DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Janova
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 [Následující]

Kapitola 2.

Laskavé napomenutí k skutečnému a stálému pravé známosti Krista prokazování, 9. za tím strašlivá pohrůžka těm, jenž lásky nemají, 15. svět milují, 18. v Kristu a v církvi nezůstávají, 22. a Krista dělí.

1. Synáčkové moji, totoť vám píši, abyste nehřešili. Pakliť by kdo zhřešil, přímluvci ^máme u Otce, Ježíše Krista spravedlivého.

[^Ř 8,34;1Tm 2,5]

2. A onť jest ^obět slitování za hříchy naše, a netoliko za naše, °ale i za hříchy ~všeho světa.

°J 1,29;[^Ř 3,25;2K 5,18;Ko 1,20;~J 1,29;Žd 2,9]

3. A po tomť známe, že jsme jej ^poznali, jestliže přikázání jeho ostříháme.

[^J 8,55]

4. Dí-liť ^kdo: Znám jej, a přikázání jeho neostříhá, lhářť jest, a pravdy v něm není.

[^1,6;4,20]

5. Ale kdožť ^ostříhá slova jeho, v pravděť láska Boží v tom jest dokonalá. Po tomť známe, že jsme v něm.

[^4,12.13;J 13,35]

6. Kdo praví, že v něm ^zůstává, máť, jakž on chodil, i tento tak ~choditi.

[^J 15,4.5;~J 13,15;Ko 2,6;1Pt 2,21]

7. Bratří, °ne nějaké nové přikázání vám píši, ale přikázání staré, kteréž jste měli ~od počátku. A to přikázání staré jestiť slovo to, kteréž jste slyšeli od počátku.

°2J 1,5;[~1J 2,24;3,11]

8. A zase přikázání °nové píši vám, kteréžto jest pravé i v něm i v vás. Nebo tma ~pomíjí, a světlo to pravé již svítí.

°J 13,35;[~1,9;12,35;Ř 13,12;1Te 5,5]

9. Kdo praví, že jest v světle, a bratra svého ^nenávidí, v ~temnostiť jest až posavad.

[^3,15;1K 13,2;~1J 2,8]

10. Kdož ^miluje bratra svého, v světle zůstává, a pohoršení v něm není.

[^3,14;J 12,35;2Pt 1,10]

11. Ale kdož nenávidí bratra svého, v temnosti ^jest, a v temnosti chodí, a neví, kam jde; nebo temnost oslepila oči jeho.

[^3,14.15;4,20]

12. Píši vám, synáčkové, žeť jsou vám odpuštěni ^hříchové pro jméno jeho.

[^L 24,47;Sk 4,12]

13. Píši vám, otcové, že jste poznali toho, kterýž jest od ^počátku. Píši vám, mládenci, že jste zvítězili nad ~zlým.

[^J 1,1;~Mt 6,13]

14. Píši vám, dítky, že jste poznali Otce. Psal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, kterýž jest od počátku. Psal jsem vám, mládenci, že ^silní jste, a slovo Boží v vás zůstává, a že jste zvítězili nad zlým.

[^Ef 6,10]

15. Nemilujtež ^světa, ani těch věcí, kteréž na světě jsou. Miluje-liť kdo svět, není lásky Otcovy v něm.

[^Mt 16,24J 15,19]

16. Nebo všecko, což jest na světě, jako ^žádost těla, a žádost očí, a pýcha života, toť není z Otce, ale jest z světa.

[^L 14,18n]

17. A svět ^hyne i žádost jeho, ale kdož činí ~vůli Boží, ten trvá na věky.

[^Ž 90,10;Iz 40,6;1K 7,31;1Pt 1,24;~Ž 15,5]

18. Dítky, poslední hodina jest, a jakož jste slýchaly, že ^antikrist přijíti má, i nyníť antikristové jsou mnozí. Odkudž známe, že poslední hodina jest.

[^Mt 24,5.24;Sk 20,29;2Te 2,3]

19. Z násť jsou ^vyšli, ale nebyli z nás. Nebo byť byli z nás, byliť by zůstali s námi, °ale vyšli z nás, aby zjeveni byli, že nejsou všickni z ~nás.

°1K 11,18.[~19;[^Sk 20,30]

20. Vy pak máte ^pomazání od Svatého, a znáte všecko.

[^J 14,26]

21. Nepsal jsem vám proto, že byste neznali pravdy, ale že ji znáte, a že všeliká lež není z pravdy.

22. A kdo jest lhář, nežli ten, kdož zapírá, že Ježíš není Kristus? Tenť jest ^antikrist; kdoť zapírá Otce, zapíráť i Syna.

[^4,3;2J 1,7]

23. Každý kdož ^zapírá Syna, nemáť ani Otce.

[^L 12,9;J 5,23]

24. A protož zůstaniž v vás to, což jste slýchali od počátku. Zůstane-liť v vás to, co jste slýchali od počátku, i vy také v Synu i v Otci zůstanete.

25. A ^toť jest to zaslíbení, kteréž nám zaslíbil, totiž ten život věčný.

[^1Tm 4,8]

26. Tyto věci psal jsem vám o těch, kteříž vás svodí.

27. Ale ^pomazání to, kteréž jste vzali od něho, v vás zůstává, a ~aniž potřebujete, aby kdo učil vás, ale jakž pomazání to učí vás o všech věcech, a pravéť jest a neoklamavatelné, a jakž naučilo vás, tak v něm zůstávejte.

[^J 14,26~Jr 31,34;J 6,45]

28. A nyní, synáčkové, ^zůstávejtež v něm, abychom, když by se ukázal, smělé ~doufání měli, a nebyli ÷zahanbeni od něho v čas příchodu jeho.

[^J 15,4.9;~1J 3,21Mk 8,38]

29. Poněvadž víte, že on spravedlivý jest, znejtež také, že každý, ^kdož činí spravedlnost, z něho jest narozen.

[^3,7.10]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Janova