DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Skutkové
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [Následující]

Kapitola 23.

Nazejtří znovu Pavel mluvil k lidu a starším, 6. k farizeům se přiznal, 7. z toho přišla bouřka mezi Židy, 16. úklad lstivý proti Pavlovi zjeven hejtmanu, 23. kterýž poslal Pavla v noci do Cesaree k vladaři.

1. Tedy Pavel, pohleděv pilně na to shromáždění, řekl: Muži bratří, °já všelijak s ^dobrým svědomím sloužil jsem Bohu až do dnešního dne.

°24,16;[^2Tm 1,3]

2. Tedy ^nejvyšší kněz Ananiáš kázal těm, kteříž tu stáli, aby jej bili v ústa.

[^]1Kr 22,24;[^]Jr 20,2;J 18,22

3. Pavel pak řekl jemu: Budeť tebe bíti Bůh, stěno zbílená. A ^ty sedíš, soudě mne vedle Zákona, a proti Zákonu velíš mne bíti.

[^Lv 19,15]

4. A někteří stojíce tu řekli: Nejvyššímu knězi Božímu zlořečíš?

5. I řekl Pavel: Nevědělť jsem, bratří, byť nejvyšším knězem byl; psánoť jest zajisté: Knížeti °lidu svého nebudeš zlořečiti.

°Ex 22,28

6. A věda Pavel, že tu byla jedna strana saduceů a druhá farizeů, zvolal v radě: Muži bratří, já °jsem farizeus, syn farizeův; pro naději a z mrtvých vstání já tuto k soudu stojím.

°24,21;26,5;Fp 3,5

7. A když on to promluvil, stal se rozbroj mezi farizei a saducei, a rozdvojilo se množství.

8. Nebo °saduceové tak praví, že není vzkříšení, ani anděla, ani ducha, ale farizeové obé to vyznávají.

°Mt 22,23;Mk 12,18;L 20,27

9. I stal se křik veliký. A povstavše učitelé strany farizejské, zastávali ho, řkouce: °Nic jsme zlého nenalezli na tomto člověku; protož buď že mluvil jemu duch neb anděl, nebojujme s Bohem.

°25,25;26,31

10. A když veliký rozbroj vznikl, obávaje se hejtman, aby Pavel nebyl od nich roztrhán, rozkázal žoldnéřům sjíti dolů a vychvátiti ho z prostředku jejich a vésti do vojska.

11. V druhou pak noc ukázav se jemu Pán, řekl: °Budiž stálý, Pavle; nebo jakož jsi svědčil o mně v Jeruzalémě, tak musíš svědčiti i v Římě.

°18,9

12. A když byl den, sšedše se někteří z Židů, ^zapřisáhli se s klatbou, řkouce, že nebudou jísti ani píti, až zabijí Pavla.

Sk 23,21;[^Mt 26,74]

13. A bylo jich více než čtyřidceti, kteříž se byli tak spikli.

14. Kteřížto přistoupivše k předním kněžím a k starším, řekli: Prokletím prokleli jsme se, že neokusíme ničehož, dokudž nezabijeme Pavla.

15. Protož vy nyní dejte věděti hejtmanu, z jednostejného vší rady svolení, aby jej zítra k vám přivedl, jako byste něco jistšího chtěli zvěděti o jeho věcech; my pak, prve nežliť se k vám přiblíží, hotovi jsme jej zabíti.

16. Slyšev pak o těch úkladech, syn sestry Pavlovy odšel, a všel do vojska a pověděl Pavlovi.

17. Tedy zavolav Pavel k sobě jednoho z setníků, řekl: Doveď mládence tohoto k hejtmanu; neboť má jemu něco povědíti.

18. A on pojav jej, vedl k hejtmanu a řekl jemu: Vězeň Pavel zavolav mne, prosil, abych tohoto mládence přivedl k tobě, že by měl něco mluvit s tebou.

19. I vzav jej hejtman za ruku jeho, a odstoupiv s ním soukromí, otázal se ho: Co jest to, ješto mi máš oznámiti?

20. Tedy on řekl: Že jsou Židé uložili prositi tebe, abys k nim zítra do rady uvedl Pavla, jako by něco jistšího chtěli vyzvěděti o něm.

21. Ale ty nepovoluj jim; neboť úklady činí jemu více než čtyřidceti mužů z nich, kteříž se zapřisáhli s klatbou, že nebudou ani jísti, ani píti, až jej zabijí. A jižť jsou hotovi, čekajíce na odpověd od tebe.

22. Tedy hejtman propustil toho mládence, přikázav: Abys žádnému nepravil, žes mi to oznámil.

23. A zavolav dvou setníků, řekl jim: Připravte žoldnéřů dvě stě, aby šli až do Cesaree, a jezdců sedmdesáte, a drabantů dvě stě k třetí hodině na noc.

24. I hovada přiveďte, aby vsadíce na ně Pavla, ve zdraví jej dovedli k Felixovi vladaři;

25. Napsav jemu také i list v tento rozum:

26. Klaudius Lyziáš výbornému vladaři Felixovi vzkazuje pozdravení.

27. Muže °tohoto javše Židé, hned zamordovati měli. Kteréhožto já, přispěv s houfem žoldnéřů, vydřel jsem, zvěděv, že jest Říman.

°21,32

28. A chtěje zvěděti, z čeho by jej vinili, °uvedl jsem ho do rady jejich.

°22,30

29. I shledal jsem, že na něj žalují °o nějaké otázky Zákona jejich a že nemá žádné viny, pro kterouž by byl hoden smrti neb vězení.

°25,19.[25]

30. A když mi °povědíno o úkladech, kteréž jsou o něm skládali Židé, ihned jsem jej poslal k tobě, přikázav také i žalobníkům jeho, aby, což mají proti němu, oznámili před tebou. Měj se dobře.

°20.21

31. Tedy žoldnéři, jakž jim poručeno bylo, pojavše Pavla, přivedli jej v noci do Antipatridy.

32. A nazejtří, nechavše jízdných, aby s ním jeli, vrátili se do vojska.

33. Oni pak přijevše do Cesaree, dali list vladaři, a Pavla také postavili před ním.

34. A přečta list vladař, i otázal se ho, z které by krajiny byl. A zvěděv, že jest °z Cilicie,

°22,3

35. Řekl: Budu tě slyšeti, když tvoji žalobníci také přijdou. I rozkázal ho ostříhati v domě Herodesově.


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Skutkové