DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Skutkové
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [Následující]

Kapitola 12.

Jakuba svatého Herodes zamordoval, 7. ale Petra k ustavičným svatým modlitbám skrze anděla vysvobodil Pán, 19. strážní utrpěli, 23. Herodesa pak hrozná pomsta Boží zachvátila.

1. A při tom času ^dal se v to Herodes král, aby sužoval některé z církve.

[^4,3;5,18;Mt 26,50]

2. I zamordoval Jakuba, bratra Janova, mečem.

3. A vida, že se to líbilo Židům, umínil jíti i Petra. (A byli dnové přesnic.)

4. Kteréhož °jav, do žaláře vsadil, poručiv jej šestnácti žoldnéřům k ostříhání, chtěje po velikonoci vyvésti jej lidu.

°J 21,18;[Sk 16,24]

5. I byl Petr ostříhán v žaláři, modlitba pak ustavičná k Bohu dála se za něj od církve.

6. A když jej již vyvésti měl Herodes, té noci spal Petr mezi dvěma žoldnéři, svázán jsa dvěma řetězy, a strážní přede dveřmi ostříhali žaláře.

7. A aj, °anděl Páně postavil se, a světlo ~se zastkvělo v žaláři; a udeřiv Petra v bok, zbudil ho, řka: Vstaň rychle. I spadli řetězové s rukou jeho.

°5,19;16,26;[~L 2,9]

8. Tedy řekl anděl k němu: Opaš se a ^podvaž obuv svou. To když učinil, řekl jemu: Oděj se pláštěm svým, a pojď za mnou.

[^Mk 6,9]

9. I vyšed, bral se za ním, a nevěděl, by to pravé bylo, co se dálo skrze anděla, ale domníval se, že by vidění viděl.

10. A prošedše skrze první i druhou stráž, přišli k bráně železné, kteráž vede do města, a ^ta se jim hned sama otevřela. A všedše skrze ni, přešli ulici jednu, a hned odšel anděl od něho.

[^16,26]

11. Tedy Petr přišed sám k sobě, řekl: Nyní právě vím, že poslal Pán °anděla svého, a vytrhl mne z ruky Herodesovy, a ze všeho očekávání lidu Židovského.

°Dn 6,22;[Ž 91,11]

12. A pováživ toho, šel k domu Marie, matky ^Janovy, kterýž příjmí měl Marek, kdež se jich bylo mnoho sešlo, a modlili se.

[^15,37]

13. A když Petr potloukl na dveře, vyšla děvečka, aby poslechla, jménem Ródé.

14. A poznavši hlas Petrův, pro radost neotevřela dveří, ale vběhši, zvěstovala, že Petr stojí u dveří.

15. A oni řekli jí: I co blázníš? Ona pak potvrzovala, že tak jest. Tedy oni řekli: Anděl jeho jest.

16. Ale Petr předce tloukl. A otevřevše dveře, uzřeli jej, i ulekli se.

17. A ^pokynuv na ně rukou, aby mlčeli, vypravoval jim, kterak jest jej Pán vyvedl z žaláře, a potom řekl: Pověztež to Jakubovi ~a bratřím. A vyšed, bral se na jiné místo.

[^13,16;~Mk 16,7]

18. A když byl ^den, stal se rozbroj nemalý mezi žoldnéři o to, co se stalo při Petrovi.

[^5,21.22]

19. Herodes pak ptaje se na něj, a nenalezna, vytazovav se na strážných, kázal je pryč ^vésti; a odebrav se z Judstva do Cesaree, přebýval tam.

[^J 19,16]

20. A v ten čas Herodes rozzlobil se proti Tyrským a Sidonským. Kteřížto jednomyslně přišli k němu, a namluvivše sobě Blasta, předního komorníka královského, žádali za pokoj, protože ^jejich krajiny potravu měly z zemí královských.

[^1Kr 5,9.11]

21. V uložený pak den Herodes, obleka se v královské roucho, a posadiv se na soudné stolici, učinil k nim řeč.

22. I zvolal lid, řka: ^Boží jest toto hlas, a ne lidský.

[^Ez 28,2;Dn 5,20]

23. A ihned ranil jej anděl Páně, protože nevzdal slávy Bohu; a rozlez se červy, umřel.

24. A slovo °Páně rostlo a rozmáhalo se.

°Iz 55,11;[Sk 6,7;Ko 1,6]

25. Barnabáš pak a Saul navrátili se z Jeruzaléma, ^vykonavše službu, pojavše s sebou i °Jana, kterýž příjmí měl Marek.

°13,13;[^11,29.30]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Skutkové