DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [Následující]

Kapitola 26.

Smrt svou, 32. i vzkříšení Pán předpověděl, 6. k ní připraven skrze vylití na něj masti drahé. 17. Dokonal figurnou večeři a novou ustanovil, 47. zrazen, 50. jat, 69. a Petr ho zapřel.

1. I stalo se, když ^dokonal Ježíš řeči tyto všecky, řekl učedlníkům svým:

[^Mk 14,1;L 22,1]

2. Víte, že ^po dvou dnech velikanoc bude a Syn člověka zrazen bude, aby byl ukřižován.

Mk 14,1;L 22,1;J 18,1;[^Ex 12,14.15]

3. Tedy °sešli se přední kněží a zákoníci, i starší lidu na síň nejvyššího kněze, kterýž sloul Kaifáš.

°J 11,47

4. A ^radili se, jak by Ježíše lstivě jali a zamordovali.

[^Ž 2,2]

5. Ale pravili: Ne ^v den sváteční, aby snad nebyl rozbroj v lidu.

[^27,12]

6. Když pak byl Ježíš v °Betany, v domu Šimona malomocného,

°Mk 14,3;J 12,1;[L 7,36]

7. Přistoupila ^k němu žena, mající nádobu alabastrovou masti drahé, i vylila ji na hlavu jeho, když seděl za stolem.

[^J 12,3;Mk 14,3;L 7,37]

8. A vidouce to učedlníci jeho, rozhněvali se, řkouce: I k čemu jest ztráta tato?

9. Neb mohla tato mast prodána býti za mnoho, a dáno býti chudým.

10. A znaje to Ježíš, dí jim: Proč za zlé máte této ženě? Dobrý zajisté skutek učinila nade mnou.

11. Nebo °chudé vždycky máte s sebou, ale mne ne vždycky míti budete.

°Dt 15,11;[Mk 14,7]

12. Vylivši zajisté tato mast tuto na mé tělo, ku pohřebu mému to učinila.

13. Amen pravím vám: Kdežkoli kázáno bude evangelium toto po všem světě, takéť i to bude praveno, co učinila tato, na památku její.

14. Tedy odšed k předním ^kněžím, jeden ze dvanácti, kterýž sloul Jidáš Iškariotský,

Mk 14,10;L 22,3.[4];J 13,2

15. Řekl jim: Co mi chcete dáti, a já vám ho zradím? A oni uložili jemu dáti ^třidceti stříbrných.

[^Za 11,12]

16. A od té chvíle hledal příhodného času, aby ho zradil.

17. Prvního pak dne přesnic, °přistoupili k Ježíšovi učedlníci, řkouce jemu: Kde chceš, ať připravíme tobě, abys jedl beránka?

°Ex 12,15;Mk 14,12;L 22,7

18. On pak řekl: Jděte tam k jednomu do města, a rcete jemu: Vzkázalť Mistr: Čas můj blízko jest, u tebeť jísti budu beránka s učedlníky svými.

19. I učinili učedlníci tak, jakož jim poručil Ježíš, a připravili beránka.

20. A když byl ^večer, posadil se za stůl se dvanácti.

[^Mk 14,17.18]

21. A když jedli, řekl jim: Amen pravím vám, že °jeden z vás mne zradí.

°J 13,21

22. I zarmoutivše se velmi, počali každý z nich říci jemu: Zdali já jsem, Pane?

23. On pak odpovídaje, řekl: Kdo omáčí ^se mnou rukou v míse, tenť mne zradí.

[^Mk 14,20;J 13,26]

24. Synť zajisté člověka jde, jakož psáno o něm, ale běda člověku tomu, skrze něhož Syn člověka zrazen bude. Dobré by bylo jemu, by se byl nenarodil člověk ten.

25. Odpovídaje pak Jidáš, kterýž ho zrazoval, dí: Zdali já jsem, Mistře? Řekl jemu: Ty jsi řekl.

26. A když oni jedli, vzav °Ježíš chléb a dobrořečiv, lámal, a dal učedlníkům, a řekl: Vezměte, jezte, to jest tělo mé.

°Mk 14,22;L 22,19;1K 11,23].24

27. A vzav kalich, a díky činiv, dal jim, řka: Pijte z toho všickni.

28. Neb to jest krev má ^nové smlouvy, kteráž za ~mnohé vylévá se na odpuštění hříchů.

[^Jr 31,31;Žd 8,8;Ex 24,8~Mt 20,28;Ř 5,15]

29. Ale pravímť vám, žeť ^nebudu píti již více z tohoto plodu vinného kořene, až do onoho dne, když jej píti budu s vámi nový v království Otce mého.

