DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Petrova
Kapitola: 1 2 3 4 5 [Následující]

Kapitola 1.

Rozptýlených bratří milostně pozdraviv Petr svatý, 3. k rozvlažení i zažžení srdce jejich, o nejdůstojnějším dědictví svatých slavně vypravuje, 13. aby tak v svatosti života snažně se rozhojňovali.

1. Petr, apoštol Ježíše Krista, příchozím rozptýleným v Pontu, Galacii, Kappadocii, v Azii a v Bitynii,

2. Vyvoleným ^podle předzvědění Boha Otce, v posvěcení Ducha svatého, ku poslušenství a ~skropení krví Ježíše Krista: °Milost ÷vám a pokoj rozmnožen buď.

°Ga 1,3;2Pt 1,2;[^Ř 8,29;~Žd 12,24Ř 1,7]

3. Požehnaný °Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, kterýžto ~podle mnohého milosrdenství svého znovu ÷zplodil nás v *naději živou skrze vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých,

°Ef 1,3;[2K 1,3;~Ef 2,4J 3,3.5;*Ř 6,23]

4. K dědictví neporušitelnému a neposkvrněnému a ^neuvadlému, kteréž se chová ~v nebesích, nám,

[^5,4;~Ko 1,5]

5. Kteřížto mocí Boží ostříháni býváme skrze víru k spasení, kteréž hotovo jest, aby zjeveno bylo v času posledním.

6. V čemžto veselíte se, maličko nyní, (jestliže kdy potřebí jest,) zkormouceni jsouce v rozličných pokušeních,

7. Aby ^zkušení víry vaší, kteráž jest mnohem dražší ~nežli zlato, ÷jenž hyne, avšak se v ohni zkušuje, *nalezeno bylo vám k chvále, a ke cti i k slávě ^^při zjevení Ježíše Krista.

5,10;2K 4,17;[^Jk 1,3;~Iz 48,10;1Pt 4,12;÷Př 17,3;*1K 3,13;^^Ko 3,4]

8. Kteréhožto °neviděvše, milujete; kteréhožto nyní nevidouce, avšak v něho věříce, veselíte se radostí nevýmluvnou a oslavenou,

°J 20,29

9. Docházejíce konce ^víry vaší, spasení duší vašich,

[^Ř 6,22]

10. O kterémžto spasení bedlivě ^přemyšlovali a je vystihati usilovali proroci, kteříž o té milosti, jenž se vám státi měla, prorokovali,

[^Gn 49,10;Dn 2,44;Ag 2,8]

11. Snažujíce se tomu vyrozuměti, na který aneb jaký čas ^mínil by ten, kterýž v nich byl, Duch Kristův, ~předpovídající o utrpeních Kristových a o veliké slávě za tím jdoucí.

[^2Pt 1,21;~Ž 22,7;Dn 9,24-26]

12. Kterýmž zjeveno jest, že °ne sobě, ale nám tím přisluhovali, což jest vám nyní zvěstováno skrze ty, kteříž vám kázali evangelium, v ~Duchu svatém seslaném s nebe, na kteréžto ÷věci žádostivi jsou andělé patřiti.

°J 4,38;[Dn 12,9.13;~Sk 2,4Ef 3,10;Dn 8,13]

13. Protož ^přepášíce bedra mysli vaší, a střízlivi jsouce, dokonale doufejte v té milosti, kteráž vám dána bude při zjevení Ježíše Krista,

[^L 12,35]

14. Jakožto ^synové poslušní, ~nepřirovnávajíce se prvním neznámosti vaší žádostem.

[^Ef 5,1;~Ř 12,2]

15. Ale ^jakž ten, kterýž vás povolal, Svatý jest, i vy ~svatí ve všem obcování vašem, buďte;

[^2Tm 1,9;~L 1,75]

16. Jakož napsáno °jest: Svatí buďte, nebo já Svatý jsem.

°Lv 11,44;19,2

17. A poněvadž ^Otcem nazýváte toho, °kterýž bez ~přijímání osob soudí vedle skutků jednoho každého, viztež, abyste v ÷bázni Páně čas vašeho zde putování konali,

°[~]Dt 10,17;[^Mt 6,92K 5,6]

18. Vědouce, ^že ne těmi porušitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, °vykoupeni jste z marného vašeho obcování podle ustanovení otců,

°Mk 10,45;[^1K 6,20;7,23]

19. Ale ^drahou krví jakožto ~Beránka nevinného a neposkvrněného, Krista,

[^Žd 9,12.14;~J 1,29.36]

20. Předzvěděného ^zajisté před ustanovením světa, zjeveného pak v časích posledních pro vás,

[^Ř 16,25]

21. Kteříž skrze něho věříte ^v Boha, jenž jej ~vzkřísil z mrtvých, a dal jemu slávu, tak aby víra vaše a naděje byla v Bohu.

[^Sk 2,24;~2,33]

22. Poněvadž duše své očistili jste poslušenstvím pravdy skrze Ducha svatého, k milování neošemetnému bratrstva, z čistého tedy srdce jedni druhé milujte snažně,

23. Znovu °zrozeni jsouce ne z porušitelného semene, ale z ~neporušitelného, totiž skrze živé slovo Boží a zůstávající na věky.

°Jk 1,18;[J 1,13;1J 4,7;~3,9]

24. Nebo °všeliké tělo jest jako tráva, a všeliká sláva člověka jako květ trávy. Usvadla tráva, a květ její spadl,

°Jk 1,10.11;[Ž 102,12;103,15;Iz 40,6.7]

25. Ale °slovo Páně zůstává na věky. Totoť pak jest to slovo, kteréž zvěstováno jest vám.

°Iz 40,8;Mt 24,35;[5,18]


kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Petrova