DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Římanům
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kapitola 16.

Pozdravení některým zvláštní od sebe i od jiných vzkazuje, 17. napomíná bratří k varování se nepokojných 20. a poroučí je Pánu Bohu.

1. Poroučímť pak vám Fében, sestru naši, služebnici církve Cenchrenské,

2. Abyste ^ji přijali v Pánu, tak jakž sluší na svaté, a abyste jí pomocni byli, jestliže by vás v čem potřebovala. Nebo i ona mnohým hostem ochotně posluhovala, až i mně také.

[^3J 1,6]

3. Pozdravte °Priscilla a Akvila, pomocníků mých v Kristu Ježíši,

°Sk 18,2.26;2Tm 4,19

4. Kteříž pro můj život svých vlastních hrdel nasadili, jimžto ne já sám toliko děkuji, ale i všecky církve pohanské,

5. I domácího jejich shromáždění. Pozdravte mého milého Epéneta, kterýž jest prvotiny Achaie v Kristu.

6. Pozdravte Marie, kteráž mnoho práce měla s námi.

7. Pozdravte Andronika a Junia, příbuzných mých a spoluvězňů mých, kteříž jsou vzácní u apoštolů a kteříž přede mnou byli v Kristu Ježíši.

8. Pozdravte Amplia mně v Pánu milého.

9. Pozdravte Urbana, pomocníka našeho v Kristu, a Stachyna mého milého.

10. Pozdravte Apella zkušeného v Kristu. Pozdravte těch, kteříž jsou z domu Aristobulova.

11. Pozdravte Herodiona, příbuzného mého. Pozdravte těch, kteří jsou z čeledi Narciškovy věřící v Pána.

12. Pozdravte Tryfény a Tryfózy, kteréž práci vedou v Pánu. Pozdravte Persidy milé, kteráž mnoho pracovala v Pánu.

13. Pozdravte Rufa, ^zvláštního v Pánu, a matky jeho i mé.

[^8,33]

14. Pozdravte Asynkrita, Flegonta, Hermy, Patroba, Merkuria, i jiných bratří, kteříž jsou s nimi.

15. Pozdravte Filologa i Julie, Nerea a sestry jeho, i Olympa i všech svatých, kteříž jsou s nimi.

16. Pozdravte sebe vespolek °v políbení svatém. Pozdravujíť vás církve Kristovy.

°1K 16,20;2K 13,12;1Te 5,26;1Pt 5,14

17. Prosímť °pak vás, bratří, abyste šetřili těch, kteříž ~různice a =pohoršení činí, naodpor učení tomu, kterémuž jste vy se naučili, a *varujte se jich.

°Mt 24,5;[7,15];Ko 2,8;Tt 3,9;=Mt 18,6.[18];2Te 3,6;2Tm 3,5;Tt 3,10;[~Fp 3,2;*1K 5,9.11]

18. Nebo takoví Pánu našemu Ježíši Kristu neslouží, °ale svému břichu; a skrze ~lahodné řeči a pochlebenství svodí srdce prostých.

°Fp 3,19;[~Ez 13,18;2Pt 2,3]

19. Nebo vaše ^poslušenství všechněch došlo. A protož se raduji z vás. °Než chciť, abyste byli moudří k dobrému, a prostí k zlému.

°Mt 10,16;[^Ř 1,8]

20. Bůh pak °pokoje potře ~satana pod nohy vaše brzo. Milost ÷Pána našeho Jezukrista budiž s vámi. Amen.

°15,33;1K 14,33;[~Gn 3,15;÷1K 16,23]

21. Pozdravují vás °Timoteus, pomocník můj, a =Lucius, a +Jázon, a #Sozipater, příbuzní moji.

°Sk 16,1;Fp 2,19;1Te 3,2;=Sk 13,1;+17,7;#20,4

22. Pozdravuji vás v Pánu já Tercius, kterýž jsem psal tento list.

23. Pozdravuje vás °Gáius, hospodář můj i vší církve. Pozdravuje vás =Erastus, důchodní písař městský, a Kvartus bratr.

°1K 1,14;=2Tm 4,20

24. Milost ^Pána našeho Jezukrista se všemi vámi. Amen.

[^1K 16,23;1Te 5,28]

25. Tomu pak, °jenž může vás utvrditi podle evangelium mého a kázání Ježíše Krista, =podle zjevení tajemství od časů věčných skrytého,

°Ef 3,20;=1,9;3,9;Ko 1,26;2Tm 1,10;Tt 1,2;1Pt 1,20

26. Nyní pak zjeveného i skrze Písma prorocká, podle poručení věčného Boha, ku poslušenství víry všechněm národům oznámeného,

27. Tomu, pravím, samému °moudrému Bohu sláva ~skrze Jezukrista na věky. Amen

°11,33;[1Tm 1,17;~6,16]

List tento k Římanům psán jest z Korintu, a poslán po Fében, služebnici sboru Cenchrenského.
Kapitola: [Předchozí] DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Římanům