DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Skutkové
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [Následující]

Kapitola 5.

Ananiáš i manželka jeho pro neupřímnost a klam pozdychali, 12. velicí divové a zázrakové dáli se skrze apoštoly Páně, 17. kteříž od kněží do žaláře dáni byvše, 19. od anděla vězení zproštěni.

1. Muž pak jeden, jménem Ananiáš, s Zafirou, manželkou svou, prodal statek.

2. A lstivě něco těch peněz ujal s vědomím manželky své, a přinesa díl nějaký, ^položil k nohám apoštolským.

[^4,37]

3. I řekl Petr: Ananiáši, ^proč naplnil satan srdce tvé lstí, tak abys lhal Duchu svatému a lstivě ujal částku peněz za to pole?

[^J 13,2]

4. Zdaliž nebylo tvé, kdybys ho byl sobě nechal? A když bylo prodáno, v moci tvé bylo. I proč jsi tuto věc složil v srdci svém? ^Neselhal jsi lidem, ale Bohu.

[^1Te 4,8]

5. Tedy uslyšav Ananiáš tato ^slova, padna, zdechl. I spadla ~bázeň veliká na všecky, kteříž to slyšeli.

[^Ž 5,7;~L 1,65]

6. A vstavše mládenci, vzali jej, ^a vynesše ven, pochovali.

[^Lv 10,4.5]

7. I stalo se po chvíli, jako po třech hodinách, že i jeho žena, nevěduci, co se bylo stalo, přišla.

8. I řekl k ní Petr: Pověz mi, za toliko-li jste pole své prodali? A ona řekla: Ano, za tolik.

9. Tedy dí jí Petr: I pročež jste se smluvili, abyste pokoušeli Ducha Páně? Aj, nohy těch, kteříž pochovali muže tvého, přede dveřmi jsou, a vynesouť také i tebe.

10. I padla hned před nohy jeho, a zdechla. A všedše mládenci, nalezli ji mrtvou; i vynesše, pochovali podle muže jejího.

11. I byla ^bázeň veliká po vší církvi, i mezi všemi, kteříž to slyšeli.

[^5;L 7,16]

12. Skrze ruce pak apoštolů °dáli se divové a zázrakové velicí v lidu, (A bývali všickni jednomyslně =v síňci Šalomounově.

°2,43;Mk 16,17;=Sk 3,11;1Kr 6,3;J 10,23

13. Jiný pak žádný neodvážil se připojiti k nim, ale velebil je lid.

14. A vždy více se rozmáhalo množství věřících Pánu, mužů i také žen.)

15. Takže i na ulice vynášeli nemocné, a kladli na ložcích a na nosidlách, aby, když by šel Petr, aspoň stín jeho zastínil na některé z nich.

16. Scházelo se pak množství z okolních měst do Jeruzaléma, nesouce nemocné a trápené od duchů nečistých, a °uzdravováni byli všickni.

°8,7;16,18

17. Tedy povstav nejvyšší kněz a všickni, kteříž byli s ním, (jenž °byli saducejské sekty,) naplněni jsou závistí.

°4,1

18. I zjímali apoštoly, a vsázeli je do žaláře obecného.

19. Ale °anděl Páně v noci otevřev dveře u žaláře, vyvedl je ven a řekl:

°12,7;16,26

20. Jděte, a postavíce se, mluvte lidu v chrámě všecka slova života tohoto.

21. To oni uslyševše, vešli na úsvitě do chrámu a učili. Tedy přišed ^nejvyšší kněz a ti, kteříž s ním byli, svolali radu a všecky starší synů Izraelských, i poslali do žaláře, aby byli přivedeni.

[^4,5]

22. A služebníci přišedše, nenalezli jich v žaláři. A navrátivše se, vypravovali,

23. Řkouce: Žalář zajisté nalezli jsme zavřený se vší pilností a strážné vně stojící u dveří, ale otevřevše dveře, žádného jsme tam nenalezli.

24. A když uslyšeli řeči tyto i nejvyšší kněz i úředník chrámu i jiní přední kněží, ^nerozuměli, co by se to stalo.

°2,12

25. A přišed kdosi, pověděl jim, řka: Aj, muži, kteréž jste vsázeli do žaláře, v chrámě stojí a učí lid.

26. Tedy šel tam úředník s služebníky, a přivedl je bez násilé; nebo se báli lidu, aby nebyli ukamenováni.

27. A přivedše je, postavili je v radě. I otázal se jich nejvyšší kněz,

28. Řka: Zdaliž °jsme vám přísně nepřikázali, abyste neučili v tom jménu? A aj, naplnili jste Jeruzalém učením svým, a chcete na nás ~uvésti krev člověka toho.

°4,17.[18;~Mt 27,25]

29. Odpověděv pak Petr a apoštolé, řekli: Více °sluší poslouchati Boha než lidí.

°4,19;[Dn 6,10]

30. Bůh ^otců našich vzkřísil Ježíše, kteréhož jste °vy zamordovali, ~pověsivše na dřevě.

°2,23.[^24;3,15;Dt 21,22.23]

31. Toho jest Bůh, jakožto Knížete a Spasitele, povýšil °pravicí svou, aby bylo dáno lidu Izraelskému ~pokání a odpuštění hříchů.

°2,33;Fp 2,9;[Žd 2,10;~L 24,47]

32. A my jsme °svědkové toho všeho, což mluvíme, ano i Duch svatý, kteréhož dal Bůh těm, jenž jsou poslušni jeho.

°J 15,27;[L 24,48]

33. Oni pak slyševše to, ^rozzlobili se, a radili se o to, kterak by je vyhladili.

[^2,37]

34. Tedy povstav v radě jeden farizeus, jménem °Gamaliel, Zákona učitel, vzácný muž u všeho lidu, rozkázal, aby na malou chvíli ven vyvedli apoštoly.

°22,3

35. I řekl jim: Muži Izraelští, pilně se rozmyslte při těchto lidech, co máte činiti.

36. Nebo °před těmito časy byl povstal Teudas, pravě se také býti něčím velikým, jehož se přídrželo mužů okolo čtyř set; kterýžto již zahynul, i všickni, kteříž přistoupili k němu, rozptýleni jsou a v nic obráceni.

°21,38

37. Po něm pak povstal Judas Galilejský za dnů ^popisu, a mnoho lidu po sobě obrátil. Ale i ten zahynul, a všickni, kteřížkoli přistoupili k němu, rozptýleni jsou.

[^L 2,2]

38. A protož nyní pravím vám: Dejte pokoj těmto lidem, a nechte jich. Nebo jestližeť jest °z lidí rada tato anebo dílo toto, rozprchneť se;

°Př 21,30;[Mt 15,13]

39. Pakliť jest z Boha, ^nebudete moci toho zkaziti; °abyste snad i Bohu odporní nalezeni nebyli.

°9,4;22,7;[^Př 21,30]

40. I povolili jemu. A povolavše apoštolů, a °zmrskavše je, přikázali, aby více nemluvili ve jménu Ježíšovu. I propustili je.

°Mt 23,34

41. Oni pak šli z toho jejich shromáždění, radujíce °se, že jsou hodni učiněni trpěti protivenství pro jméno Pána Ježíše.

°Mt 5,10n;[Ř 5,2.3;Fp 1,29;Jk 1,2;1Pt 4,13]

42. Na každý pak den nepřestávali v chrámě i po domích učiti a zvěstovati Ježíše Krista.


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Skutkové