DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Římanům
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [Následující]

Kapitola 9.

Rozdíl pravých Izraelitů od falešných; 30. praví, v Krista uvěřivše, měli důvod vyvolení; falešní, hledavše jinde než v Kristu spravedlnosti, zahynuli.

1. Pravduť pravím v Kristu a neklamámť, čemuž i svědomí mé svědectví vydává v Duchu svatém,

2. Žeť mám ^veliký zámutek a ustavičnou bolest v srdci svém.

[^10,1]

3. Nebo °žádal bych já sám zavrženým býti od Krista místo bratří svých, totiž příbuzných svých podle těla.

°Ex 32,32

4. Kteřížto jsou Izraelští, °jejichžto jest ^přijetí za syny, i sláva, =i smlouvy, i ~Zákona dání, i služba Boží, i zaslíbení.

°2,17;=Ef 2,12;[^Ex 4,22;~Ř 8,15]

5. Jejichž jsou i ^otcové, a ti, z nichžto jest Kristus podle těla, kterýž jest nade všecky ~Bůh ÷požehnaný na věky. Amen.

[^Mt 1,1n;L 3,23n;~J 1,1;Žd 1,8Ř 1,25]

6. Avšak °nemůže zmařeno býti slovo Boží. Nebo =ne všickni, kteříž jsou z Izraele, Izraelští jsou.

°Nu 23,19;=J 8,39;Ř 2,28

7. Aniž proto, že jsou símě Abrahamovo, hned také všickni jsou synové, ale °v Izákovi nazváno bude tvé símě.

°Gn 21,12;Ga 4,22.[28];Žd 11,18

8. To jest, ne všickni ti, jenž jsou synové těla, jsou také synové Boží, ale kteříž jsou synové Božího zaslíbení, °ti se počítají za símě.

°Ga 4,28

9. Nebo toto jest slovo zaslíbení: V týž čas °přijdu, a Sára bude míti syna.

°Gn 18,10

10. A netoliko to, °ale i Rebeka z jednoho počavši, totiž z Izáka, otce našeho, toho důvodem jest.

°Gn 25,21

11. Nebo ještě před narozením obou těch synů, a prve nežli co dobrého nebo zlého učinili, aby uložení Boží, kteréžto jest podle vyvolení, a tak ne z skutků, ale z toho, jenž povolává, pevné bylo,

12. Řečeno jest jí: Větší ^sloužiti bude menšímu,

[^Gn 25,23]

13. Jakož psáno jest: °Jákoba jsem miloval, ale Ezau nenáviděl jsem.

°Mal 1,2.[3;Ž 47,5]

14. I což tedy díme? Zdali ^nespravedlnost jest u Boha? Nikoli.

[^3,5;Dt 32,4;Jb 8,3]

15. Nebo Mojžíšovi dí: °Smiluji se nad tím, komuž milost učiním, a slituji se nad tím, nad kýmž se slituji.

°Ex 33,19;[Ř 11,32]

16. A tak tedy neníť vyvolování na tom, jenž chce, ani na tom, jenž běží, ale na Bohu, jenž se smilovává.

17. Nebo dí ^Písmo faraonovi: °Proto jsem vzbudil tebe, abych na tobě ukázal moc svou a aby rozhlášeno bylo jméno mé po vší zemi.

°[^]Ex 9,16

18. A tak tedy nad kýmž chce, smilovává se, a koho chce, zatvrzuje.

19. Ale díš mi: I pročež se pak hněvá? Nebo °vůli jeho kdo odepřel?

°Iz 45,9;64,9

20. Ale ó člověče, kdo jsi ty, že tak odpovídáš Bohu? Zdaž ^hrnec dí hrnčíři: ~Pročs mne tak udělal?

[^Iz 29,16;~Jr 18,6]

21. Zdaliž °hrnčíř nemá ~moci nad hlinou, aby z jednostejného ÷truple udělal jednu nádobu *ke cti a jinou ku potupě?

°Jr 18,6;2Tm 2,20;[Iz 64,8;~Mt 20,151K 5,7;*2Tm 2,20]

22. Což pak divného, že Bůh, chtěje ukázati hněv a oznámiti moc svou, ^snášel ve mnohé trpělivosti nádoby hněvu, připravené k zahynutí.

[^2,4]

23. A takž také, aby ^známé učinil bohatství slávy své při nádobách milosrdenství, kteréž připravil k slávě.

[^Ko 1,27]

24. Kterýchžto i povolal, totiž nás, netoliko z Židů, ale také i z pohanů,

25. Jakož i skrze ^Ozé dí: Nazovu nelid můj lidem mým, a nemilou nazovu milou.

Ž 18,44;[^]Oz 1,10;2,13;[^2,23^]1Pt 2,10

26. A ^budeť na tom místě, kdež řečeno bylo jim: Nejste vy lid můj, tuť nazváni budou synové Boha živého.

[^Oz 1,10]

27. Izaiáš pak volá nad °Izraelem, řka: Byť pak byl počet synů Izraelských jako písek mořský, ostatkové toliko spaseni budou.

°Iz 10,22.[23];28,22;Am 9,8;Za 13,8

28. Nebo °pohubení učiní spravedlivé, a to jisté, pohubení zajisté učiní Pán na zemi, a to jisté.

°Iz 10,23

29. A jakož prve pověděl ^Izaiáš: °Byť byl Pán zástupů nepozůstavil nám semene, jako =Sodoma učiněni bychom byli, a Gomoře byli bychom podobni.

°[^]Iz 1,9;=Gn 19,24.[25];Jr 50,40;Ez 16,55;[Iz 13,19]

30. Což tedy díme? Že pohané, kteříž nenásledovali spravedlnosti, dosáhli spravedlnosti, a to spravedlnosti té, kteráž jest z víry;

31. Izrael °pak následovav zákona spravedlnosti, k zákonu spravedlnosti nepřišel.

°10,2;11,7

32. Proč? Nebo ne z víry, ale jako z skutků Zákona jí hledali. Urazili se zajisté o kámen urážky,

33. Jakož psáno jest: °Aj, kladu na Sionu kámen urážky a skálu pohoršení, a každý, ~kdož uvěří v něj, nebude zahanben.

°Ž 118,22;Iz 8,14;28,16;Mt 21,42;Mk 12,10;1Pt 2,6.[7.8~Ž 2,12;Iz 49,23;Ř 10,11]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Římanům