DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Kolossenským
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 [Následující]

Kapitola 2.

Svou o ně pečlivost osvědčuje, 6. k stálosti v pravdě, 8. i k veliké před falešnými apoštoly opatrnosti pilně napomíná, 16. předkládaje jim pravý cíl všech figur a ceremonií, jenž jest Kristus Pán.

1. Chciť zajisté, abyste věděli, ^kterakou nesnáz mám o vás a o ty, kteříž jsou v Laodicii a kteřížkoli neviděli tváři mé podle těla,

[^Fp 1,30;4,3]

2. Aby potěšena byla srdce jejich, spojená v lásce, a to ke všemu bohatství přejistého smyslu, ku ^poznání tajemství Boha i Otce i Krista Pána,

[^Iz 53,11;Jr 9,24]

3. V němžto jsou °skryti všickni pokladové moudrosti a známosti.

°1K 1,30;[Ž 51,8;1K 1,24]

4. A totoť pravím proto, aby °vás žádný, falešně dovodě, neoklamal podobnou k pravdě řečí.

°Ef 5,6;[Ko 2,18]

5. Nebo °ačkoli vzdálen jsem tělem, však duchem s vámi jsem, raduje se, a vida ~řád váš a ÷utvrzení té víry vaší v Krista.

°1K 5,3;1Te 2,17;[~1K 14,40Ko 1,23]

6. Protož jakož jste přijali Krista Ježíše Pána, tak v něm choďte,

7. Vkořenění ^a vzdělaní na něm, a utvrzení u víře, jakž jste naučeni, rozhojňujíce se ~v ní s díků činěním.

[^Ef 3,18~1K 1,5]

8. Hleďtež, ať by vás někdo neobloupil moudrostí ^světa a marným zklamáním, uče podle ustanovení lidských, podle živlů ~světa, a ne podle Krista.

[^Mt 15,3.9;Ř 16,17;~Ga 4,3.9]

9. Nebo v ^něm přebývá všecka plnost Božství ~tělesně.

[^J 1,14;~Ko 2,17]

10. A vy v něm jste ^doplněni, kterýžto jest hlava ~všeho knížatstva i mocnosti,

[^1,28;J 1,16;~Ef 1,21]

11. V němžto i ^obřezáni jste obřezáním ne rukou učiněným, svlékše ~tělo hříchů v obřezání Kristovu,

[^Dt 10,16;Ř 2,29~6,6;Ef 4,22]

12. Pohřbeni °jsouce s ním ve křtu, skrze kterýžto i spolu s ním z mrtvých vstali jste skrze ~víru, jíž jste došli z mocnosti Boží, kterýž vzkřísil jej z mrtvých.

°Ř 6,4;Ga 3,27;[~Ef 1,19]

13. A vás, ještě mrtvé v hříších a v neobřízce těla vašeho, spolu °s ním obživil, odpustiv vám ~všecky hříchy,

°Ef 2,1.[5.11;~L 7,42.48]

14. A smazav °proti nám čelící zápis, jenž záležel v ustanoveních, a byl odporný nám, i vyzdvihl jej z prostředku, přibiv jej k kříži;

°Ef 2,15

15. A ^obloupiv knížatstva i moci, vedl je na odivu zjevně, ~triumf slaviv nad nimi skrze něj.

[^Gn 3,15;Ž 68,19;Iz 53,12Mt 12,29;~2K 2,14]

16. Protož °žádný vás ^nesuď pro pokrm, aneb pro nápoj, anebo z strany některého svátku, nebo novuměsíce, anebo sobot,

°Ř 14,4;[^Lv 11,2;Ř 14,2.3;Ga 4,10]

17. Kteréžto věci °jsou stín budoucích, ale to, od čehož se stín dělal, jestiť tělo Kristovo.

°Žd 8,5;10,1

18. Nižádný vás ^nepředchvacuj svémyslně pokorou a náboženstvím andělským, v to, čehož neviděl, vysokomyslně se vydávaje, marně se nadýmaje smyslem těla svého,

[^Jr 29,8;Ez 13,3Mt 24,4;Mk 13,5;Ef 5,6]

19. A nedrže se hlavy, od níž všecko tělo po kloubích a svazích vzdělané a spojené roste Božím zrůstem.

20. Poněvadž tedy ^zemřevše s Kristem osvobozeni jste od živlů světa, pročež tak jako byste živi byli světu, těmi °ceremoniemi dáte se obtěžovati?

°Ga 4,3;[^Ř 6,3.5;7,4]

21. Když říkáte: Nedotýkej se, ani okoušej, aniž se s tím obírej!

22. Kteréžto všecky věci samým užíváním jich přicházejí k zkáze, a toť vše není než podle ^přikázání a učení lidských.

Mt 15,8.9;[^Iz 29,13]

23. Ačťkoli pak ty věci mají tvárnost moudrosti, v ^způsobu té nábožnosti pošmourné a v povrchní pokoře i v neodpouštění tělu, avšak nejsou v žádné platnosti, když přináležejí toliko k nasycení těla.

[^18]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Kolossenským