DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [Následující]

Kapitola 6.

Při almužně, 5. při modlitbě, 16. postu, 19. a pokladů skládání čeho se šetřiti má, vypravuje Pán, 24. a odvodí od nezřízeného pečování.

1. Pilně se varujte, abyste ^almužny vaší nedávali před lidmi, proto abyste byli vidíni od nich, jinak nebudete míti odplaty u Otce vašeho, jenž jest v nebesích.

[^23,5]

2. Protož když ^dáváš almužnu, netrub před sebou, jako pokrytci činí v školách a na ulicech, aby chváleni byli od lidí. Amen pravím vám, majíť odplatu svou.

[^Ř 12,8]

3. Ale ty když dáváš almužnu, tak čiň, ať neví levice tvá, co činí pravice tvá,

4. Aby almužna tvá byla v skrytě, a Otec tvůj, ^kterýž vidí v skrytě, odplatí tobě zjevně.

[^1S 16,7]

5. A když bys se chtěl modliti, nebývejž jako pokrytci, kteříž obyčej mají, v školách a na úhlech rynku stojíce, modliti se, aby byli vidíni od lidí. Amen pravím vám, žeť mají odplatu svou.

6. Ale ty když bys se modliti chtěl, vejdi do pokojíka ^svého, a zavra dveře své, modliž se Otci svému, jenž jest v skrytě, a Otec tvůj, kterýž vidí v skrytě, odplatí tobě zjevně.

[^2Kr 4,32]

7. Modléce se pak, nebuďtež ^marnomluvní jako pohané; nebo se domnívají, že mnohomluvností svou to způsobí, aby byli uslyšáni.

[^]Iz 1,15

8. Nepřirovnávejtež se tedy jim, neboť ^ví Otec váš, čeho jest vám potřebí, prve nežli byste vy ho prosili.

[^32]

9. A protož vy takto se modlte: Otče náš, ^jenž jsi v nebesích, posvěť se jméno ~tvé.

[^]L 11,2;[~Ex 20,7]

10. Přijď ^království tvé. ~Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi.

[^Ř 14,17;~2S 10,12;Sk 21,14]

11. Chléb ^náš vezdejší dej nám dnes.

[^Př 30,8]

12. A ^odpusť nám viny naše, jakož i my ~odpouštíme vinníkům našim.

[^Ž 32,5;~Ef 4,32;Ko 3,13]

13. I ^neuvoď nás v pokušení, ale zbav ~nás od zlého. Nebo ÷tvé jest království, i moc, i sláva, na *věky, Amen.

[^Jk 1,13;~2Tm 4,18;÷1Pa 29,11n;*2K 1,20;Jk 1,6.7]

14. Nebo ^budete-li odpouštěti lidem viny jejich, odpustíť i vám nebeský Otec váš.

[^Mk 11,25.26;L 6,37]

15. Jestliže pak ^neodpustíte lidem vin jejich, aniž Otec váš odpustí vám hříchů vašich.

[^18,35]

16. Když byste se pak ^postili, nebývejtež jako pokrytci zasmušilí; neboť pošmuřují tváří svých, aby vědomé bylo lidem, že se postí. Amen pravím vám, vzaliť jsou odplatu svou.

[^Iz 58,5.6]

17. Ty pak, když se postíš, pomaž hlavy své a tvář svou umej,

18. Aby nebylo zjevné lidem, že se postíš, ale Otci tvému, kterýž jest v skrytě. A Otec tvůj, kterýž vidí v skrytosti, odplatí tobě zjevně.

19. Neskládejte sobě °pokladů na zemi, kdežto mol a rez kazí, a kdež zloději vykopávají a kradou.

°L 12,33;1Tm 6,17;[Mt 19,21;24,43]

20. Ale ^skládejte sobě poklady ~v nebi, kdežto ani mol ani rez kazí, a kdežto zloději nevykopávají ani kradou.

[^L 12,33;~Mt 19,21]

21. Nebo ^kdežť jest poklad váš, tuť jest i srdce vaše.

[^L 12,34]

22. Svíce těla jestiť °oko; jestliže oko tvé sprostné bylo by, všecko tělo tvé světlé bude. >Pakliť by oko tvé bylo nešlechetné, všecko tělo tvé tmavé bude.

°L 11,34

23. Protož jestliže světlo, kteréž jest v tobě, jest tma, co pak sama tma, jaká bude?

24. Žádný °nemůže dvěma pánům sloužiti. Nebo zajisté jednoho nenáviděti bude, a druhého milovati, aneb jednoho přídržeti se bude, a druhým pohrdne. Nemůžte Bohu sloužiti i mamoně.

°L 16,13;[1Kr 18,21;2K 6,15]

25. Protož pravím vám: ^Nepečujte o život váš, co byste jedli a co pili, ani o tělo vaše, čím byste je odívali. Zdaliž není život více nežli pokrm, a tělo více nežli oděv?

[^Ž 37,25;55,23;L 12,22;Fp 4,6;1Pt 5,7]

26. Hleďte na ^ptactvo nebeské, žeť nesejí ani žnou, ani shromažďují do stodol, avšak ~Otec váš nebeský krmí je. I zdaliž vy jich mnohem ÷nepřevyšujete?

[^L 12,24;~Jb 38,41÷Mt 10,31]

27. A kdo z vás pečlivě mysle, může přidati ku postavě své loket jeden?

28. A o oděv proč pečujete? Poučte se na kvítí polním, kterak roste, nepracuje ani přede.

29. A aj, pravím vám, že ani ^Šalomoun ve vší slávě své tak odín nebyl, jako jedno z nich.

[^1Kr 4,21n]

30. Poněvadž tedy trávu polní, ješto dnes jest, a zítra do peci bývá vložena, Bůh tak odívá, i zdaliž mnohem více vám toho nečiní, ^ó malé víry?

[^8,26]

31. Nepečujtež °tedy, říkajíce: Co budeme jísti? anebo: Co budeme píti? anebo: Čím se budeme odívati?

°L 12,22

32. Nebo toho všeho ^pohané hledají. Víť zajisté Otec váš nebeský, že toho všeho potřebujete.

[^L 12,30]

33. Ale ^hledejte vy nejprv ~království Božího a spravedlnosti jeho, a toto vše bude vám ÷přidáno.

[^1Kr 3,11.13;~L 17,21;÷Ž 127,2]

34. Protož nepečujte o zítřejší den, nebo zítřejší den pečovati bude o své věci. Dostiť má den na svém trápení.


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš