DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Římanům
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [Následující]

Kapitola 14.

V věcech případných a ceremoniích tak se chovati sluší, aby svědomí dobré bylo zachováno, 13. a bližnímu příčin k úrazu a pohoršení nebylo dáváno.

1. Mdlého ^pak u víře přijímejte, ne k hádkám o nepotřebných otázkách.

[^15,1.7;Sk 20,35]

2. Nebo někdo věří, že může jísti všecko; jiný pak u víře ^mdlý jsa, jí zelinu.

[^Gn 1,29;9,3]

3. Ten, ^kdož jí, nepokládej sobě za nic toho, kdož nejí; a kdo nejí, toho nesuď, kdož jí. Nebo Bůh přijal jej.

[^]Ko 2,16

4. Ty °kdo jsi, abys soudil cizího služebníka? Však Pánu svému stojí, anebo padá. Staneť pak; mocen jest zajisté Bůh utvrditi jej.

°Jk 4,11

5. Nebo °někdo rozsuzuje mezi dnem a dnem, a někdo soudí každý den jednostejný býti. Jeden každý v svém smyslu ujištěn buď.

°Ga 4,10

6. Kdož dnů šetří, Pánu šetří; a kdo nešetří, Pánu nešetří. A kdo jí, Pánu jí, °nebo děkuje Bohu; a kdož nejí, Pánu nejí, a děkuje Bohu.

°Sk 27,35;1Tm 4,3

7. Žádný °zajisté z nás není sám sobě živ, a žádný sobě sám neumírá.

°2K 5,15;Ga 2,20;1Te 5,10;1Pt 4,2

8. Nebo buďto že jsme živi, Pánu živi jsme; buďto že mřeme, Pánu mřeme. A tak buď že jsme živi, buď že umíráme, Páně ^jsme.

[^1K 6,20;1Pt 1,19]

9. Na °toť jest zajisté Kristus i umřel, i z mrtvých vstal, i ožil, aby nad živými i nad mrtvými panoval.

°Sk 2,34;[10,42];Fp 2,10;[2K 5,15]

10. Ty pak proč odsuzuješ ^bratra svého? Anebo také ty proč za nic pokládáš bratra svého? °Však ~všickni staneme před stolicí Kristovou.

°[~]Mt 25,31;[~]2K 5,10;[^L 6,37;~Sk 17,31]

11. Psáno °jest zajisté: Živť jsem já, praví Pán, žeť přede mnou bude klekati každé koleno, a každý jazyk vyznávati bude Boha.

°Iz 45,23;Fp 2,10

12. A takť °jeden každý z nás sám za sebe počet vydávati bude Bohu.

°Mt 16,27;1K 3,8;Ga 6,8;[Ř 2,6.16;Mt 12,36;1Pt 4,5]

13. Nesuďmež tedy více jedni druhých, ale toto raději rozsuzujte, °jak byste nekladli úrazu nebo pohoršení bratru.

°1K 10,32

14. Vím a v tom ujištěn jsem v Pánu Ježíši, žeť °nic nečistého není samo z sebe; než tomu, kdož tak soudí, že by nečisté bylo, jemuť nečisté jest.

°Sk 10,15;[Mt 15,11]

15. Ale bývá-liť rmoucen bratr tvůj pro pokrm, již nechodíš podle lásky. Hlediž, abys °k zahynutí nepřivedl pokrmem svým toho, za kteréhož Kristus umřel.

°1K 8,11

16. Nebudiž tedy v ^porouhání dáno dobré vaše.

[^Tt 2,5]

17. Království °zajisté Boží není pokrm a nápoj, ale spravedlnost a pokoj a radost v Duchu svatém.

°1K 8,8;[4,20;L 17,20]

18. Nebo kdož v tom slouží Kristu, milý ^jest Bohu a lidem příjemný.

[^1Te 2,15]

19. Protož následujme toho, což by sloužilo ku pokoji a k vzdělání vespolek.

20. Nekaziž pro ^pokrm díla Božího. °Všecko ~zajisté čisté jest, ale zlé jest člověku, kterýž jí s pohoršením.

°Tt 1,15;[^Ř 14,15;~Mt 15,11;Sk 10,15]

21. Dobré jest °nejísti masa a nepíti vína, ani čehokoli toho, na čemž se uráží bratr tvůj, nebo horší, anebo ~zemdlívá.

°1K 8,13;[~Ř 14,1]

22. Ty víru máš? Mějž ji sám u sebe před Bohem. Blahoslavený, kdož nesoudí sebe samého v tom, což oblibuje.

23. Ale kdož pak ^rozpakuje se, kdyby jedl, odsouzen jest, nebo ne z víry . A cožkoli ~není z víry, hřích jest.

[^Sk 10,20~Tt 1,15;Žd 11,6]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Římanům