DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah

EPIŠTOLA K ŽIDŮM
(SVATÉHO) PAVLA APOŠTOLA.

V epištole této k utvrzení Židů u víře a k vzdělání jich v pravé pobožnosti apoštol

I. Vypisuje o Kristu, z strany

II. Napomíná Židů:

Má kapitol 13.

Kapitola 1.

Důstojnost a slávu Krista Pána, toho věčného vtěleného Slova, 3. kterouž, Otci svému rovný jsa 5. všecka stvoření převyšoval, vypravuje apoštol.

Kapitola 2.

Kterak by nového Kristova zákona mnohem pilněji posloucháno býti mělo nežli onoho starého, a zvláště poněvadž 9. i ponížení Páně v utrpení a smrti, i oslavení jeho nevýmluvné, 11. k našemu převelikému užitku jest obráceno.

Kapitola 3.

Nesmírně důstojnějšího Krista Pána nad Mojžíše býti dovodě, 7. k upřímému hlasu Páně poslušenství, 9.pilně,i hrozný onoho starého lidu připomínaje příklad, ponouká.

Kapitola 4.

Věřícím právě v Krista jaké připraveno jest odpočinutí, k němužto jakož oni první pospíchali, 11. tak i my ovšem znamenajíce cesty nebezpečnost, 13. očí Božích jasnost, 15. i kněze nejvyššího milostivost, se vší snažností chvátati máme.

Kapitola 5.

Kristus Pán jest nejdůstojnější, 4. a zřízeně od Otce nebeského povolaný nejvyšší kněz, 6. jehož utěšeně figuroval onen slavný Melchisedech i král i kněz.11. o čemž apoštol i pro hlubokost věcí i pro nedošlost a mdlobu Židů nemohl tak, jakž slušelo, vypravovati.

Kapitola 6.

Utěšeně napomíná apoštol Židů, aby nekrsali, 7. ale růsti a prospívati i k dokonalosti se nésti usilovali, 12. na přejistá Božská,17.i s přísahou stvrzená zaslíbení doufanlivě spoléhajíce.

Kapitola 7.

Kněžství Levítské, potom i kněze Melchisedecha, jenž byl figurou Krista Pána kněze věčného, jadrně vysvětluje, 12. a kterak divným způsobem Kristus pravda všecky figury převyšoval, radostně vypravuje.

Kapitola 8.

Kristus Pán nové smlouvy milostivé předůstojný prostředník, 5. staré smlouvy prostředníky i služebníky všecky, (jenž k němu přirovnaní, nebyli než stín pravdy) nevypravitelně převyšuje.

Kapitola 9.

Rozkošné rozložení, a jako rozvinutí figury stánku, 3. i těch věcí, jenž v něm byly,učiniv apoštol, 11. vypravuje, kterak Kristus Pán nejvyšší sám jediný kněz, a do jaké všel svatyně jedinou, kdy a s jakou obětí, 15. i co nám tím zjednal.

Kapitola 10.

Nedostatečnost starého zákona, 5. dostatečnost pak převýšenou Krista Pána ukázav apoštol, 19. k opravdovému se Pána přídržení, 24. a v svatosti života prospívání velmi pilně, i hrozných týkaje věcí, napomíná.

Kapitola 11.

O víře pravé, co by byla, 2. a kterak velmi veliké moci jest, s připomínáním mnohých starých a svatých otců, 32. i předivných skutků Božích při nich, potěšitelně vypravuje.

Kapitola 12.

Napomíná apoštol k udatnému rytěřování u víře, 2. a k ochotnému snášení protivenství i bíd, ode Pána dopuštěných,10. nejslavnější věci nebeské, jakožto pravý, k němuž běžíme, cíl, před oči předkládaje.

Kapitola 13.

K dobrým a milosrdným skutkům, 5. k ctnému životu, 13. k snášení protivenství pro Krista,17. ku poslušenství správců,18. i k modlitbám za ně napomíná apoštol.


DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah