DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Efezským
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 [Následující]

Kapitola 5.

Velí apoštol Otce nebeského následovati, 3. všeliké bezbožnosti se varovati, 15. opatrně sobě počínati, 22. svaté lásky (jakž jeden každý podle stavu svého povinen jest) k bližnímu dokazovati.

1. Buďtež tedy následovníci ^Boží, jakožto synové milí.

[^Mt 5,45.48;1Pt 1,15.16]

2. A °choďtež v lásce, jakož ~i Kristus miloval nás, a ÷vydal sebe samého za nás, *dar a ^^obět Bohu u vůni rozkošnou.

°J 13,14.34;[15,12;~Ga 2,20Ř 5,6.8;*Žd 8,3;^^9,14]

3. Smilstvo pak a všeliká nečistota, neb lakomství, aniž jmenováno buď mezi vámi, jakož sluší na svaté,

4. A tolikéž mrzkost, ani bláznové mluvení, ani šprýmování, kteréžto věci jsou nenáležité, ale raději ať jest díků činění.

5. Víte zajisté o tom, °že žádný smilník aneb nečistý, ani ~lakomec, (jenž jest modloslužebník,) nemá dědictví v království Kristově a Božím.

°Ga 5,21;[1K 6,9.10;Zj 22,15;~Ko 3,5]

6. Žádný vás ^nesvoď marnými řečmi; nebo pro ~takové věci přichází hněv Boží na syny nepoddané.

[^Jr 29,8;Mt 24,41K 15,33;1Tm 6,20;~Mt 12,37]

7. Nebývejtež tedy účastníci jejich.

8. Byli jste zajisté někdy ^temnosti, ale již nyní jste ~světlo v Pánu. Jakožto synové ÷světla choďte,

1Te 5,4].5;[^1Pt 2,9;~L 16,8;2K 3,18Mt 5,14.16;Fp 2,15]

9. (Nebo ovoce Ducha záleží ve vší dobrotě, a spravedlnosti, a v pravdě,)

10. O to ^stojíce, což by se dobře líbilo Pánu.

[^Ř 12,2Fp 1,10]

11. A °neobcujte s skutky ~neužitečnými tmy, ale raději ÷je trescete.

°1K 5,11;2Te 3,6;[Ř 6,22;~13,12;Mt 18,17]

12. Nebo což se tajně děje od nich, mrzko jest o tom i mluviti.

13. Všecko pak, což bývá trestáno, od světla bývá zjeveno; nebo to, což všecko zjevuje, světlo jest.

14. Protož ^praví: ~Probuď se ty, jenž spíš, a ÷vstaň z mrtvých, *a zasvítíť se tobě Kristus.

[^Iz 60,1;~1K 15,34÷Ř 6,4.5;*Iz 9,2]

15. Viztež tedy, kterak byste ^opatrně chodili, ne jako nemoudří, ale jako moudří,

[^Př 14,18]

16. Vykupujíce °čas; nebo dnové zlí jsou.

°Ko 4,5;[Ř 12,11]

17. Protož nebývejte neopatrní, °ale rozumějící, která by byla vůle Páně.

°Ř 12,2;1Te 4,3;L 21,34

18. A ^neopíjejte se vínem, v němžto jest ~prostopášnost, ale naplněni buďte Duchem svatým,

Iz 28,7;[^Př 20,1;23,29;Iz 5,11.22;L 21,34;~1Pt 4,4]

19. Mluvíce sobě vespolek v žalmích, a v ^chvalách, a v ~písničkách duchovních, zpívajíce a plésajíce v srdcích vašich Pánu,

[^Ko 3,16;~Zj 15,3]

20. Díky °činíce vždycky ze všeho ve jménu Pána našeho Jezukrista Bohu a Otci,

°Ko 3,17;1Te 5,18;[1Pt 2,5]

21. Poddáni jsouce jedni druhým v bázni Boží.

22. Ženy mužům svým ^poddány buďte jako Pánu.

Ko 3,18;[^Gn 3,16]

23. Nebo °muž jest hlava ženy, jako i ~Kristus jest ÷hlava církve, a onť jest *Spasitel těla.

°1,22;4,15;1K 11,3;[~Ř 12,5Ko 1,18;*Sk 5,31;1J 4,14]

24. A tak jakož církev poddána jest Kristu, tak i ženy mužům svým ať jsou poddány ve všem.

25. Muži °milujte ženy své, jako i Kristus ~miloval církev, a =vydal sebe samého za ni,

°Ko 3,19;1Pt 3,7;=Ga 1,4;[~2,20]

26. Aby ji ^posvětil, očistiv ji °obmytím vody ÷v slovu,

°[÷]Tt 3,5;1Pt 3,21;[1J 1,7;^J 17,17]

27. Aby ji sobě postavil ^slavnou církev, ~nemající poskvrny, ani vrásky, neb cokoli takového, °ale aby byla svatá a bez úhony.

°Ko 1,22;[Ef 1,4;1Te 3,13;^Ž 45,14;~Pís 4,7]

28. Takť jsou povinni muži milovati ženy své jako svá vlastní těla. Kdo miluje ženu svou, sebeť samého miluje.

29. Žádný zajisté nikdy těla svého neměl v nenávisti, ale ^krmí a chová je, jakožto i Pán církev.

[^4,16]

30. Neboť ^jsme údové těla jeho, z masa jeho a z kostí jeho.

[^Ř 12,5]

31. A protoť opustí °člověk otce i matku, a připojí se k manželce své, i =budouť dva jedno tělo.

°Mt 19,5;[Gn 2,24];=1K 6,16

32. Tajemství toto veliké jest, ale já pravím o Kristu a o církvi.

33. Avšak i vy, jeden každý z vás, manželku svou tak jako sám sebe miluj. Žena pak ať se bojí muže svého.


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Efezským