DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Skutkové
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [Následující]

Kapitola 2.

Apoštolové přijavše Ducha svatého, 4. rozličnými jazyky mluvili, 37. a mnohé získali Pánu.

1. A ^když přišel den °padesátý, byli všickni ~spolu na jednom místě.

°Lv 23,16;Dt 16,9;[Sk 20,16;~1,14]

2. I stal ^se rychle zvuk s nebe, jako přicházejícího větru prudkého, a naplnil všecken dům, kdež seděli.

[^16,26]

3. I ukázali se jim rozdělení jazykové jako oheň, kterýžto posadil se na každém z nich.

4. I °naplněni jsou všickni Duchem svatým, a počali mluviti =jinými jazyky, jakž ten Duch dával jim ~vymlouvati.

°11,15;19,6;[1,5];=10,46;[~26,25]

5. Byli pak v Jeruzalémě přebývající Židé, muži nábožní, ze všelikého národu, kterýž pod nebem jest.

6. A když se stal ten hlas, sešlo se množství a užasli se toho, že je slyšel jeden každý, ani mluví ^přirozeným jazykem jeho.

[^1,19]

7. I ^děsili se všickni a divili se, řkouce jedni k druhým: Aj, zdaliž nejsou tito všickni, kteříž mluví, Galilejští?

[^10,45]

8. A kterak my je slyšíme jeden každý z nás mluviti jazykem naším, v kterémž jsme se zrodili?

9. Partští, a Medští, a Elamitští, a kteříž přebýváme v Mezopotamii, v Židovstvu a v Kappadocii, v Pontu a v Azii,

10. V Frygii a v Pamfylii, v Egyptě a v krajinách Libye, kteráž jest vedle Cyrénu, a ^hosté Římané, Židé, i ~vnově na víru obrácení,

[^17,21;~Mt 23,15]

11. Kretští i Arabští, slyšíme je, ani mluví jazyky našimi veliké věci Boží.

12. I děsili se všickni a divili se, jeden k druhému řkouce: I což toto bude?

13. Jiní pak posmívajíce se, pravili: Mstem se zpili tito.

14. A stoje Petr s jedenácti, pozdvihl hlasu svého a promluvil k nim: Muži Židé a všickni, kteříž bydlíte v Jeruzalémě, toto vám známo buď, a ušima pozorujte slov mých.

15. Jistě nejsouť tito, jakož vy se domníváte, zpilí, poněvadž jest teprv třetí hodina na den.

16. Ale totoť jest, což jest předpovědíno skrze proroka °Joele:

°Jl 2,28n

17. A budeť °v posledních dnech, (dí Bůh,) vyleji z Ducha mého na všeliké tělo, a =prorokovati budou synové vaši, i dcery vaše, a mládenci vaši vidění vídati budou, a starci vaši sny míti budou.

°Iz 44,3;Ez 36,27;Za 12,10;J 7,38;=Sk 16,9;21,9

18. A zajisté na služebníky své a na služebnice své v těch dnech vyleji z Ducha mého, a budou prorokovati.

19. A ukáži zázraky na nebi svrchu a znamení na zemi dole, krev a oheň a páru dýmovou.

20. Slunce °obrátí se v temnost a měsíc v krev, prve než přijde den Páně veliký a zjevný.

°Jl 2,31;Am 8,9;Mi 3,6;Mt 24,29

21. A staneť se, °že každý, kdožkoli vzýval by jméno Páně, spasen bude.

°Jl 2,32;Ř 10,13

22. Muži Izraelští, slyšte ^slova tato: Ježíše toho Nazaretského, muže od Boha zveličeného mezi vámi mocmi a zázraky a znameními, kteréž činil skrze něho Bůh uprostřed vás, jakož i vy sami víte,

[^10,38]

23. Toho, pravím, °vydaného, z uložené rady a předzvědění Božího vzavše a skrze ruce nešlechetných ukřižovavše, zamordovali jste.

