DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Korintským
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [Následující]

Kapitola 6.

Křesťan s křesťanem neměl by se souditi, zvláště před nepobožným soudem, 7. ale raději křivdu trpěti a škodu nésti, 9. smilstva pak i jiných hříchů pilně se varovati.

1. Smí někdo z vás, maje ^při s druhým, souditi se před ~nepravými, a ne raději před svatými?

[^1Te 4,6;~L 16,10.11]

2. Nevíte-liž, že ^svatí svět souditi budou? I poněvadž od vás souzen býti má svět, kterakž tedy nehodni jste těch nejmenších věcí rozsuzovati?

[^Ž 149,6n]

3. Zdaliž nevíte, že anděly souditi budeme? Co pak tyto časné věci?

4. Protož když byste měli míti soud o tyto časné věci, těmi, kteříž nejzadnější jsou v církvi, soud osaďte.

5. K zahanbeníť vašemu to pravím. Tak-liž není mezi vámi moudrého ani jednoho, kterýž by mohl rozsouditi mezi bratrem a bratrem svým?

6. Ale bratr s bratrem soudí se, a to před nevěřícími?

7. Již tedy konečně nedostatek mezi vámi jest, že soudy máte mezi sebou. Proč °raději křivdy netrpíte? Proč raději škody nebéřete?

°Př 20,22;24,24;Mt 5,39].40;L 6,29;Ř 12,19;1Te 5,15;1Pt 3,9

8. Nýbrž ^vy křivdu činíte, a k škodě přivodíte, a to bratří své.

[^Lv 25,14;1Te 4,6]

9. Zdali nevíte, že ^nespravedliví dědictví království Božího nedosáhnou? Nemylte se, však °ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani zženštilí, ani ÷samcoložníci,

°[^]Ga 5,19;[^]Ef 5,5;[Ga 6,7;^Žd 12,14;÷Lv 18,22;Ř 1,27]

10. Ani zloději, ani lakomci, ^ani opilci, ani zlolejci, ani dráči, dědictví království Božího nedůjdou.

[^Ga 5,21]

11. A °takoví jste ^někteří byli, ~ale obmyti jste, =ale posvěceni jste, ale ospravedlněni jste ve jménu Pána Jezukrista a skrze Ducha Boha našeho.

°[^]Ef 2,1-3;Ko 3,7;Tt 3,3;=1K 1,2;[~Žd 10,22]

12. Všecko mi sluší, °ale ne všecko prospívá; všecko mi sluší, ale jáť pod žádné věci moc poddán nebudu.

°10,23

13. Pokrmové ^břichu náležejí, a břicho pokrmům; Bůh pak i pokrmy i břicho zkazí. Ale ~tělo ne smilstvu oddáno býti má, ale Pánu, a Pán tělu.

[^Mt 15,17;Ř 14,17;~1K 6,19.20]

14. Bůh pak i °Pána Ježíše vzkřísil, i nás také vzkřísí mocí svou.

°Sk 2,24].32;Ř 6,4.5.[8]

15. Nevíte-liž, že °těla vaše jsou údové Kristovi? Což tedy vezma údy Kristovy, učiním je údy nevěstky? Odstup to.

°Ef 5,30;[1K 12,27]

16. Zdaliž nevíte, že kdož se připojuje k nevěstce, jedno tělo jest s ní? Nebo dí Písmo: °Budou dva jedno tělo.

°Gn 2,24;Mt 19,5;Mk 10,7;Ef 5,31

17. Ten pak, jenž se ^připojuje Pánu, jeden ~duch jest s ním.

[^J 17,21.22;Ef 5,30;~1K 12,13]

18. Utíkejte smilstva. Všeliký hřích, kterýžkoli učinil by člověk, kromě těla jest, ale kdož smilní, ten proti svému vlastnímu tělu hřeší.

19. Zdaliž °nevíte, že ^tělo vaše jest chrám ~Ducha svatého, jenž přebývá v vás, kteréhož máte od Boha, a nejste sami svoji?

°[^]3,16;[^]2K 6,16;[~]Žd 3,6;[~]1Pt 2,5;[~Ef 2,21]

20. Nebo °koupeni jste za velikou mzdu. Oslavujtež ~tedy Boha tělem vaším i duchem vaším, kteréžto věci Boží jsou.

°7,23;Sk 20,28;1Pt 1,18].19;[Ga 3,13;Žd 9,12;2Pt 1,1;Zj 5,9;~Fp 1,20]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Korintským