DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Zjevení
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [Následující]

Kapitola 21.

Viděl svatý Jan nové nebe a zemi, 2. i Jeruzalém nový, 3. předůstojný Boží stánek, 10. město nejslavnější, jehož předivný způsob, a nikdy nevídané ani slýchané ozdoby široce vypravuje.

1. Potom viděl jsem nebe °nové a zemi novou. Nebo první nebe a první země byla pominula, a moře již nebylo.

°Iz 65,17;66,22;[2Pt 3,13]

2. A já Jan viděl jsem °město svaté, Jeruzalém nový, ~sstupující od Boha s nebe, připravený jako ÷nevěstu okrášlenou muži svému.

°[~]3,12;[Ga 4,26;Žd 11,102K 11,2]

3. I slyšel jsem hlas veliký s nebe, řkoucí: Aj, stánek ^Boží s lidmi, a bydlitiť ~bude s nimi, a oni budou lid jeho, a on Bůh s nimi bude, jsa jejich Bohem.

[^2K 6,16;~Ez 37,27]

4. A °setřeť ^Bůh všelikou slzu s očí jejich, a smrti již více nebude, ani ~kvílení, ani křiku, ani bolesti nebude více; nebo ÷první věci pominuly.

°7,17;[^Iz 25,8;~35,10;÷2K 5,17]

5. I řekl ten, kterýž ^seděl na trůnu: Aj, ~nové činím všecko. I řekl mi: Napiš to. Neboť jsou tato ÷slova věrná a pravá.

[4,2;20,11;~Iz 43,19;2K 5,17Zj 19,9]

6. I dí mi: Již ^se stalo. Jáť ~jsem °Alfa i Omega, počátek i konec. ÷Jáť žíznivému dám z studnice vody živé darmo.

°1,8;[^16,17;~Iz 41,4;44,6;÷12,3;J 4,10.14;Zj 22,17]

7. Kdož ^zvítězí, obdržíť dědičně všecko, a buduť jemu ~Bohem, a on mi bude synem.

[^2,26.28;~Za 8,8;Žd 8,10]

8. Strašlivým ^pak, a ~nevěrným, a ohyzdným, a vražedlníkům, a smilníkům, a čarodějníkům, a modlářům, i všechněm lhářům, připraven jest díl jejich v jezeře, kteréž hoří ohněm a sirou, jenž jest smrt druhá.

[^22,15~1K 6,9;Ga 5,21;Ef 5,5;1Tm 1,9;Žd 12,14]

9. I přišel ke mně jeden z sedmi andělů, kteříž měli sedm koflíků plných sedmi ran nejposlednějších, a mluvil se mnou, řka: Pojď, ukážiť nevěstu, manželku Beránkovu.

10. I ^vnesl mne v duchu na ~horu velikou a vysokou, a ÷ukázal mi město veliké, ten svatý Jeruzalém, sstupující s nebe od Boha,

[^1,10;~Ez 40,1.2;Mt 4,8Ga 4,26

11. Mající ^slávu Boží. Jehož světlost byla podobná k kameni nejdražšímu, jako k kameni jaspidu, kterýž by byl způsobu křišťálového,

[^Iz 60,1]

12. A mělo ^zed velikou a vysokou, v níž bylo dvanácte bran, a na těch branách dvanácte andělů, a jména napsaná, kterážto jména jsou dvanáctera pokolení synů Izraelských.

[^Ez 48,31;Za 2,5]

13. Od východu slunce brány tři, od půlnoci brány tři, od poledne brány tři, od západu brány tři.

14. A zed městská měla ^základů dvanácte, a na nich jména dvanácti apoštolů Beránkových.

[^Mt 16,18;1K 3,10;Ef 2,20]

15. A ten, kterýž ^mluvil se mnou, měl třtinu zlatou, aby změřil město i brány jeho i zed jeho.

[^Ez 40,3]

16. Položení města toho čtverhrané jest, jehož dlouhost tak veliká jest jako i širokost. I změřil to město třtinou a vyměřil dvanácte tisíců honů; ^dlouhost pak jeho, i širokost, i vysokost jednostejná jest.

[^Ef 3,18]

17. I změřil zed jeho, a naměřil sto čtyřidceti a čtyři loktů, měrou člověka, kteráž jest míra anděla.

18. A bylo stavení zdi jeho jaspis, město pak samo zlato čisté, podobné sklu čistému.

19. A ^základové zdi městské všelikým ~kamenem drahým ozdobeni byli. Základ první byl jaspis, druhý zafir, třetí chalcedon, čtvrtý smaragd,

[^Iz 54,11.12;~Ex 28,17n]

20. Pátý sardonyx, šestý sardius, sedmý chryzolit, osmý beryllus, devátý ^topazion, desátý chryzoprassus, jedenáctý hyacint, dvanáctý ametyst.

[^Ex 28,17]

21. Dvanácte pak bran dvanácte perel jest, a jedna každá brána jest z jedné perly; a rynk města zlato čisté ^jako sklo, kteréž se naskrze prohlédnouti může.

[^22,2]

22. Ale chrámu jsem v něm neviděl; nebo ^Pán Bůh všemohoucí chrám jeho jest a Beránek.

[^4,8;Ez 11,16]

23. A to město °nepotřebuje slunce ani měsíce, aby svítily v něm; nebo sláva Boží je osvěcuje, a svíce jeho jest Beránek.

°Iz 60,19;[Za 14,7]

24. A národové lidí k spasení přišlých, ^v světle jeho procházeti se budou, a králové zemští přenesou slávu a čest svou do něho.

[^Iz 60,3.5]

25. A °brány jeho nebudou zavírány ve dne; ~noci zajisté tam nebude.

°Iz 60,11.[20;Zj 3,8;Za 14,7;~Zj 22,5]

26. A snesou do něho ^slávu a čest národů.

[^Ž 47,9]

27. A nevejdeť do něho nic ^poskvrňujícího, anebo působícího ~ohyzdnost a lež, než toliko ti, kteříž °napsaní jsou v knihách života Beránkova.

°Fp 4,3;[Ex 32,32;Ž 69,29^Iz 35,8;Jl 3,17;~Zj 17,4.5]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Zjevení