°Mt 27,1

24. Jehožto °Bůh vzkřísil, zprostiv ho bolestí smrti, jakož nebylo možné jemu držánu býti od ní.

°10,40;[2,32;3,15;4,10]

25. Nebo °David praví o něm: Spatřoval jsem Pána před sebou vždycky; nebo jest mi po pravici, abych se nepohnul.

°Ž 16,8n

26. Protož rozveselilo se srdce mé, a zplésal jazyk můj, nýbrž i tělo mé odpočine v naději.

27. Nebo ^nenecháš duše mé v pekle, aniž dáš viděti svatému svému porušení.

[^13,35]

28. Známé jsi mi učinil cesty života, a naplníš mne utěšením před obličejem svým.

29. Muži bratří, sluší směle mluviti k vám o patriarchovi Davidovi, °že i umřel, i pochován jest, i hrob jeho jest u nás až do dnešního dne.

°13,36;1Kr 2,10

30. Prorok tedy byv a věděv, ^že přísahou zavázal se jemu Bůh, že z plodu ledví jeho podle těla vzbudí Krista a posadí na stolici jeho,

[^2S 7,12;1Kr 8,20;Ž 89,4;132,11;L 1,32]

31. To předzvěděv, mluvil o vzkříšení Kristovu, že °není opuštěna duše jeho v pekle, ani tělo jeho vidělo porušení.

°13,35;Ž 16,10

32. Toho Ježíše ^vzkřísil Bůh, jehožto my °všickni svědkové jsme.

°1,8;J 15,27;[^1K 15,15]

33. Protož °pravicí Boží jsa zvýšen, a vzav zaslíbení Ducha svatého od Otce, vylil to, ~což vy nyní vidíte a slyšíte.

°Mk 16,19;Fp 2,9;[Sk 5,31;~Mt 11,4]

34. Neboť jest David nevstoupil v nebe, ale on °praví: Řekl Pán Pánu mému: Seď na pravici mé,

°Ž 110,1;1K 15,25;Žd 1,8;10,12;[Mt 22,44]

35. Dokavadž ^nepoložím nepřátel tvých, aby byli podnože noh tvých.

[^1K 15,25]

36. Protož věziž jistě všecken dům Izraelský, žeť jest Bůh °i Pánem ho učinil i Kristem, toho Ježíše, kteréhož jste vy ukřižovali.

°Fp 2,9

37. To slyševše, °zkormouceni jsou v srdci svém, a řekli ku Petrovi a k jiným apoštolům: =Což máme činiti, muži bratří?

°Za 12,10;=Sk 9,6;L 3,10

38. Tedy Petr řekl k nim: ^Pokání čiňte, a pokřti se jeden každý z vás ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů a přijmete dar Ducha svatého.

[^Mt 3,2;4,17]

39. Vámť jest zajisté zaslíbení stalo se a synům vašim, i všechněm, kteříž ^daleko jsou, kterýchžkoli ~povolal by Pán Bůh náš.

[^Iz 59,19;~J 10,16]

40. A jinými slovy mnohými osvědčoval a napomínal jich, řka: Oddělte se od pokolení toho zlého.

41. Tedy ti, kteříž ^ochotně přijali slova jeho, pokřtěni jsou, a připojilo se k nim ten den duší okolo tří tisíců.

[^21,17]

42. I zůstávali v učení apoštolském, a v ^společnosti, °a v lámání chleba, a na modlitbách.

°20,11;[^1J 1,3]

43. I přišla na všelikou duši bázeň, a mnozí °divové a zázrakové dáli se skrze apoštoly.

°5,15;Mk 16,17

44. Všickni pak věřící byli pospolu, a měli všecky věci obecné.

45. A prodávali vladařství a statky, a dělili mezi všecky, jakž komu potřebí bylo.

46. A na každý den ^trvajíce jednomyslně v chrámě, a °lámajíce po domích chléb, přijímali pokrm s potěšením a sprostností srdce,

°20,7.11;[^Sk 2,42]

47. Chválíce Boha a milost majíce u všeho lidu. Pán pak přidával církvi na každý °den těch, kteříž by spaseni byli.

°5,14;11,21;[4,4]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Skutkové