DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Zjevení
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [Následující]

Kapitola 5.

Knihy zapečetěné Beránek přijal, 11. a protož od andělů, zvířat, starců, 13. a ode všeho stvoření, spolu s sedícím na trůnu, jednostejnou čest, slávu a chválu přijal.

1. I viděl jsem po pravici ^sedícího na trůnu °knihy popsané vnitř i zevnitř, zapečetěné sedmi pečetmi

°Ez 2,9.[10;^Zj 4,2]

2. A viděl jsem ^anděla silného, volajícího hlasem velikým: Kdo jest hoden otevříti knihy tyto a zrušiti pečeti jejich?

[^10,1]

3. I nemohl žádný, ^ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemí, otevříti knih, ani pohleděti do nich.

[^Fp 2,10]

4. Pročež já plakal jsem velmi, že není nalezen žádný, kterýž by hoden byl otevříti a čísti tu knihu, ani pohleděti do ní.

5. Tedy jeden z starců dí mi: Neplač. Aj, ^zvítězilť Lev, ten, kterýž jest z pokolení Judova, ~kořen Davidův, aby otevřel tu knihu a zrušil sedm pečetí jejích.

[^Gn 49,9.10~Iz 11,1.10;Ř 15,12]

6. I viděl jsem, a aj, mezi trůnem a čtyřmi zvířaty a mezi ^starci Beránek ~stojí jako zabitý, maje sedm rohů a sedm ÷očí, jenž *jsou sedm Duchů Božích, poslaných na všecku zemi.

3,1;[*]4,5;[^7,17;~J 1,29.36;÷Za 3,9]

7. I přišel a vzal knihy z pravice toho, kterýž seděl na trůnu.

8. A jakž vzal knihy, ihned těch čtvero zvířat a těch ^čtyřmecítma starců padlo před Beránkem, majíce jeden každý z nich ~harfu a báně zlaté plné ÷vůně, jenž jsou modlitby svatých.

[^Iz 24,23;~Zj 14,28,3]

9. A zpívali píseň novou, řkouce: °Hoden jsi vzíti knihy a otevříti pečeti jejich. Nebo jsi zabit, a vykoupils nás Bohu krví svou ze všelikého pokolení a jazyku a lidu i národu.

°4,11

10. A °učinil jsi nás Bohu ^našemu krále a kněží, a budeme ~kralovati na zemi.

°1,6;1Pt 2,9;[~Zj 1,5]

11. I viděl jsem a slyšel hlas andělů mnohých okolo trůnu a zvířat a starců, a byl počet jejich stokrát tisíc tisíců a desetkrát sto tisíců,

12. Řkoucích velikým hlasem: °Hodenť jest ten zabitý Beránek vzíti moc, a bohatství, i moudrost, i sílu, i čest, i slávu, i požehnání.

°4,11;[13,8]

13. Též ^všecko stvoření, kteréž jest na nebi, i na zemi, i pod zemí, i v moři, i všecko, což v nich jest, slyšel jsem řkoucí: Sedícímu na trůnu a Beránkovi požehnání, čest a sláva i síla na věky věků.

[^Ž 148,1n;Fp 2,10]

14. Čtvero pak zvířat řeklo: Amen. A ^těch čtyřmecítma starců padlo, ~a klaněli se živému na věky věků.

[^19,4;~4,10]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Zjevení