[^Mk 14,25;L 22,18]

30. A sezpívavše písničku, vyšli na horu Olivetskou.

Mk 14,26;L 22,39;J 18,1

31. Tedy dí jim Ježíš: Všickni °vy zhoršíte se nade mnou této noci. Nebo psáno jest: ^Bíti budu pastýře, a rozprchnouť se ovce stáda.

°Mk 14,27;J 16,32;[^]Za 13,7

32. Ale když z mrtvých ^vstanu, předejdu vás do Galilee.

[^28,16]

33. Odpovídaje pak Petr, řekl jemu: Byť °se pak všickni zhoršili nad tebou, jáť se nikdy nezhorším.

°Mk 14,29;J 13,37

34. Dí mu Ježíš: Amen pravím tobě, ^že této noci, prve než kohout zazpívá, třikrát mne zapříš.

L 22,34;[^Mk 14,30.72;J 13,38]

35. Řekl jemu Petr: Bychť pak měl také s tebou umříti, nezapřím tebe. Takž podobně i všickni učedlníci pravili.

36. Tedy °přišel s nimi ^Ježíš na místo, kteréž sloulo Getsemany. I dí učedlníkům: Poseďtež tuto, ažť odejda, pomodlím se tamto.

°[^]Mk 14,32;L 22,41;J 18,1

37. A pojav s sebou Petra a ^dva syny Zebedeovy, počal se rmoutiti a teskliv býti.

[^4,21]

38. Tedy řekl jim: Smutnáť °jest duše má až k smrti. Pozůstaňtež tuto a bděte se mnou.

°J 12,27;[Ž 42,6.12]

39. A poodšed maličko, °padl na tvář svou, ^modle se a řka: Otče můj, jest-li možné, nechť odejde ode mne kalich tento. ~Avšak ne jakž já chci, ale jakž ty chceš.

°[^]L 22,41.42;[^J 12,27;Žd 5,7.8;~Mt 8,2;J 6,38]

40. I přišel k učedlníkům, a nalezl je, ani spí. I řekl Petrovi: Tak-liž jste nemohli jediné hodiny bdíti se mnou?

41. Bdětež ^a modlte se, abyste nevešli v pokušení. °Duchť zajisté hotov jest, ale tělo nemocno.

°[^]Mk 14,38;Ga 5,17

42. Opět po druhé odšed, modlil se, řka: Otče můj, nemůže-liť ^tento kalich minouti mne, než abych jej pil, °staniž se vůle tvá.

°Mk 14,36;L 22,42;1K 16,7;[Mt 6,10;^J 18,11]

43. I přišed k nim, nalezl je, a oni zase spí; nebo byly oči jejich obtíženy.

44. A nechav jich, opět odšel, a modlil se po třetí, touž řeč říkaje.

45. Tedy přišel k učedlníkům svým, a řekl jim: Spětež již a odpočívejte. Aj, přiblížila se hodina, a Syna člověka zrazují v ruce hříšných.

46. Vstaňtež, pojďme. Aj, přiblížil se ten, jenž mne zrazuje.

47. A když on ještě mluvil, aj, Jidáš, jeden ze dvanácti, přišel, a s ním zástup mnohý s meči a s kyjmi, poslaných od předních kněží a starších lidu.

Mk 14,43;L 22,47;J 18,3

48. Ten pak, jenž jej zrazoval, dal jim znamení, řka: Kteréhožťkoli políbím, ten jest; držtež jej.

49. A hned přistoupiv k Ježíšovi, řekl: Zdráv buď, Mistře, ^a políbil jej.

[^2S 20,9]

50. I řekl jemu Ježíš: Příteli, nač jsi přišel? Tedy přistoupili a ruce vztáhli na Ježíše a jali ho.

51. A aj, jeden z těch, kteříž byli s Ježíšem, vztáh ruku, vytrhl meč svůj; a udeřiv ^služebníka nejvyššího kněze, uťal ucho jeho.

