DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Korintským
Kapitola: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [Následující]

Kapitola 1.

Vychvaluje apoštol bratří Korintské 10. a napomíná jich k jednomyslnosti, od vysokomyslnosti pak vystříhá, 17. pravě, že i Bůh pravdu svou ne v lidské moudrosti zjevil, 27. a nízké věci vyvolil.

1. Pavel, °povolaný apoštol Ježíše Krista, skrze vůli Boží, a bratr =Sostenes,

°Sk 13,2;=18,17

2. Církvi Boží, kteráž jest v Korintu, °posvěceným ^v Kristu Ježíši, =povolaným svatým, +spolu se všemi, kteříž vzývají ÷jméno Pána našeho Jezukrista na všelikém místě, i jejich i našem:

°J 17,17.[^19];Sk 15,9;1Te 4,7;Žd 9,13.14;=Ř 1,7;Ef 1,1;+2Tm 2,19.[÷22]

3. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista.

Ř 1,7;1Pt 1,2

4. Děkuji °Bohu svému vždycky za vás pro tu milost Boží, kteráž dána jest vám v Kristu Ježíši,

°Ef 1,3;2Te 1,3

5. Že °ve všem obohaceni jste v něm, v každém slovu a ve všelikém umění,

°Ko 1,9;[1K 8,1;12,8;2K 8,7]

6. Jakož svědectví Kristovo °upevněno jest mezi vámi,

°Ř 1,16

7. Takže ^nemáte žádného nedostatku ve všeliké milosti, °očekávajíce zjevení Pána našeho Jezukrista,

°Fp 3,20;Tt 2,13;[^Ž 23,1]

8. Kterýžto i ^utvrdí vás až do konce bez úhony ke dni příští Pána našeho Jezukrista.

1Te 3,13;1Pt 5,10;[^1K 1,6;2K 1,21;Fp 1,10]

9. Věrnýť jest °Bůh, skrze něhož povoláni jste k =účastenství Syna jeho Jezukrista, Pána našeho.

°Ř 3,4;1Te 5,24;=1J 1,7;[J 15,5;Ga 2,20]

10. Prosímť vás pak, bratří, skrze jméno Pána našeho Jezukrista, abyste °jednostejně mluvili všickni a aby nebylo mezi vámi roztržek, ale buďte spojeni jednostejnou myslí a jednostejným smyslem.

°Ř 15,5;Fp 3,16;[Ef 4,3]

11. Nebo oznámeno jest mi o vás, bratří moji, od některých z čeledi Chloe, že by mezi vámi byly různice.

12. Míním pak toto, že jeden každý z vás říká: Já jsem ^Pavlův, °já Apollův, já ÷Petrův, já pak Kristův.

°Sk 18,24;[^1K 3,4J 1,42]

13. Zdali rozdělen jest Kristus? Zdali Pavel ukřižován jest za vás? Anebo zdali jste ve jménu Pavlovu pokřtěni byli?

14. Děkuji Bohu, že jsem žádného z vás nekřtil, než ^Krispa a ~Gáia,

[^Sk 18,8;~Ř 16,23]

15. Aby někdo neřekl, že jsem ve jménu svém křtil.

16. Křtilť jsem také i °Štěpánovu čeled. Více nevím, abych koho jiného křtil.

°16,15.[17]

17. Nebo neposlal mne Kristus křtíti, ale ^evangelium kázati, ne v °moudrosti řeči, aby nebyl vyprázdněn kříž Kristův.

°2,1;[^Sk 14,7]

18. Nebo slovo kříže těm, ^kteříž hynou, bláznovstvím jest, ale ~nám, kteříž spasení dosahujeme, moc Boží jest.

15,2;[~]Ř 1,16;[^2K 2,15;4,3;2Te 2,10]

19. Nebo °psáno jest: Zahladím moudrost moudrých, a opatrnost opatrných zavrhu.

°Iz 29,14;Abd 1,8;[Jb 5,12]

20. Kde ^jest moudrý? A kde učený? A kde chytrák tohoto světa? Zdaliž Bůh neobrátil ~moudrosti tohoto světa v bláznovství?

Iz 33,18;[~]Mt 11,25;L 10,21;[^Jb 12,17]

21. Nebo když v moudrosti Boží svět nepoznal ^skrze moudrost Boha, zalíbilo se Bohu skrze bláznové kázaní spasiti věřící,

[^Mt 11,25;L 10,21;Ř 1,21.28]

22. Poněvadž °i Židé zázraků žádají, i Řekové hledají moudrosti.

°Mt 12,38;[J 4,48]

23. Myť pak kážeme Krista ukřižovaného, °Židům ^zajisté pohoršení, a Řekům ~bláznovství,

°L 11,29;J 6,60.[^61;Mt 11,6;~1K 2,14]

24. Ale povolaným, i Židům i Řekům, Krista, ^Boží moc a ~Boží moudrost.

[^Ř 1,16;~Ko 2,3]

25. Nebo to bláznovství Boží jest moudřejší nežli lidé a mdloba Boží jest silnější než lidé.

26. Vidíte zajisté povolání vaše, bratří, že °nemnozí moudří podle těla, nemnozí ~mocní, nemnozí urození;

°J 7,48;12,42;Jk 2,5;[~Sk 8,27]

27. Ale což bláznivého jest u světa, to sobě vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a to, což jest u světa mdlé, Bůh vyvolil, aby zahanbil silné.

28. A neurozené u světa a za nic položené vyvolil Bůh, ano hned, kteréž nejsou, aby ty věci, kteréž jsou, zkazil,

29. Proto aby se ^nechlubilo před obličejem jeho žádné tělo.

[^Ř 3,27]

30. Vy pak jste z něho v Kristu Ježíši, kterýž učiněn jest nám °moudrost od Boha, i =spravedlnost, i +posvěcení, i #vykoupení,

°Ko 2,3;=Jr 23,5;Ř 5,9;[4,25;2K 5,21];+J 17,19;#Sk 20,28;[Ef 1,7]

31. Aby se tak dálo, jakož jest napsáno: Kdo se chlubí, °v Pánu se chlub.

°Jr 9,23.[24];2K 10,17;[Iz 41,16]


kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Korintským