DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Skutkové
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [Následující]

Kapitola 24.

Pavel svatý proti žalobě Židů před vladařem odpovídal. 10. Potom s ním vladař pokojně často mluvíval, 26. marně daru od něho očekávaje.

1. Po pěti pak dnech sstoupil nejvyšší kněz Ananiáš °s staršími a s nějakým Tertullem řečníkem; kteřížto postavili se před vladařem proti Pavlovi.

°23,2

2. A když povolán byl, počal naň žalovati Tertullus, řka:

3. Kterak mnohý pokoj způsoben jest nám skrze tebe a mnohé věci v tomto národu výborně se dějí ^skrze tvou opatrnost, to my i všelijak i všudy se vším děkováním vyznáváme, výborný Felix.

°23,26

4. Ale abych tě déle nezaměstnával, prosím, vyslyšiž nás maličko podle obyčeje přívětivosti své.

5. Nalezli jsme zajisté člověka tohoto nešlechetného, ^a vzbuzujícího různice mezi všemi Židy po všem světě, a vůdci té °sekty nazaretské;

°28,22;[^1Kr 18,17]

6. Jenž také i o to se pokoušel, aby chrámu °poskvrnil; a kteréhožto javše, vedle Zákona našeho chtěli jsme souditi.

°21,28

7. Ale přišed k tomu hejtman ^Lyziáš s mocí velikou, vzal ho z rukou našich,

[^21,31n]

8. Rozkázav, aby žalobníci jeho šli k tobě. Od něhožto ty sám budeš moci, vyptaje se, zvěděti o všem o tom, z čeho my jej viníme.

9. A k tomu se přimluvili i Židé, pravíce, že to tak jest.

10. Tedy Pavel odpověděl, ^když mu návěští dal vladař, aby mluvil: Od mnohých let věda tebe býti soudcím národu tomuto představeným, s lepší myslí k tomu, což se mne dotýče, odpovídati budu,

[^L 1,62]

11. Poněvadž ty můžeš to věděti, že není tomu dní více než dvanácte, jakž jsem přišel do Jeruzaléma, abych se modlil.

12. A aniž jsou mne ^nalezli v chrámě s někým se hádajícího, aneb činícího roty v zástupu, ani ^v školách, ani v městě,

[^25,8;28,17]

13. Aniž toho prokázati mohou, což na mne žalují.

14. Ale totoť před tebou vyznávám, že podle té cesty, kterouž oni nazývají kacířstvím, tak sloužím Bohu otců svých, věře všemu, cožkoli psáno jest v Zákoně a v Prorocích,

15. Maje naději v Bohu, že bude, jehož i oni čekají, ^vzkříšení z mrtvých, i spravedlivých i nespravedlivých.

[^Dn 12,2;J 5,28.29]

16. A tak se chovati hledím, abych měl dobré svědomí °bez úrazu před Bohem i před lidmi vždycky

°23,1

17. Po mnohých pak letech přišel jsem, almužny °nesa národu svému a oběti.

°11,29;[21,26];Ř 15,25].26;2K 9,1

18. Při °čemž mne nalezli v chrámě očištěného, ne s zástupem, ani s bouřkou, někteří Židé z Azie,

°21,24

19. Kteříž by měli tuto také před tebou státi a žalovati, měli-li by co proti mně.

20. Anebo nechať tito sami povědí, nalezli-li jsou na mně jakou nepravost, když jsem stál v radě,

21. Leč to jedno promluvení, že jsem zavolal, stoje mezi nimi: °Pro vzkříšení z mrtvých já k soudu potažen jsem dnes od vás.

°23,6;28,20

22. A vyslyšav to Felix, odložil jim, až by o té cestě něco ^místnějšího vyzvěděl, řka: Až hejtman ~Lyziáš sem přijede, posoudím té pře vaší.

[^23,15.20;~23,26]

23. I poručil °setníkovi, aby Pavla ostříhal a polehčil mu vězení a nebránil žádnému z přátel jeho posluhovati jemu anebo navštěvovati ho.

°27,1.3;28,16

24. Po několika pak dnech přišed Felix s Druzillou, manželkou svou, kteráž byla Židovka, zavolal Pavla, a slyšel od něho o víře v Krista.

25. A když on vypravoval o spravedlnosti a o zdrželivosti a o budoucím soudu, ulekl se Felix, a odpověděl: Nyní odejdi, a v čas příhodný zavolám tě.

26. Nadál se pak, že jemu Pavel dá nějaké peníze, aby jej propustil, pročež i tím častěji, povolávaje ho, mluvíval s ním.

27. Po dvou pak letech měl po sobě náměstka Felix, Festa ^Porcia, a chtěje se zalíbiti Židům Felix, nechal Pavla v vězení.

[^25,14]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Skutkové