DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Zjevení
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [Následující]

Kapitola 11.

Svědkové Páně dva mocní a slavní od šelmy přemoženi a zbyti byli. 8. Těla jejich nepohřbená na ulicech velikého města ležeti mají, 11. ale potom vstanouce z mrtvých, v nebe vstoupí. 15. A poté, když sedmý anděl zatroubí, Kristus Pán království obdrží, a slávu svou nebeskou předivně zjeví.

1. I dána mi třtina, podobná prutu, a postavil se tu anděl, a řekl mi: °Vstaň, a změř chrám Boží, i oltář, i ty, kteříž se ~modlí v něm.

°Ez 40,5;41,1;42,1;[~Zj 11,16]

2. Ale síň, kteráž vně jest, vyvrz ven, a neměř jí. Neboť jest dána pohanům, a budouť tlačiti město svaté za čtyřidceti a dva měsíce.

3. Ale dám jej dvěma svědkům svým, kteříž budou prorokovati tisíc dvě stě a šedesáte dnů, oblečeni jsouce v ^pytle.

[^Mt 11,21]

4. Tiť jsou °dvě olivy a dva svícnové, stojící před obličejem Boha Pána vší země.

°Za 4,[2.3].11.[14]

5. Jimžto jestliže by kdo chtěl ubližovati, oheň vyjde z úst jejich, a sžíře nepřátely jejich; a takť musí zabit býti, kdož by koli jim škoditi chtěl.

6. Tiť mají ^moc zavříti nebe, aby nepršel déšť za dnů proroctví jejich; a mají moc nad ~vodami, obrátiti je v krev, a bíti zemi ÷všelikou ranou, kolikrát by koli chtěli.

[^1Kr 17,1;18,1;Jk 5,17;~Ex 7,19.20;÷8c-10c]

7. Ale když dokonají svědectví své, °šelma ^vystupující z ~propasti válku povede proti nim, a zvítězí nad nimi, i zmorduje je.

°Dn 7,21;[~]Zj 13,1].7

8. A ležeti budou ^těla jejich mrtvá na ryncích města velikého, kteréž slove duchovně Sodoma a Egypt, kdežto i Pán náš ukřižován jest.

[^Jr 9,22]

9. A vídati budou mnozí z pokolení, a z lidu, a z jazyků, i z národů těla jejich mrtvá za půl čtvrta dne, ale těl jejich mrtvých nedadí pochovati v hrobích.

10. Anobrž ti, kteříž ^přebývají na zemi, radovati se budou nad nimi a veseliti se, a dary budou posílati jedni druhým; nebo ti dva proroci trápili ty, jenž přebývají na zemi.

[^8,13]

11. Ale po půl čtvrtu dni duch života od Boha poslaný vstoupil do nich, i postavili se na nohách svých, ^a bázeň veliká spadla na ty, kteříž je viděli.

[^L 7,16]

12. Potom slyšeli hlas veliký s nebe, řkoucí k nim: Vstupte sem! I vstoupili na nebe v oblace, a hleděli na ně nepřátelé jejich.

13. A v tu hodinu stalo se ^země třesení veliké, a desátý díl města padl, a zbito jest v tom ~země třesení sedm tisíců lidu, a jiní zstrašeni jsou, a vzdali slávu Bohu nebeskému.

[^16,18;~Mt 27,54]

14. Bída ^druhá pominula, a aj, třetí bída přijde rychle.

[^8,13;9,12;15,1]

15. A sedmý ^anděl zatroubil, i stali se hlasové velicí v nebi, řkoucí: Učiněnať ~jsou království všeho světa Pána našeho a Krista jeho, a kralovatiť bude na věky věků.

[^10,7;~12,10;19,6]

16. Tedy těch ^čtyřmecítma starců, kteříž před obličejem Božím sedí na stolicích svých, ~padli na tváři své, a klaněli se Bohu,

[^4,4.10;~7,11]

17. Řkouce: Díky činíme tobě, Pane Bože všemohoucí, ^Kterýž jsi, a Kterýžs byl, a Kterýž přijíti máš; nebo jsi °přijal moc ~svou velikou a království ujal.

°[~]Mt 28,18;[~]L 19,12;[^Zj 1,4;4,8;16,5;~Ž 21,14]

18. I rozhněvali se národové, ^a přišel hněv tvůj, a čas mrtvých, aby souzeni byli, a aby ~dána byla odplata služebníkům tvým prorokům, i jiným svatým i všechněm, jenž se bojí jména tvého, malým i velikým, a aby zkaženi byli ti, kteříž nakažují zemi.

[^6,16.17;~Mt 19,28]

19. I ^otevřín jest chrám Boží na nebi, a vidína jest truhla smlouvy jeho v chrámě jeho. I stalo se blýskání, a hlasové, a hromobití, a země třesení, i krupobití veliké.

[^15,5]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Zjevení