DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Římanům
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [Následující]

Kapitola 12.

Ti, jenž došli ospravedlnění, jaké jiné ovoce nésti mají, totiž jakými život jejich ctnostmi ozdobován býti by měl, utěšeně vypravuje apoštol.

1. Protož prosím vás, bratří, skrze milosrdenství Boží, ^abyste °vydávali těla svá ~v obět živou, svatou, Bohu libou, rozumnou službu vaši.

°Fp 4,18;Jk 4,4;1Pt 2,5;[^Ř 6,13.16;~1K 6,20]

2. A ^nepřipodobňujte se světu tomuto, ale ~proměňtež se obnovením mysli vaší, tak abyste zkusili, °jaká by byla vůle Boží dobrá, libá a dokonalá.

°Ef 5,17;1Te 4,3;[Žd 5,14;^Jk 4,4;1Pt 1,14;1J 2,15;~Ef 4,23]

3. Neboť pravím (skrze ^milost, kteráž dána jest mi,) každému z těch, jenž jsou mezi vámi, aby ~ne více smyslil, než sluší smysliti, ale ÷aby smyslil v středmosti, tak °jakž jednomu každému Bůh udělil míru víry.

°1K 12,11;Ef 4,7;[^Ř 1,5;~1K 4,6.7;÷Př 25,27]

4. Nebo jakož v jednom těle °mnohé údy máme, ale nemají všickni údové jednostejného díla,

°Ef 4,16;[1K 12,12]

5. Tak mnozí ^jedno tělo jsme v Kristu, a obzvláštně jedni druhých údové.

[^1K 12,27;Ef 1,23;5,23]

6. Ale °majíce obdarování rozdílná podle milosti, kteráž dána jest nám, buďto proroctví, kteréž ať jest podle pravidla víry;

°1K 12,4;Ef 4,7;1Pt 4,10

7. Buďto ^úřad, v bedlivém přisluhování; buďto ten, jenž učí, v vyučování.

[^1K 12,28;Ef 4,7;1Pt 4,10.11]

8. Též kdo napomíná, v napomínání; ten, °jenž rozdává, dávej v upřímnosti; kdož jiným předložen ~jest, konej úřad svůj s pilností; =kdo milosrdenství ÷činí, s ochotností.

°Mt 6,2;L 11,41;=Dt 15,[7].8.10;2K 9,7;[~1Tm 5,172K 9,7]

9. Milování buď bez ^pokrytství; °v ošklivosti mějte zlé, připojeni jsouce k dobrému.

°Ž 97,10;Am 5,15;[^1Tm 1,5;1Pt 1,22]

10. Láskou °bratrskou jedni k druhým nakloněni jsouce, =uctivostí se vespolek předcházejte,

°1Pt 1,22;2,17;Žd 13,1;[Ef 4,3;1Te 4,9;2Pt 1,7];=Fp 2,3;1Pt 5,5

11. V pracech neleniví, ^duchem vroucí, příhodnosti času šetřící,

[^Zj 3,15]

12. Nadějí °se radující, =v souženích trpěliví, +na modlitbě ustaviční,

°Fp 4,4;1Te 5,8;[L 10,20];=Ř 5,3;Sk 14,22;Žd 10,36;12,2;Jk 5,7;+L 18,1;[Ef 6,18]

13. V ^potřebách s svatými se sdělující, °přívětivosti k hostem následující.

°Žd 13,2;1Pt 4,9;[^1K 16,1]

14. Dobrořečte °protivníkům vašim, dobrořečte, pravím, a nezlořečte.

°Mt 5,44;1K 4,12

15. Radujte s radujícími, a plačte s ^plačícími.

[^Ž 35,13]

16. Buďte °vespolek jednomyslní, ne =vysoce o sobě smýšlejíce, ale k nízkým se nakloňujíce.

°15,5;[1K 1,10];=Př 3,7;Iz 5,21;L 1,51;14,11;18,14;[Ž 131,1]

17. Nebuďte ^opatrní sami u sebe. Žádnému °zlého za zlé neodplacujte, opatrujíce =dobré přede všemi lidmi,

°Př 20,22;[^3,7;26,12.16;Iz 5,21];1Te 5,15;1Pt 3,9;[Mt 5,40];=1K 8,10;1Pt 2,12;[2K 8,21]

18. Jestliže °jest možné, pokudž na vás jest, ^se všemi lidmi pokoj majíce,

°Žd 12,14;[^Mk 9,50;Žd 12,14]

19. Ne sami ^sebe mstíce, nejmilejší, ale dejte místo hněvu; ~nebo psáno jest: °Mně pomsta, já odplatím, praví Pán.

°[~]Dt 32,35;Žd 10,30;[^Lv 19,18;Mt 5,39]

20. A protož °lační-li nepřítel tvůj, nakrm jej, a žízní-li, dej mu píti. Nebo to učině, uhlí řeřavé shrneš na hlavu jeho.

°Př 25,21;[Mt 5,44]

21. Nedej se přemoci zlému, ale přemáhej v dobrém zlé.


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Římanům