň, řekl: Saule bratře, Pán Ježíš poslal mne, kterýž se ukázal tobě na cestě, po níž jsi šel, abys zrak přijal a naplněn byl Duchem svatým.

18. A hned spadly s očí jeho jako lupiny, a on prohlédl pojednou; a vstav, pokřtěn jest.

19. A přijav pokrm, posilnil se. I zůstal Saul s učedlníky, kteříž byli v Damašku, za několiko dní.

20. A hned v školách kázal Krista, pravě, že on jest Syn Boží.

21. I divili se náramně všickni, kteříž jej slyšeli, a pravili: Zdaliž toto není ten, jenž hubil v Jeruzalémě ty, kteříž vzývali jméno toto, a sem na to přišel, aby je svázané vedl k předním kněžím?

22. Saul pak mnohem více se zmocňoval a zahanboval Židy, kteříž byli v Damašku, ^potvrzuje toho, že ten jest Kristus.

[^Tt 1,9]

23. A když přeběhlo drahně dnů, radu mezi ^sebou na tom zavřeli Židé, aby jej zabili.

[^2K 11,32]

24. Ale zvěděl Saul o těch úkladech jejich. °Ostříhali také i bran ve dne i v noci, aby jej zahubili.

°2K 11,32

25. Ale učedlníci v noci vzavše ho, spustili °jej po provaze přes zed v koši.

°Joz 2,15;1S 19,12

26. Přišed pak Saul do ^Jeruzaléma, pokoušel se ~přitovaryšiti k učedlníkům, ale báli se ho všickni, nevěříce, by byl učedlníkem.

[^Ga 1,18;~Sk 5,13]

27. Barnabáš pak přijav jej, vedl ho k apoštolům, a vypravoval jim, kterak na cestě viděl Pána, a že mluvil s ním, a kterak v Damašku svobodně mluvil ve jménu Ježíše.

11,25

28. I ^byl s nimi přebývaje v Jeruzalémě,

[^1S 18,13.16]

29. A směle mluvě ve jménu Pána Ježíše, a hádal se s Řeky; oni pak usilovali ho zabíti.

30. To zvěděvše bratří, dovedli ho do Cesaree, a poslali jej ^do Tarsu.

[^11,25]

31. A tak sborové po všem Judstvu a Galilei i Samaří měli pokoj, vzdělávajíce se, a chodíce v bázni Páně, a rozhojňovali se potěšením Ducha svatého.

32. Stalo se pak, že Petr, když procházel všecky sbory, přišel také k svatým, kteříž byli v Lyddě.

33. I nalezl tu člověka jednoho, jménem Eneáše, již od osmi let na loži ležícího, kterýž byl šlakem poražený.

34. I řekl mu Petr: Eneáši, uzdravujeť tebe ^Ježíš Kristus; vstaň a ustel sobě. A hned vstal.

[^Mt 9,6]

35. I viděli jej všickni, kteříž bydlili v Lyddě a v ^Sároně, kteříž se obrátili ku Pánu.

[^Iz 33,9]

36. Byla pak jedna učedlnice v Joppen, jménem Tabita, což se vykládá Dorkas. Ta byla plná skutků dobrých a ^almužen, kteréž činila.

[^10,2]

37. I stalo se v těch dnech, že roznemohši se, umřela. Kteroužto umyvše, položili na síň vrchní.

38. A že byla blízko Lydda od Joppen, uslyšavše učedlníci, že by tam byl Petr, poslali k němu dva muže, prosíce ho, aby sobě ^neobtěžoval přijíti až k nim.

[^Nu 22,16]

39. Tedy vstav Petr, šel s nimi. A když přišel, vedli jej na síň. I obstoupily ho všecky vdovy, plačíce a ukazujíce sukně a pláště, kteréž jim dělala, dokudž s nimi byla, Dorkas.

40. I rozkázav všechněm vyjíti ven Petr, poklek na kolena, modlil se, a obrátiv se k tomu tělu, řekl: Tabito, vstaň. ^A ona otevřela oči své, a uzřevši Petra, posadila se.

[^Mk 5,41;L 7,14]

41. A podav jí ruky Petr, pozdvihl jí; a povolav svatých a vdov, ukázal jim ji živou.

42. I rozhlášeno jest to po všem městě Joppen, a ^uvěřili mnozí v Pána.

[^4,4;J 8,30;10,42]

43. I stalo se, že za mnohé dni pozůstal Petr v Joppen u nějakého ^Šimona koželuha.

[^10,6]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Skutkové