DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Zjevení
Kapitola: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [Následující]

Kapitola 1.

Svatý Jan divné vidění, kteréž jemu 9. na ostrově Patmos 11. Pán Kristus zjevil, vypravuje.

1. Zjevení Ježíše Krista, kteréž dal jemu Bůh, aby ukázal služebníkům svým, které věci měly by se díti brzo, on pak zjevil, poslav je skrze anděla svého, služebníku svému Janovi,

2. Kterýž osvědčil ^slovo Boží a svědectví Jezukristovo, a ~cožkoli viděl.

[^6,9;~1J 1,1]

3. Blahoslavený, °kdož čte, i ti, kteříž slyší slova proroctví tohoto a ostříhají toho, což napsáno jest v něm; nebo čas blízko ~jest.

°22,7;[~Ř 13,11]

4. Jan sedmi církvím, kteréž jsou v Azii: Milost vám ^a pokoj od toho, °Jenž jest, ~a Kterýž byl, a Kterýž přijíti má, a ÷od sedmi Duchů, kteříž před obličejem trůnu jeho jsou,

°[~]Ex 3,14;[^Ř 1,7;~Žd 13,8Zj 3,1]

5. A od Ježíše Krista, jenž ^jest svědek věrný, ten °prvorozený z mrtvých, a kníže ÷králů země, kterýžto *zamiloval nás a =umyl nás od hříchů našich krví svou,

°1K 15,20;Ko 1,18;=1K 6,11;Ef 1,7;Žd 9,12].14;1Pt 1,19;1J 1,9;[Sk 20,28;^Iz 55,4;J 8,14Zj 17,14;*J 15,12]

6. A ^učinil nás °krále a kněží Bohu a Otci svému, jemužto buď ~sláva a moc na věky věků. Amen.

°5,10;1Pt 2,5.[^9;~4,11;^Iz 61,6]

7. Aj, °béře se s oblaky, a uzříť jej všeliké oko, i ti, kteříž ho bodli; a budou plakati pro něj všecka pokolení země, jistě, Amen.

°Ju 1,14;[Iz 3,14]

8. Jáť jsem ^Alfa i Omega, počátek i konec, praví Pán, Kterýž jest, a Kterýž byl, a Kterýž přijíti má, ten všemohoucí.

[^Iz 41,4;44,6]

9. Já Jan, kterýž jsem i bratr váš, i ^spoluúčastník v soužení, i v království, i v trpělivosti Ježíše Krista, byl jsem na ostrově, kterýž slove Patmos, pro slovo ~Boží a svědectví Ježíše Krista.

[^Ř 8,17;Fp 1,7;~Zj 6,9]

10. A byl jsem u ^vytržení ducha v den Páně, i ~uslyšel jsem za sebou hlas veliký jako trouby,

[^4,2;~10,3.8]

11. An mi dí: Já jsem °Alfa i Omega, ten první i poslední, a řekl: Co vidíš, piš ~do knihy, a pošli sborům, kteříž jsou v Azii, do Efezu, a do Smyrny, a do Pergamu, a do Tyatiru, a do Sardy, a do Filadelfie, i do Laodicie.

°21,6;[^]22,13;[^2,8;~14,13]

12. I obrátil jsem se, abych viděl ten hlas, kterýž mluvil se mnou, a obrátiv se, uzřel jsem ^sedm svícnů zlatých,

[^Ex 25,37]

13. A ^uprostřed sedmi svícnů podobného °Synu člověka, oblečeného v ÷dlouhé roucho a přepásaného na prsech pasem zlatým.

°Dn 7,13;[Ez 1,26;^Zj 2,115,6]

14. Hlava ^pak jeho a vlasové byli bílí, jako bílá vlna, jako sníh, a oči jeho jako plamen ohně.

[^Dn 7,9]

15. Nohy pak jeho podobné ^mosazi, jako v peci hořící; a hlas jeho jako ~hlas vod mnohých.

[^Ezd 8,27;~Zj 14,2;19,6]

16. A měl v pravé ruce své ^sedm hvězd, a z úst jeho ~meč s obou stran ostrý vycházel; ÷a tvář jeho jako slunce, když jasně svítí.

[^20;2,1;~Iz 49,2;Žd 4,12Mt 17,2]

17. A jakž jsem jej uzřel, ^padl jsem k nohám jeho, jako mrtvý. I položil ruku svou pravou na mne, řka ke mně: Neboj ~se. Já jsem ÷ten první i poslední,

[^Dn 8,18;10,9.10;~Mt 14,27÷Iz 41,4;44,6;48,12]

18. A ^živý, ješto jsem byl mrtvý, a aj, °živý jsem na věky věků. Amen. A mám =klíče pekla i smrti.

°[^]Ř 6,9 =3,7;Jb 12,14;Iz 22,22;[Ž 68,21]

19. Napiš ^ty věci, kteréž jsi viděl, a kteréž jsou, a kteréž se mají ~díti potom.

[^14,13;~4,1]

20. Tajemství sedmi ^hvězd, kteréž jsi viděl v pravici mé, a sedm svícnů zlatých, jest toto: Sedm ~hvězd jsou andělé sedmi církví; a sedm svícnů, kteréžs viděl, jest těch sedm církví.

[^2,1;~Mal 2,7]


kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Zjevení