[^L 22,50]

52. Tedy dí jemu Ježíš: Obrať meč svůj v místo jeho; nebo °všickni, kteříž meč berou, od meče zahynou.

°Nu 35,16;Zj 13,10;[Gn 9,6]

53. Zdaliž mníš, že bych nyní nemohl prositi Otce svého, a vydal by mi více nežli dvanácte houfů andělů?

54. Ale kterak by se pak naplnila °Písma, kteráž svědčí, že tak =musí býti?

°Iz 50,6;[Ž 22,7;Iz 53,6n];=L 24,26

55. V tu hodinu °řekl Ježíš k zástupům: Jako na lotra vyšli jste s meči a s kyjmi jímati mne. Na každý den sedával jsem u vás, uče v chrámě, a nejali jste mne.

°Mk 14,48;L 22,52

56. Ale °toto se všecko stalo, aby se naplnila Písma prorocká. Tedy učedlníci =všickni opustivše ho, utekli.

°Ž 22,8;69,5;Iz 53,10;=Mk 14,50;[Jb 19,13;Mk 14,50]

57. A oni javše Ježíše, °vedli ho k Kaifášovi nejvyššímu knězi, kdežto zákoníci a starší byli se sešli.

°Mk 14,53;L 22,54;J 18,24

58. Ale Petr šel za ním zdaleka, až do síně nejvyššího kněze. A všed vnitř, seděl s služebníky, aby viděl všeho toho konec.

59. Přední pak kněží °a starší a všecka ta rada hledali falešného svědectví proti Ježíšovi, aby jej na smrt vydali,

°Mk 14,55;Sk 6,11;[Ž 94,21]

60. I nenalezli. A ačkoli mnozí falešní svědkové přistupovali, však nenalézali. Naposledy pak přišli ^dva falešní svědkové,

[^J 2,19;Sk 6,13]

61. A řekli: Tento jest pověděl: °Mohu zbořiti chrám Boží a ve třech dnech zase jej ustavěti.

°J 2,19

62. A °povstav nejvyšší kněz, řekl jemu: Nic neodpovídáš? Což pak tito proti tobě svědčí?

°Mk 14,60

63. Ale Ježíš mlčel. I odpovídaje nejvyšší kněz, řekl k němu: Zaklínám ^tě skrze Boha živého, abys nám pověděl, jsi-li ty Kristus Syn Boží?

L 22,67;[^Zj 10,6]

64. Dí mu Ježíš: Ty jsi řekl. Ale však pravím vám: Od toho °času uzříte Syna člověka sedícího ~na pravici moci Boží a přicházejícího na oblacích nebeských.

°25,31;[16,27;Dn 7,13Mk 14,62;~Ž 110,1]

65. Tedy nejvyšší kněz ^roztrhl roucho své, a řekl: Rouhal se. Což ještě potřebujeme svědků? Aj, nyní jste slyšeli rouhání jeho.

[^Ezd 9,3;Sk 14,14]

66. Co se vám zdá? A oni odpovídajíce, řekli: °Hodenť jest smrti.

°Lv 24,14.[16;Jr 26,11]

67. Tedy ^plili na tvář jeho a pohlavkovali jej; °jiní pak hůlkami jej bili,

°[^]Iz 50,6;J 19,3;[^Mt 27,30]

68. Říkajíce: Hádej nám, Kriste, kdo jest ten, kterýž tebe udeřil?

69. Ale ^Petr seděl vně v síni. I přistoupila k němu jedna děvečka, řkuci: I ty jsi byl s Ježíšem tím Galilejským.

Mk 14,66;[^]L 22,55;J 18,15

70. On pak ^zapřel přede všemi, řka: Nevím, co pravíš.

[^10,32.33]

71. A když vycházel ze dveří, uzřela jej jiná děvečka. I řekla těm, kteříž tu byli: I tento byl s Ježíšem tím Nazaretským.

72. A on opět ^zapřel s přísahou, řka: Neznám toho člověka.

[^16,24]

73. A po malé chvíli přistoupili blíže, kteříž tu stáli, i řekli Petrovi: ^Jistě i ty z nich jsi, neb i řeč tvá známa tebe činí.

[^L 22,59]

74. Tedy počal se proklínati a přisahati, řka: Neznám toho člověka. A hned kohout zazpíval.

75. I °rozpomenul se Petr na slovo Ježíšovo, kterýž jemu byl řekl: Že prve než kohout zazpívá, třikrát mne zapříš. A vyšed ven, plakal hořce.

°34;Mk 14,72;L 22,61;J 13,38


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš