DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Timoteovi
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 [Následující]

Kapitola 2.

Pilně k modlitbám 2. i za vrchnost napomíná, 5. předkládaje prostředníka pravého Krista, 8. a velí, aby se věrní na všelikém místě poctivě a slušně měli, jakž na pobožné muže, 9. a šlechetné ženy náleží.

1. Napomínámť pak, aby °především činěny bývaly pokorné modlitby, prosby, svaté žádosti a díků činění za všelijaké lidi,

°Fp 4,6

2. Za ^krále i za všecky v moci postavené, abychom tichý a pokojný život vedli ve vší pobožnosti a ~šlechetnosti.

[^Jr 29,7;~1Tm 3,4]

3. Nebo toť jest ^dobré a vzácné před spasitelem naším Bohem,

[^5,4]

4. Kterýž chce, °aby všelijací lidé spaseni byli a k ~známosti pravdy přišli.

°2Pt 3,9;[Ez 18,23;~2Tm 3,7]

5. Jedenť ^jest zajisté Bůh, jeden také i ~prostředník Boží a lidský, člověk Kristus Ježíš,

[^J 17,3;Ř 3,30;~Ga 3,19.20]

6. Kterýžto °dal sebe samého mzdu ~na vykoupení za ÷všecky, na osvědčení časem *svým.

°Ga 1,4;[Mt 20,28;~Ef 1,7÷2K 5,15;*1K 1,6]

7. K čemuž °postaven jsem já za kazatele a apoštola, (=pravduť pravím v Kristu a neklamámť,) za učitele pohanů u ÷víře a pravdě.

°2Tm 1,11;[Sk 9,15];=2K 1,18;[Ř 9,111,13]

8. Protož chtěl bych, aby se modlili muži ^na všelikém místě, pozdvihujíce čistých ~rukou, bez hněvu ÷a bez roztržitosti.

[^J 4,21n;~Ž 141,2;÷Jk 1,6;Fp 2,14]

9. Takž °také i ženy aby se ^oděvem slušným s ~stydlivostí a s středmostí ozdobovaly, ne strojením a ÷křtaltováním sobě vlasů, neb zlatem, anebo perlami, anebo drahým rouchem,

°1Pt 3,1.[^3.4;~Tt 2,3;÷Iz 3,16n]

10. Ale (tak, jakž sluší ženám, kteréž dokazují při sobě ^pobožnosti,) dobrými skutky.

[^5,10]

11. Žena °ať se učí mlčeci, ve všeliké poddanosti.

°1K 14,34;[Gn 3,16;Ef 5,22]

12. Nebo ženě nedopouštím ^učiti, ani vládnouti ~nad mužem, ale aby byla v mlčení.

[^1K 14,34;~Ef 5,24]

13. Adam ^zajisté prve jest stvořen, potom Eva.

[^Gn 1,271K 11,8.9]

14. A °Adam nebyl ^sveden, ale žena svedena jsuci, příčinou přestoupení byla.

°[^]Gn 3,6;[^2K 11,3]

15. Ale však spasena bude v plození dětí, jestliže by zůstala u víře, a v lásce, a v posvěcení svém, s středmostí.


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Timoteovi