DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 2. Timoteovi
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 [Následující]

Kapitola 2.

Napomíná k statečnému, věrnému a opatrnému těžení hřivnou, 16. k varování se jedů kacířských, 20. a přídržení se pravého gruntu.

1. Protož ty, synu můj, ^zmocniž se v milosti, kteráž jest v Kristu Ježíši.

[^Ef 6,10]

2. A což jsi slyšel ^ode mne před mnohými svědky, svěřujž ~to lidem věrným, kteříž by způsobní byli i jiné učiti.

[^1,13~1Tm 3,2]

3. A tak ty ^snášej protivenství, jako ctný ~rytíř Ježíše Krista.

[^1,8;~1Tm 1,18]

4. Žádný, kdož ^rytěřuje, neplete se v obecné živnosti, aby se svému hejtmanu líbil.

[^1K 9,25]

5. A jestliže by kdo ^i bojoval, nebudeť korunován, leč by řádně bojoval.

[^4,8;Zj 2,10]

6. Pracovati ^musí i oráč, prve nežli užitku okusí.

[^1K 9,10]

7. Rozuměj, coť pravím, a dejž tobě Pán ve všem smysl pravý.

8. Pamatujž na to, že Ježíš ^Kristus vstal z mrtvých, jenž jest ~z semene Davidova, podle evangelium mého.

[^1K 15,4.20~2S 7,12;Mt 1,1]

9. V kterémžto ^protivenství trpím, až i vězení, jako bych zločinec byl, ale slovo Boží není u vězení.

[^Ef 3,13]

10. Protož °všecko to snáším pro vyvolené Boží, aby i oni spasení došli, kteréžto jest v Kristu Ježíši, s slavou věčnou.

°Ef 3,13;Ko 1,24

11. Věrná jest ^tato řeč. Nebo °jestližeť jsme s ním zemřeli, tedy také spolu s ním živi budeme.

°Ř 6,5;[^1Tm 3,1]

12. A ^trpíme-liť, budeme také spolu s ním kralovati; °pakli ho zapíráme, i onť nás zapře.

°Mt 10,33;L 9,26;1J 2,22;[^Ř 8,17]

13. A jsme-liť °nevěrní, onť zůstává věrný; zapříti ~sám sebe nemůže.

°Ř 3,3;9,5.6;[~Nu 23,19]

14. Tyto věci připomínej, s osvědčováním před obličejem Páně, a ať se ^o slova nevadí, nebo to k ničemu není užitečné, ale jest ku podvrácení posluchačů.

[^1Tm 6,4;Tt 3,9]

15. Pilně se snažuj ^vydati sebe Bohu milého dělníka, za nějž by se nebylo proč styděti, a kterýž by právě slovo pravdy rozděloval.

[^Ř 16,10;1Tm 4,6]

16. Nepobožných pak °těch křiků daremních varuj se, neboť velmi rozmnožují bezbožnost,

°1Tm 4,7;[1,4;6,4.20];Tt 1,14

17. A řeč jejich jako rak rozjídá se. Z nichžto jest °Hymeneus a Filétus,

°1Tm 1,20

18. Kteříž při pravdě pobloudili od cíle, pravíce, že by se již stalo vzkříšení, a převracejí víru některých.

19. Ale ^pevný základ Boží stojí, maje znamení toto: Znáť Pán ty, kteříž jsou ~jeho, a opět: Odstup od nepravosti každý, kdož vzývá jméno Kristovo.

[^Ž 1,6;Mt 7,23;~Nu 16,5]

20. V domu pak °velikém netoliko jsou nádoby zlaté a stříbrné, ale také dřevěné i hliněné, a některé zajisté ke cti, některé pak ku potupě.

°Ř 9,21

21. Protož jestliže by se kdo očistil od těch věcí, bude nádobou ke cti, posvěcenou, a užitečnou Pánu, ke všelikému skutku dobrému hotovou.

22. Mládenčích pak žádostí utíkej, °ale následuj ^spravedlnosti, víry, lásky, pokoje, =s těmi, kteříž ~vzývají Pána z srdce čistého.

°[^]1Tm 6,11;=[~]1K 1,2

23. Bláznivých °pak a nevzdělavatelných otázek varuj se, věda, že plodí sváry.

°1Tm 6,4;[4,7;Tt 3,9]

24. Na služebníka ^pak Božího nesluší vaditi se, ale aby byl přívětivý ke všem, °způsobný k učení, ÷trpělivý,

°1Tm 3,2;[^Tt 1,9Ř 14,1]

25. Kterýž °by v tichosti vyučoval ty, jenž se pravdě protiví, zda by někdy dal jim Bůh pokání ku poznání pravdy,

°Ga 6,1

26. Aby sami k sobě přijdouce, dobyli se z osidla ďáblova, od něhož jsou zjímáni k vykonávání jeho vůle.


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 2. Timoteovi