DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah

EPIŠTOLA (S.) PAVLA APOŠTOLA
K ŘÍMANÚM.

Epištola k Římanům dělí se na tré, totiž na

I. Přístup, v němž až do verše 16. kap. 1. apoštol k vděčnému přijímání epištoly této Římanům slouže, vypisuje osobu Kristovu, z jejich víry se těší, o svém budoucím navštívení jich zaslíbení činí.

II. Summu učení křesťanského, totiž o:

III. Závírku vší epištoly a tu apoštol příčiny svého psání ukazuje, k vážení sobě úřadu jeho apoštolského Římanům slouží, k Římanům přijíti slibuje, za modlitby žádá; od verše 14. kap. 15. až do konce jejího. Pozdravení některým od sebe a od jiných vzkazuje, od falešných křesťanů i učitelů vystříhá, díky Bohu vzdává a tím všecko zavírá; kap. 16.

Má kapitol 16.

Kapitola 1.

Pavel svatý povolání své, přívětivost i lásku k Římanům osvědčiv, 16. evangelium 17. a spravedlnost Boží, 18. i hněv jeho proti bezbožníkům ohlašuje.

Kapitola 2.

Boží soud jest spravedlivý, bez přijímání osob, 13. protož každý, Žid i pohan, nespoléhaje na výmluvy marné, k sobě přihlédni.

Kapitola 3.

Ač mnoho Židé mají před pohany, 9. však i oni nemohou ospravedlněni býti, leč věrou v Krista, jako i všickni jiní.

Kapitola 4.

Důvody mocnými toho dovodí, 4. že ne z skutků, ale z milosti věrou v Krista ospravedlněn bývá člověk.

Kapitola 5.

Že pokoj svědomí rozkošné ovoce spravedlnosti jest, ukázav apoštol, 14. moc hříchu Adamova a moc milosti a spravedlnosti v Kristu složené, jedno proti druhému postaviv, vysvětlil.

Kapitola 6.

Kdož jest ospravedlněn, 3. ten se v hříchy dobrovolně navracovati nemá, 13. ale sloužiti jest povinen Bohu v té spravedlnosti, 22. pro slavnou věčného života odplatu.

Kapitola 7.

Ospravedlnění lidé nejsou pod zákonem, ale pod milostí, 7. a protož ačkoliv odpor ducha a těla v sobě mají, 25. však jich zákon nemůže odsouditi, ovšem potupiti.

Kapitola 8.

Ti, kteříž ne podle těla, ale podle Ducha chodí, vysvobozeni jsou od odsouzení, 17. a ti spolu s Kristem trpíce, 18. budoucí slávy bezpečně, 23. ačkoli ne bez truchlivého lkání, očekávají.

Kapitola 9.

Rozdíl pravých Izraelitů od falešných; 30. praví, v Krista uvěřivše, měli důvod vyvolení; falešní, hledavše jinde než v Kristu spravedlnosti, zahynuli.

Kapitola 10.

Židé, horlivost bez umění měvše, 3. však v Krista věřiti nechtěvše, sami sebou vinni jsou, 11. pohané pak uvěřivše, došli ospravedlnění.

Kapitola 11.

Jakož ne všickni Židé zavrženi, 3. tak pohané ne všickni zahrnuti, 17. protož potřebí bázně Boží a pokory. 33. Nebo Bůh jakož v své milosti tak i spravedlnosti jest nestihlý.

Kapitola 12.

Ti, jenž došli ospravedlnění, jaké jiné ovoce nésti mají, totiž jakými život jejich ctnostmi ozdobován býti by měl, utěšeně vypravuje apoštol.

Kapitola 13.

Vrchností od Boha zřízených a též zase poddaných jaká by byla povinnost, kterouž opravdově konati mají 8. ti, kteréž Duch Kristův osvítil a láskou svatou zapálil.

Kapitola 14.

V věcech případných a ceremoniích tak se chovati sluší, aby svědomí dobré bylo zachováno, 13. a bližnímu příčin k úrazu a pohoršení nebylo dáváno.

Kapitola 15.

Napomíná k snášení mdlob bližních příkladem Krista Pána, 23. obnovuje přirčení své o navštívení jich, když almužny do Jeruzaléma donese, 30. což aby Bůh šťastně vykonati dal, za modlitby žádá.

Kapitola 16.

Pozdravení některým zvláštní od sebe i od jiných vzkazuje, 17. napomíná bratří k varování se nepokojných 20. a poroučí je Pánu Bohu.


DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah