DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Skutkové
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [Následující]

Kapitola 16.

Timotea Pavel svatý obřezal, 9. do Macedonie viděním jsa ponuknut šel; 14. v Filippis Lydia získána, 16. děvečka věští uzdravena, 22. pročež Pavel svatý do vězení byv dán, 30. žalářného získal 33. a pokřtil.

1. Přišel pak do Derben a do Lystry, aj, učedlník jeden tu byl, °jménem Timoteus, syn jedné ženy Židovky věřící, ale otce měl Řeka.

°Ř 16,21;Fp 2,19;1Te 3,2;[1K 4,17;1Tm 1,2;2Tm 1,5]

2. Tomu ^svědectví dobré vydávali ti, jenž byli v Lystře a v Ikonii bratří.

[^6,3;10,22]

3. Toho sobě oblíbil Pavel, aby s ním šel. I °pojav ho, obřezal jej, pro Židy, kteříž byli v těch místech; nebo věděli všickni, že otec jeho byl Řek.

°1K 9,20

4. A když chodili po městech, vydávali jim k ostříhání ustanovení zřízená °od apoštolů a od starších, kteříž byli v Jeruzalémě.

°15,20.[29]

5. A tak církve utvrzovaly se u víře a rozmáhaly se v počtu na každý den.

6. A prošedše ^Frygii i Galatskou krajinu, když jim zabráněno od Ducha svatého, aby nemluvili slova Božího v Azii,

[^18,23]

7. Přišedše do Myzie, pokoušeli se jíti do Bitynie. Ale nedal jim Duch Ježíšův.

8. Tedy pominuvše Myzii, °šli do Troady.

°2K 2,12;[Sk 20,6]

9. I °ukázalo se Pavlovi v noci vidění, jako by muž nějaký Macedonský stál, a prosil ho, řka: Přijda do Macedonie, pomoz nám.

°18,9;23,11

10. A jakž to vidění viděl, ihned jsme usilovali o to, abychom šli °do Macedonie, tím ujištěni jsouce, že jest nás povolal Pán, abychom jim kázali evangelium.

°20,1

11. Protož pustivše se od Troady, přímým během připlavili jsme se do Samotracie a nazejtří do Neapolis,

12. A odtud do Filippis, kteréžto jest první město krajiny Macedonské, obyvateli cizími osazené. I °zůstali jsme v tom městě za několik dní.

°15,35

13. V den pak sobotní vyšli jsme ven za město k řece, kdež býval obyčej modliti se. A usadivše se, mluvili jsme ženám, kteréž se tu byly sešly.

14. Jedna pak žena, jménem Lydia, kteráž šarlaty prodávala v městě Tyatirských, bohabojící, poslouchala nás. Jejížto srdce ^otevřel Pán, aby to pilně rozsuzovala, co se od Pavla pravilo.

[^L 24,45]

15. A když pokřtěna byla i dům její, prosila, řkuci: Poněvadž jste mne soudili věrnou Pánu býti, ^vejdětež do domu mého, a pobuďte u mne. I ~přinutila nás.

[^Gn 18,3;19,3Sd 19,21;Žd 13,2;~Gn 33,11;L 24,29]

16. I stalo se, když jsme šli k modlitbě, že děvečka nějaká, ^mající ducha věštího, potkala se s námi, kteráž veliký °užitek přinášela pánům svým budoucích věcí předpovídáním.

°Sk 19,24;[16,19;^1S 28,7]

17. Ta šedši za Pavlem a za námi, volala, °řkuci: Tito lidé jsou služebníci Boha nejvyššího, kteřížto zvěstují nám cestu spasení.

°Mt 8,29;Mk 5,7;L 8,28

18. A to činívala za mnoho dní. Pavel pak těžce to nesa, a obrátiv se, řekl duchu tomu: ^Přikazuji tobě ve jménu Ježíše Krista, abys vyšel od ní. I vyšel hned té chvíle.

[^Mk 16,17]

19. A viděvše páni její, že jest odešla naděje ^zisku jejich, °chytivše Pavla a Sílu, vedli je na rynk před úřad.

°2K 6,5;1Te 2,2;[^Sk 19,24]

20. A postavivše je před úředníky, řekli: °Tito lidé bouří město naše, jsouce Židé,

°17,6;[1Kr 18,17]

21. A zvěstují obyčeje, kterýchž nám nesluší přijíti ani zachovávati, poněvadž jsme my Římané.

22. I povstala obec proti nim. A úředníci, roztrhše sukně jejich, kázali °je metlami mrskati.

°2K 11,25;[Fp 1,29.30;1Te 2,2]

23. A množství ran jim davše, vsadili je do žaláře, přikázavše strážnému žaláře, aby jich pilně ostříhal.

24. Tedy on takové maje přikázání, vsadil je do nejhlubšího žaláře, a nohy jejich ^sevřel kladou.

[^Ž 105,18]

25. O půlnoci °pak Pavel a Sílas modléce se, zpívali písničky o Bohu, takže je slyšeli i jiní vězňové.

°4,31

26. A vtom pojednou země ^třesení stalo se veliké, až se pohnuli gruntové žaláře, °a hned se jim všecky dveře otevřely a všech okovové spadli.

°5,19;12,7;[^4,31]

27. I procítiv strážný žaláře a vida dveře žaláře otevřené, vytrhl meč, aby se zabil, domnívaje se, že vězňové utekli.

28. I zkřikl naň Pavel hlasem velikým, řka: Nečiň sobě nic zlého, však jsme teď všickni.

29. A požádav světla, vběhl k nim, a třesa se, padl k nohám Pavlovým a Sílovým.

30. I vyved je ven, řekl: °Páni, co já mám činiti, abych spasen byl?

°2,37;9,6;L 3,10

31. A oni řekli: °Věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i dům tvůj.

°Mk 16,16;J 3,16.[36];6,40;1J 5,10

32. I mluvili jemu slovo Páně, i všechněm, kteříž byli v domu jeho.

33. A on pojav je v tu hodinu v noci, umyl rány jejich. I pokřtěn jest hned on i všecka čeled jeho.

34. A když je uvedl do domu svého, připravil jim stůl, a veselil se, že jest se vším domem svým uvěřil Bohu.

35. A když bylo ve dne, poslali úředníci služebníky, řkouce: Vypusť ty lidi.

36. I oznámil strážný žaláře slova ta Pavlovi, pravě: Že poslali úředníci, abyste byli propuštěni. Protož nyní vyjdouce, jdětež v pokoji.

37. Ale Pavel řekl k nim: Zmrskavše nás zjevně a bez vyslyšení, lidi Římany, vsázeli do žaláře, a již nyní nás chtějí tajně vyhnati? Nikoli, ale nechať sami přijdou, a vyvedou nás.

38. Tedy pověděli úředníkům služebníci slova ta. I báli se, uslyšavše, že by Římané byli.

39. A přišedše, prosili jich; a vyvedše je, °žádali jich, aby šli z města.

°Mt 8,34;Mk 5,17;L 8,37

40. I vyšedše z žaláře, vešli k Lydii, a uzřevše bratří, potěšili jich, i šli odtud.


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Skutkové