DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [Následující]

Kapitola 8.

Uzdravil Pán malomocného, 5. služebníka setníkova, 14. svegruši Petrovu, 16. i jiné mnohé; 19. jednoho k sobě přijíti, druhého od sebe pustiti nechtěl. 23. A ač neslavný u světa byl Pán, však ho moře, větrové, 28. i ďáblové poslouchati museli.

1. A když ^sstupoval s hory, šli za ním zástupové mnozí.

[^5,1]

2. A ^aj, malomocný přišed, klaněl se jemu, řka: Pane, kdybys jen chtěl, můžeš mne očistiti.

[^]Mk 1,40;L 5,12

3. I vztáh Ježíš ruku, dotekl se ho, řka: ^Chci, buď čist. A hned očištěno jest malomocenství jeho.

[^Ž 115,3;145,19]

4. I dí mu Ježíš: ^Viziž, abys žádnému nepravil. Ale jdi, a ukaž se knězi, a obětuj dar, kterýž °přikázal Mojžíš, na svědectví jim.

°Lv 14,4;[^Mt 9,30]

5. A když vcházel Ježíš do Kafarnaum, přistoupil k němu °setník, prose ho,

°L 7,2n[

6. A řka: Pane, služebník můj leží doma šlakem poražený, velmi se trápě.

7. I dí mu Ježíš: Já přijdu a uzdravím ho.

8. A odpovídaje setník, řekl: Pane, nejsemť ^hoden, abys všel pod střechu mou, ale toliko rci slovo, a uzdraven bude služebník můj.

[^L 7,6]

9. Nebo i já jsem člověk moci poddaný, maje pod sebou žoldnéře, avšak dím-li tomuto: Jdi, tedy jde, a jinému: Přijď, a přijde, a služebníku svému: Učiň toto, a učiní.

10. Tedy uslyšev to Ježíš, podivil se, a jdoucím za sebou řekl: Amen pravím vám, ani v Izraeli tak veliké víry jsem nenalezl.

11. Pravím pak vám, žeť přijdou mnozí ^od východu i od západu, a stoliti budou s Abrahamem, s Izákem a s Jákobem v království nebeském,

[^Iz 49,12;Mal 1,11;L 13,28.29]

12. Ale synové království vyvrženi budou do ^temností zevnitřních. Tamť bude pláč a škřipení zubů.

[^13,42.50]

13. I řekl Ježíš setníkovi: Jdiž, a jakžs uvěřil, staň se tobě. I uzdraven jest služebník jeho v tu hodinu.

14. A přišed Ježíš do domu Petrova, uzřel svegruši jeho, ana leží a má zimnici.

Mk 1,29;L 4,38

15. I ^dotekl se ruky její, a hned přestala jí zimnice. I vstala a posluhovala jim.

[^9,25]

16. A když byl ^večer, přivedli k němu mnohé, kteříž ďábelství měli, a on vymítal duchy zlé slovem, a ~všecky, kteříž se zle měli, uzdravil,

[^Mk 1,32;~Mt 4,24]

17. Aby se naplnilo povědění skrze Izaiáše proroka, řkoucího: Onť jest vzal na se mdloby naše, a neduhy naše nesl.

Iz 53,4;1Pt 2,24

18. Vida pak Ježíš zástupy mnohé okolo sebe, kázal přeplaviti se na druhou stranu.

Mk 4,35;L 8,22

19. A přistoupiv jeden zákoník, řekl jemu: Mistře, půjdu za tebou, kamžkoli půjdeš.

L 9,57

20. I dí mu Ježíš: Lišky doupata mají, a ptactvo nebeské hnízda, ale Syn člověka ^nemá, kde by hlavu sklonil.

[^Za 9,92K 8,9]

21. Jiný pak z učedlníků jeho řekl jemu: Pane, dopusť mi prve odjíti a pochovati otce mého.

L 9,59

22. Ale Ježíš řekl jemu: ^Pojď za mnou, a nech, ať ~tam mrtví pochovávají mrtvé své.

[^4,19;~Ef 2,1]

23. A když vstoupil na lodí, vstoupili za ním i učedlníci jeho.

24. A aj, ^bouře veliká stala se jest na moři, takže vlny přikrývaly lodí. On pak spal.

[^Jon 1,4.5;Sk 27,14]

25. A přistoupivše učedlníci jeho, zbudili ^jej, řkouce: Pane, ~zachovej nás, hynemeť.

[^Ž 35,23;~Mt 14,30]

26. I dí jim: Proč se bojíte, ^ó malé víry? Tedy vstav, ~přimluvil větrům a moři, i stalo se utišení veliké.

[^6,30;16,8;~Ž 106,9;107,29]

27. Lidé pak divili se, řkouce: Kteraký jest tento, že ho i větrové i moře poslouchají?

28. A když se přeplavil na druhou stranu do krajiny Gergezenských, potkali se s ním dva ďábelníci z hrobu vyšlí, ukrutní náramně, takže pro ně žádný nemohl tou cestou choditi.

29. A aj, zkřikli, řkouce: ^Co je nám po tobě, ~Ježíši, Synu Boží? Přišel jsi sem před časem trápiti nás.

[^Mk 1,24~Mt 14,33]

30. A bylo opodál od nich stádo veliké vepřů, pasoucích se.

Mk 5,11;L 8,32

31. Ďáblové pak prosili ho, řkouce: Poněvadž nás vymítáš, dopustiž nám vjíti do toho stáda vepřů.

32. I řekl jim: Jděte. ^A oni vyšedše, vešli do stáda těch vepřů. A aj, hnalo se všecko stádo těch vepřů s vrchu dolů do moře, i ztonuli v vodách.

[^L 8,33]

33. Pastýři pak utekli. A přišedše do města, vypravovali to všecko, i o těch ďábelnících.

34. A aj, všecko město vyšlo v cestu Ježíšovi, a uzřevše ^ho, prosili, aby šel z končin jejich.

[^Mk 5,17]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš