DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Skutkové
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [Následující]

Kapitola 4.

Apoštolé zjímaní jsouce, 8. Krista Pána před předními kněžími a staršími směle vyznávají, 18. a propuštění jsouce, Pánu Bohu i s těmi, kteříž s nimi jako jedno srdce a jedna duše byli, horlivě děkují 24. a modlí se.

1. A když oni mluvili k lidu, °přišli kněží a ~úředník chrámu a saduceové,

°5,17;[~L 22,4.52]

2. Těžce to nesouce, že lid učili a zvěstovali ve jménu Ježíše vzkříšení z mrtvých.

3. I ^vztáhli na ně ruce a vsadili je do žaláře až do jitra, neb již byl večer.

[^5,18]

4. Mnozí ^pak z těch, kteříž slyšeli slovo Boží, uvěřili. I učiněn jest počet mužů okolo pěti tisíců.

[^J 8,30]

5. Stalo se pak nazejtří, sešli se knížata jejich, a starší, a zákoníci v Jeruzalémě,

6. A ^Annáš nejvyšší kněz, a Kaifáš, a Jan, a Alexander, a kteřížkoli byli z pokolení nejvyššího kněze.

[^L 3,2]

7. I postavivše je mezi sebou, otázali se jich: °Jakou mocí aneb v kterém jménu učinili jste to vy?

°7,35;Mt 21,23

8. Tedy Petr, jsa pln Ducha svatého, řekl jim: Knížata lidu a starší Izraelští,

9. Poněvadž my dnes ^k soudu jsme přivedeni pro dobrodiní člověku nemocnému učiněné, kterak by on zdráv učiněn byl:

[^J 10,32]

10. Známo buď všechněm vám i všemu lidu Izraelskému, že °ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kteréhož jste ~vy ukřižovali, jehož Bůh vzkřísil z mrtvých, skrze toho jméno tento stojí před vámi zdravý.

°3,6;[3,15;~2,24;5,30]

11. Toť jest ten kámen za nic položený od vás dělníků, °kterýž učiněn jest v hlavu úhelní.

°Ž 118,22;Iz 28,16;Mt 21,42;Mk 12,10;L 20,17;Ř 9,33;1Pt 2,6

12. A neníť v žádném jiném spasení; neboť °není jiného jména pod nebem daného lidem, skrze kteréž bychom mohli spaseni býti.

°10,43;Mt 1,21;[1Tm 2,5]

13. I vidouce takovou udatnost a smělost v mluvení Petrovu a Janovu, a shledavše, že jsou lidé neučení a prostí, divili se, a poznali je, že s Ježíšem bývali.

14. Člověka také toho vidouce, an stojí s nimi, kterýž byl uzdraven, neměli co mluviti proti nim.

15. I rozkázavše jim vystoupiti z rady, rozmlouvali vespolek,

16. Řkouce: Co °učiníme lidem těmto? Nebo že jest zjevný zázrak stal se skrze ně, všem přebývajícím v Jeruzalémě známé jest, aniž můžeme toho zapříti.

°J 11,47

17. Ale aby se to více nerozhlašovalo v lidu, s pohrůžkou přikažme jim, aby více v tom jménu žádnému z lidí nemluvili.

18. I povolavše jich, °přikázali jim, aby nikoli nemluvili, ani učili ve jménu Ježíšovu.

°5,40

19. Tedy Petr a Jan odpovídajíce, řekli jim: Jest-li to spravedlivé před obličejem Božím, °abychom vás více poslouchali než Boha, suďte.

°5,28.29

20. Nebť nemůžeme nemluviti toho, co jsme °viděli a slyšeli.

°Mt 11,4

21. A oni pohrozivše jim, propustili je, nenalezše na nich příčiny trestání, pro lid; nebo všickni velebili Boha z toho, co se bylo stalo.

22. Byl zajisté v letech více než ve čtyřidcíti člověk ten, při kterémž se byl stal zázrak ten uzdravení.

23. A jsouce propuštěni, přišli k svým a pověděli jim, co k nim přední kněží a starší mluvili.

24. Kteříž uslyševše to, jednomyslně pozdvihli hlasu k Bohu a řekli: °Hospodine, ^ty jsi Bůh, kterýž jsi učinil nebe i zemi, i moře i všecko, což v nich jest,

°Gn 1,[^]1.2;[^]Ž 102,26

25. Kterýž jsi skrze ústa Davida, služebníka svého, řekl: Proč jsou se °bouřili národové a lidé myslili marné věci?

°Ž 2,1

26. Postavili se králové zemští, a knížata sešla se vespolek proti Pánu a proti Pomazanému jeho.

27. Právěť jsou °se jistě sešli proti svatému Synu tvému Ježíšovi, kteréhož jsi pomazal, ^Herodes a Pontský Pilát, s pohany a lidem Izraelským,

°[^]Mt 26,3;[^]Mk 14,1;L 22,2;[^]J 11,47

28. Aby učinili to, což ruka tvá a rada tvá předuložila, aby se stalo.

29. A nyní, Pane, pohlediž na pohrůžky jejich a dejž služebníkům svým mluviti slovo tvé °svobodně a směle,

°Ef 6,19;[Sk 4,13;L 21,15]

30. Vztahuje ruku svou k uzdravování a k činění divů a zázraků, skrze jméno svatého Syna tvého Ježíše.

31. A když se oni modlili, °zatřáslo se to místo, na kterémž byli shromážděni, a =naplněni jsou všickni Duchem svatým, a mluvili slovo Boží směle a svobodně.

°16,26;=2,4;19,8

32. Toho °pak množství věřících bylo jedno ^srdce a jedna duše. Aniž kdo co z těch věcí, kteréž měl, svým vlastním býti pravil, ale měli všecky věci obecné.

°2,44;1Pt 3,8;[^Sk 1,14;2,1]

33. A mocí velikou vydávali apoštolé svědectví ^o vzkříšení Pána Ježíše, °a milost veliká přítomná byla všechněm jim.

°Za 12,10;[^Sk 1,22;2,24]

34. A žádný mezi nimi nebyl nuzný; °nebo kteřížkoli měli pole nebo domy, prodávajíce, přinášeli peníze, za kteréž prodávali,

°2,45

35. A kladli před nohy apoštolské. I °rozdělováno bylo jednomu každému, jakž komu potřebí bylo.

°Dt 15,11;Iz 58,7

36. Jozes pak, kterýž příjmí měl od apoštolů Barnabáš, (což se vykládá syn utěšení,) z pokolení Levítského, z Cypru rodem,

37. Měv pole, prodal je, a přinesl peníze, a ^položil k nohám apoštolským.

[^5,2]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Skutkové