DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah

SKUTKOVÉ SVATÝCH APOŠTOLÚ
(OD S. LUKÁŠE SEPSANÍ).

Kniha tato, v níž se vypravuje forma učení, způsob a běh, jaký byl za dvadceti osm let prvotní svaté církve, může rozdělena býti buď

A. na dvoje místa, kdež se ty věci dály, totiž:

B. Anebo podle dvojího času rozdílného může rozdělena býti:

Má pak kniha tato kapitol 28.

Kapitola 1.

Svědectví jisté o vstoupení Krista Pána v nebe, 15. o zahynutí bezbožného Jidáše, 23. a vyvolení svatého Matěje na to místo.

Kapitola 2.

Apoštolové přijavše Ducha svatého, 4. rozličnými jazyky mluvili, 37. a mnohé získali Pánu.

Kapitola 3.

Svatý Petr uzdraviv chromého hned tak narozeného, 12. mnohé kázáním svým vzbudil ku pokání.

Kapitola 4.

Apoštolé zjímaní jsouce, 8. Krista Pána před předními kněžími a staršími směle vyznávají, 18. a propuštění jsouce, Pánu Bohu i s těmi, kteříž s nimi jako jedno srdce a jedna duše byli, horlivě děkují 24. a modlí se.

Kapitola 5.

Ananiáš i manželka jeho pro neupřímnost a klam pozdychali, 12. velicí divové a zázrakové dáli se skrze apoštoly Páně, 17. kteříž od kněží do žaláře dáni byvše, 19. od anděla vězení zproštěni.

Kapitola 6.

K přisluhování vezdejšími věcmi sedm mužů zřízeno, 8. z nichž jeden, totiž svatý Štěpán, lstivě jsa obžalován, 12. před staršími a zákoníky stál.

Kapitola 7.

Smělá, horlivá a široká svatého Štěpána řeč, 54. pro kterouž přílišně se rozhněvavše posluchači, Štěpána vzývajícího jméno Páně při přítomnosti Saule ukamenovali.

Kapitola 8.

Svatý Štěpán pohřben. 5. Filip kázal v Samaří, 12. i Šimona čarodějníka pokřtil. 17. Duch svatý na věřící vylit. 18. Šimon svatokupcem prokletým zůstal. 27. Komorník královny Kandáces od Filipa svatého pokřtěn.

Kapitola 9.

Saul byv protivníkem, 15. nádobou vyvolenou ode Pána učiněn, 18. slepý byv, uzdraven, Krista vyznával, 22. a Židy přemáhal. 23. Petr svatý Eneáše uzdravil, 37. a Tabitu vzkřísil.

Kapitola 10.

Petr svatý Kornelia získal, 44. a pokřtil ho i ty všecky, na kteréž Duch svatý s nebe v přítomnosti Židů přišel.

Kapitola 11.

Dával zprávu Petr svatý bratřím v Jeruzalémě, proč ku pohanům šel. 19. V Antiochii Kristus rozhlásán. 28. Agabus budoucí hlad předpověděl.

Kapitola 12.

Jakuba svatého Herodes zamordoval, 7. ale Petra k ustavičným svatým modlitbám skrze anděla vysvobodil Pán, 19. strážní utrpěli, 23. Herodesa pak hrozná pomsta Boží zachvátila.

Kapitola 13.

Vyvoleni, odděleni i posvěceni jsouce Barnabáš a Pavel, 46. kázali Krista pohanům, Elymasa, proroka falešného, hrozně zahanbivše.

Kapitola 14.

Židé i pohané někteří uvěřili v Krista, 4. jiní se apoštolům protivili. 8. Chromý uzdraven, 11. Pavel nejprve s Barnabášem ctěn, 19. potom kamenován, 20. ale uzdraven jsa, předce Krista kázal.

Kapitola 15.

Nesnáz o obřízku apoštolé a starší v Jeruzalémě spokojili, pohanů jhem nesnesitelným neobtíživše, 37. potom mezi Barnabášem a Pavlem vznikla nevole o Jana.

Kapitola 16.

Timotea Pavel svatý obřezal, 9. do Macedonie viděním jsa ponuknut šel; 14. v Filippis Lydia získána, 16. děvečka věští uzdravena, 22. pročež Pavel svatý do vězení byv dán, 30. žalářného získal 33. a pokřtil.

Kapitola 17.

Pavel svatý kázal v Tessalonice, 4. jemuž někteří uvěřili, 5. jiní pokušení vzbudili i obec zbouřili, 15. Pavel potom v Aténách neznámého Boha v známost uvodil.

Kapitola 18.

Pavel svatý v Korintu Krista kázal, 9. vidění viděl, 11. mnohé získal, 12. protivenství trpěl, 21. do Jeruzaléma šel. 24. Apollo, Žid horlivý, Krista oslavoval.

Kapitola 19.

Pavel svatý po dvě létě kázal, 8. učedlníky od jiných oddělil, 10. veliké divy činil, 13. zaklinačů satan potrestal, 21. Pavel šel k Jeruzalému, 22. v Efezu obec zbouřená Diány zastávala.

Kapitola 20.

Pavel svatý plavil se až do Troady, 7. tu kázal a mládence vzkřísil, 15. odtud plavili se do Milétu, 17. tu svolal starší Efezské, jimž osvědčení a napomenutí i s pohrůžkou učiniv, 36. s nimi se s pláčem rozžehnal.

Kapitola 21.

Připlaviv se Pavel do Cesaree k Filipovi jáhnu, 11. tu slyšel proroctví o budoucím svém vězení, 13. však předce šel do Jeruzaléma, 24. a tam se oholiti dal, 28. proti němuž v chrámě lid zbouřen, 32. on pak od žoldnéřů vzat.

Kapitola 22.

Pavel svatý počet činí před lidem z svého učení i života, 21. ale pro zmínku o pohanech všickni se zbouřili proti němu.

Kapitola 23.

Nazejtří znovu Pavel mluvil k lidu a starším, 6. k farizeům se přiznal, 7. z toho přišla bouřka mezi Židy, 16. úklad lstivý proti Pavlovi zjeven hejtmanu, 23. kterýž poslal Pavla v noci do Cesaree k vladaři.

Kapitola 24.

Pavel svatý proti žalobě Židů před vladařem odpovídal. 10. Potom s ním vladař pokojně často mluvíval, 26. marně daru od něho očekávaje.

Kapitola 25.

Pavel svatý před Festem při svou vyvodil, 21. až se i k císaři odvolal. 24. Potom Festus králi Agrippovi o Pavlovi zprávu dal.

Kapitola 26.

Před králem Agrippou Pavel svatý světle Krista vyznával, 31. král pak a vladař srozuměli, že žádné spravedlivé úhony Židé na Pavlovi nemají.

Kapitola 27.

Pavel svatý k Římu se plavil velmi nebezpečně, 22. potom potěšoval přítomných pravě, že vlas s hlavy jejich nezhyne, 41. ačkoli potom lodí od vln roztrhána byla.

Kapitola 28.

Na ostrově, z vod mořských vyplynuvše, dobře se měli. 5. Pavel divy činil, 17. potom v Římě před staršími omlouval se, 23. Krista kázal po dvě létě pořád.


DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah