DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Skutkové
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [Následující]

Kapitola 6.

K přisluhování vezdejšími věcmi sedm mužů zřízeno, 8. z nichž jeden, totiž svatý Štěpán, lstivě jsa obžalován, 12. před staršími a zákoníky stál.

1. A v těch dnech, když se rozmnožovali učedlníci, stalo se reptání Řeků proti Židům proto, že by zanedbávány byly v přisluhování vezdejším vdovy jejich.

2. Tedy dvanácte apoštolů, svolavše množství učedlníků, řekli: Není ^slušné, abychom my, opustíce slovo Boží, přisluhovali stolům.

[^Ex 18,17]

3. Protož, bratří, °vybeřte z sebe mužů sedm dobropověstných, plných Ducha svatého a moudrosti, jimž bychom poručili tu práci.

1;Tm 3,7;°Dt 1,13

4. My pak °modlitby a služby slova Páně pilni budeme.

°Ř 12,12

5. I líbila se ta řeč všemu množství. I vyvolili Štěpána, muže plného víry a Ducha svatého, a °Filipa, a Prochora, a Nikánora, a Timona, a Parména, a =Mikuláše Antiochenského, k víře vnově obráceného.

°21,8;=Zj 2,6

6. Ty °postavili před obličejem apoštolů, kteřížto pomodlivše se, vzkládali ~na ně ruce.

°[~]1Tm 4,14;5,222;Tm 1,6.[7;Sk 1,23;13,3]

7. I ^rostlo jest slovo Boží, a rozmáhal se počet učedlníků v Jeruzalémě velmi. Mnohý také zástup kněží poslouchal víry.

[^19,20]

8. Štěpán pak, jsa plný víry a moci, činil ^divy a zázraky veliké v lidu.

[^2,43;5,12]

9. I povstali někteří z školy, kteráž sloula Libertinských, a Cyrenenských, a Alexandrinských, a těch, kteříž byli z Cilicie a Azie, hádajíce se s Štěpánem.

10. A °nemohli odolati moudrosti a Duchu Páně, kterýž mluvil.

°L 21,15;[Ex 4,12;Iz 54,17]

11. Tedy lstivě nastrojili muže, kteříž řekli: °My jsme jej slyšeli mluviti slova rouhavá proti Mojžíšovi a proti Bohu.

°Mt 26,61;Mk 14,58;[1;Kr 21,13]

12. A tak zbouřili lid a starší i zákoníky, a obořivše se na něj, chytili jej, a vedli do rady.

13. I vystavili falešné svědky, kteříž řekli: Člověk tento nepřestává mluviti slov rouhavých proti místu tomuto svatému i proti Zákonu.

14. Nebo jsme slyšeli jej, an praví: Že ten Ježíš Nazaretský zkazí místo toto, a promění ustanovení, kteráž nám vydal Mojžíš.

15. A pilně patříce na něj všickni, kteříž seděli v radě, viděli tvář jeho, jako tvář anděla.


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Skutkové