DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Timoteovi
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6

Kapitola 6.

Ukazuje, jak by vyučovati měl služebníky poslušenství a uctivosti ku pánům, vyučovati, 3. odporného učení nenásledovati, 6. lakomství utíkati, 11. pobožnosti následovati, nových věcí se varovati, 12. věrně v jisté naději hojné odplaty pracovati, 17. a bohatých ku poníženosti a dobrým skutkům ponoukati.

1. Kteřížkoli pod jhem jsou °služebníci, ať mají pány své ^za hodné vší uctivosti, aby jméno Boží a učení jeho nebylo ~rouháno.

°[^]Ef 6,5;[^]Ko 3,22;[^]Tt 2,9;1Pt 2,18;[~Iz 52,5;Ř 2,24;14,16]

2. Kteříž pak mají pány věřící, nechažť jich sobě nezlehčují, protože jsou bratřími, ale tím raději slouží, protože jsou věřící a milí, dobrodiní Božího účastníci. Tomu ^vyučuj a napomínej.

[^4,11;Tt 3,8]

3. Jestližeť pak kdo ^jinak učí, a nepovoluje zdravým řečem Pána našeho Jezukrista, a tomu učení, kteréž jest podle pobožnosti,

[^1,3;Ga 1,6.7]

4. Takovýť jest nadutý, nic neuměje, ale nemoudrost provodí při otázkách a °hádkách o slova, z kterýchžto pochází závist, svár, rouhání, zlá domnění,

°1,4;2Tm 2,14

5. Marné ^hádky lidí na ~mysli porušených a pravdy zbavených, domnívajích se, že by pobožnost ÷byla zisk tělesný. Takových se *varuj.

[^Ř 16,17;~2Tm 3,82Pt 2,3;*2Tm 3,5]

6. Jestiť pak ^zisk veliký pobožnost, s takovou myslí, kteráž na tom, což má, přestati umí.

[^4,8;Př 15,16]

7. Nic jsme zajisté °nepřinesli na tento svět, bezpochyby že také nic odnésti ~nemůžeme.

°Jb 1,21;[Př 27,24~Jb 27,19;Ž 49,18]

8. Ale majíce °pokrm a oděv, na ~tom přestaneme.

°L 12,15;[Gn 28,20;Př 30,8;~Žd 13,5]

9. Kteříž pak chtí ^zbohatnouti, upadají ~v pokušení, a v ÷osidlo, a v žádosti mnohé nerozumné a škodlivé, kteréž pohřižují lidi v zahynutí a v zatracení.

[^Př 20,21;23,4~Mt 13,22;÷Př 15,27]

10. Kořen ^zajisté všeho zlého jestiť milování peněz, kterýchžto někteří žádostivi jsouce, pobloudili ~od víry a sami se naplnili bolestmi mnohými.

[^Ex 23,8;Př 15,16;~1Tm 1,19]

11. Ale ty, ó ^člověče Boží, takových věcí utíkej, následuj pak spravedlnosti, pobožnosti, víry, lásky, trpělivosti, tichosti.

[^2Tm 2,22]

12. Bojuj °ten dobrý boj víry, dosáhni věčného života, k němuž i povolán jsi, a vyznals dobré vyznání před mnohými svědky.

°1,18;[6,19;1K 9,25.26]

13. Přikazujiť °tobě před Bohem, kterýž =všecko obživuje, a před Kristem Ježíšem, +kterýž osvědčil před Pontským Pilátem dobré vyznání,

°5,21;[2Te 3,6.12];=Dt 32,39;1S 2,6;Sk 17,28;[Ř 4,17];+Mt 27,11

14. Abys ostříhal přikázání tohoto, chovaje se bez poskvrny a bez úhony, až do zjevení se Pána našeho Ježíše Krista,

15. Kteréž časem svým ukáže °ten blahoslavený a sám mocný, =Král kralujících a ÷Pán panujících,

°1,11.[17];=Zj 17,14;19,16;[÷Dt 10,17]

16. Kterýž sám má nesmrtelnost, a přebývá v ^světle nepřistupitelném, °jehož žádný ~z lidí neviděl, aniž viděti může, kterémužto čest a síla věčná. Amen.

°[~]J 1,18;[^1J 1,5]

17. Bohatým tohoto světa ^přikazuj, ať nejsou vysokomyslní a ~ať nedoufají °v nejistém zboží, ale v Bohu živém, kterýž dává nám hojnost všeho ku požívání.

°L 12,15;[^1Tm 5,7;6,13~Jb 31,24;Ž 62,11]

18. A ať ^dobře činí, a ~bohatnou v dobrých skutcích, a snadní ať jsou k ÷udílení, i přívětiví,

[^Dt 15,7.10~L 12,21;Jk 2,5Ř 12,8]

19. Tak °sobě skládajíce základ dobrý k času budoucímu, aby ~dosáhli věčného života.

°Př 19,17;Mt 6,20;L 12,33;16,9;[~1Tm 6,12]

20. Ó Timotee, cožť jest svěřeno, ostříhej, °utíkaje nepobožných daremních křiků a odporů falešně nazvaného umění,

°4,7;2Tm 2,16;[1,14];Tt 3,9;[Zj 3,3]

21. Kterýmž někteří chlubíce se, z strany víry ^pobloudili od cíle. Milost Boží s tebou. Amen.

[^1,6]

K Timoteovi první list psán byl z ^Laodicie, města hlavního Frygie Pakacianské.

[^Ko 4,16]

Kapitola: [Předchozí] DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Timoteovi