DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Skutkové
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Kapitola 28.

Na ostrově, z vod mořských vyplynuvše, dobře se měli. 5. Pavel divy činil, 17. potom v Římě před staršími omlouval se, 23. Krista kázal po dvě létě pořád.

1. A tak °zachováni jsouce, teprv poznali, že ostrov ten sloul Melita.

°27,26

2. Lidé pak toho ostrova velikou přívětivost k nám ukázali. Nebo zapálivše hranici drev, přijali nás všecky, ^pro déšť, kterýž v tu chvíli byl, a pro zimu.

[^2K 11,27]

3. A když Pavel sebral drahně roždí a kladl na oheň, ještěrka, utíkajíc před horkem, připjala se k ruce jeho.

4. A když uzřeli lidé toho ostrovu, ano ještěrka visí u ruky jeho, řekli jedni k druhým: Jistě člověk tento jest vražedlník; neb ač z moře vyšel, však pomsta Boží nedá jemu živu býti.

5. Ale on °střásl tu ještěrku do ohně, a nic se jemu zlého nestalo.

°Mk 16,18;L 10,19

6. Oni pak očekávali, že oteče, aneb padna, pojednou umře. A když toho dlouho čekali a viděli, že se mu nic zlého nestalo, změnivše myšlení své, pravili, že jest on °bůh.

°14,11].12

7. Na těch pak místech měl ^popluží kníže toho ostrova, jménem Publius, kterýžto přijav nás k sobě, za tři dni přátelsky u sebe v hospodě choval.

[^5,3.8]

8. I přihodilo se, že otec toho Publia ležel, °maje zimnici a červenou nemoc. K němuž všed Pavel, a pomodliv se, =vzložil na něj ruce a uzdravil jej.

°Mt 8,14;Mk 1,30;L 4,38;=Mk 16,18

9. A když se to stalo, tedy i jiní, kteříž na ostrově tom nemocní byli, přistupovali, a byli uzdravováni.

10. Ctili nás pak velice, a když jsme se měli pryč plaviti, nakladli nám na lodí toho, čehož potřebí bylo.

11. A po třech měsících plavili jsme se na bárce Alexandrinské, kteráž tu byla na tom ostrově přes zimu, majici za erb Kastora a Polluxa.

12. A když jsme přijeli do Syrakusis, zůstali jsme tu za tři dni.

13. A odtud okolo plavíce se, přišli jsme do Regium; a po jednom dni, když vál vítr od poledne, druhý den přijeli jsme do Puteolos.

14. Kdežto nalezli jsme bratří, kteříž nás prosili, abychom pobyli u nich za sedm dní. A tak jsme šli k Římu.

15. Odkudž, když o nás uslyšeli bratří, ^vyšli proti nám až na rynk Appiův a ke Třem krčmám. Kteréžto uzřev Pavel, poděkoval Bohu a počal býti dobré mysli.

[^Ex 4,27]

16. A když jsme přišli do Říma, setník dal vězně v moc hejtmanu vojska, °ale Pavlovi dopuštěno, aby sám bydlil s žoldnéřem, kterýž ho ostříhal.

°24,23;27,3

17. I stalo se po třech dnech, svolal Pavel muže přední z Židů. A když se sešli, řekl k nim: °Muži bratří, já nic neučiniv proti ~lidu ani proti obyčejům otcovským, jat jsa, z Jeruzaléma vydán jsem v ruce Římanům,

°21,11;[23,1];24,12;25,8;[~21,26]

18. Kteříž vyslyševše mne, chtěli mne propustiti, protože žádné viny hodné smrti na mně nebylo.

19. Ale když Židé tomu odpírali, ^přinucen jsem odvolati se k císaři, ne jako bych měl co národ svůj žalovati.

[^25,11;26,32]

20. A protož z té příčiny povolal jsem vás, žádostiv jsa viděti vás a s vámi promluviti; °nebo pro naději lidu Izraelského řetězem ~tímto svázán jsem.

°23,6;24,21;[26,6.7;~Ef 6,20;2Tm 1,16]

21. A oni řekli jemu: Myť jsme žádného psaní neměli o tobě z Židovstva, aniž kdo z bratří přijda, vypravoval nám, aneb mluvil co zlého o tobě.

22. Ale žádámeť od tebe slyšeti, jak smyslíš; °nebo víme o té sektě, že se jí všudy =odpírá.

°24,14;=L 2,34

23. A když jemu uložili den, sešlo se jich mnoho do hospody k němu, jimžto s osvědčováním vypravoval o království Božím, slouže jim k víře o Ježíšovi °z Zákona Mojžíšova a Proroků, od jitra až do večera.

°26,6;[L 24,27.44]

24. A °někteří uvěřili tomu, což Pavel vypravoval, někteří pak nevěřili.

°17,4

25. A tak nejsouce mezi sebou svorní, rozešli se, k nimžto promluvil Pavel toto jedno slovo: Jistě žeť jest dobře ^Duch svatý skrze proroka Izaiáše mluvil k otcům našim,

[^2Pt 1,21]

26. Řka: °Jdi k lidu tomuto a rciž jim: Sluchem ^slyšeti budete, a nesrozumíte, a hledíce hleděti budete, a neuzříte.

°Iz 6,9;Ez 12,2;Mt 13,14.[^15];Mk 4,12;L 8,10;J 12,40;Ř 11,8

27. Nebo zhrublo srdce lidu tohoto, a ušima těžce slyšeli, a oči své zamhouřili, aby snad neviděli očima, a ušima neslyšeli, a srdcem nerozuměli, a neobrátili se, abych jich neuzdravil.

28. Budiž vám tedy ^známo, že jest pohanům ~posláno toto spasení Boží, a oniť slyšeti budou.

[^13,38;~13,14.46;L 24,47]

29. A když on to propověděl, odešli Židé, majíce mezi sebou mnohé hádky.

30. Pavel pak trval za celé dvě létě v hospodě své, a přijímal všecky, kteříž přicházeli k němu,

31. Káže o království Božím a uče těm věcem, kteréž jsou o Pánu Ježíši Kristu, se vší doufanlivostí bez překážky.
Kapitola: [Předchozí] DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Skutkové