DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Titovi
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3

Kapitola 3.

Velí apoštol Titovi, aby všecky vůbec, jenž byvše prve bezbožní, v Kristu ospravedlnění došli, 8. vyučoval pravé pobožnosti a dobrým skutkům, 9. i varování se, jakož marných otázek, 10. tak i neústupných kacířů.

1. Napomínej ^jich, ať jsou knížatům °a mocnostem poddáni, jich poslušni, a ať jsou k =každému skutku dobrému hotovi.

°Mk 12,17;=[^]Ř 13,1;[2Tm 3,17;Tt 2,14;1Pt 2,13]

2. Žádnému ať se nerouhají, nejsou svárliví, ale přívětiví, dokazujíce všeliké tichosti ke všem lidem.

3. Byliť jsme zajisté i ^my někdy nesmyslní, tvrdošijní, bloudící, sloužíce žádostem a rozkošem rozličným, v zlosti a v závisti bydlíce, ohyzdní, vespolek se nenávidíce.

[^]1K 6,11

4. Ale když se zjevila dobrota a láska k lidem Spasitele našeho Boha,

5. Ne °z skutků spravedlnosti, kteréž bychom my činili, ale podle milosrdenství svého spasil nás, =skrze obmytí druhého narození, a obnovení Ducha svatého,

°2Tm 1,9;[Sk 15,11Ř 3,20.28];=J 3,3].5;Ef 5,26

6. Kteréhož ^vylil na nás hojně, skrze Jezukrista Spasitele našeho,

[^Ez 36,25.27;Sk 2,33;Ř 5,5]

7. Abychom, ^ospravedlněni jsouce milostí jeho, byli ~dědicové ÷v naději života věčného.

[^Ř 3,24;~8,17Tt 1,2]

8. Věrnáť jest řeč tato, a chciť, abys těch věcí potvrzoval, ať se ^snaží v dobrých skutcích předčiti všickni, kteříž uvěřili Bohu. A toť jsou ty věci dobré, i lidem užitečné.

[^1Tm 6,18]

9. Nemoudré °pak otázky, a vyčítání rodů, a sváry, a hádky o věci zákonní zastavuj; nebť jsou neužitečné a marné.

°1Tm 4,7;2Tm 2,23

10. Člověka ^kacíře po jednom neb druhém ~napomínání vyvrz,

[^1K 5,9.11;~Mt 18,15-17]

11. Věda, že ^takový jest převrácený, a hřeší, svým vlastním soudem jsa odsouzen.

[^1Tm 6,5]

12. Když pošli k tobě Artemana aneb Tychika, ^snaž se přijíti ke mně do Nikopolim; neb jsem umínil tu přes zimu pobýti.

[^Sk 20,4]

13. Zéna, učeného v Zákoně, °a Apollo s pilností vyprovoď, ať v ničemž nemají nedostatku.

°Sk 18,24

14. A nechažť se také učí i naši v dobrých skutcích předčiti, a zvláště, kdež jsou toho potřeby, aby nebyli neužiteční.

15. Pozdravují tě, kteříž jsou se mnou, všickni. Pozdraviž těch, kteříž nás milují u víře. °Milost Boží budiž se všemi vámi. Amen.

°Ko 4,18

K Titovi, kterýž první biskup církve Kretenské skrze vzkládání rukou zřízen byl, psán z Nikopoli města Macedonského.
Kapitola: [Předchozí] DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Titovi