DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [Následující]

Kapitola 25.

Podobenství o desíti pannách, 14. a o podělení služebníků hřivnami, 19. a počtu činění s nimi; 31. též o způsobu soudu posledního, 34. a o odplatě za dobré skutky.

1. Tehdy podobno bude království nebeské desíti pannám, kteréžto °vzavše lampy své, vyšly proti Ženichovi.

°L 12,35

2. Pět pak z nich bylo opatrných, a pět bláznivých.

3. Ty bláznivé vzavše lampy své, nevzaly s sebou oleje.

4. Opatrné pak vzaly olej v nádobkách svých s lampami svými.

5. A když prodléval Ženich, ^zdřímaly se všecky a zesnuly.

[^13,25]

6. O půlnoci pak stal se křik: Aj, Ženich jde, vyjděte proti němu.

7. Tedy ^vstaly všecky panny ty, a ozdobily lampy své.

[^L 12,36.37]

8. Bláznivé pak opatrným řekly: Udělte nám oleje vašeho, nebo lampy naše hasnou.

9. I odpověděly opatrné, řkouce: Bojíme se, že by se snad ani nám i vám nedostalo, jděte raději k prodavačům a kupte sobě.

10. A když odešly kupovati, přišel Ženich, a které hotovy byly, ^vešly s ním na svadbu, i zavříny jsou dveře.

[^L 13,25]

11. Potom pak přišly i ty druhé panny, řkouce: Pane, pane, otevři nám.

12. A on odpověděv, řekl: Amen, pravím vám, °neznámť vás.

°7,21.[23];L 13,25].27

13. Bdětež °tedy; neb nevíte dne ani hodiny, v kterou Syn člověka přijde.

°24,42;Mk 13,33;L 12,36;21,36;1K 16,13;Ef 6,18;Ko 4,2;1Te 5,6;1Pt 4,8;5,8;Zj 3,2;16,15

14. Neb tak se díti bude, jako když °člověk jeden, jda na cestu, povolal služebníků svých a poručil jim statek svůj.

°Mk 13,34;L 19,12

15. I dal jednomu pět hřiven, jinému pak dvě, a jinému jednu, každému podle možnosti jeho, i odšel hned.

16. Odšed pak ten, kterýž vzal pět hřiven, těžel jimi, i vydělal jiných pět hřiven.

17. Též i ten, kterýž vzal dvě, získal jiné dvě.

18. Ale ten, kterýž vzal jednu, odšed, zakopal ji v zemi, a skryl peníze pána svého.

19. Po mnohém pak času přišel pán služebníků těch, i činil počet s nimi.

20. A přistoupiv ten, kterýž byl pět hřiven vzal, podal jiných pěti hřiven, řka: Pane, pět hřiven dal jsi mi, aj, jiných pět hřiven získal jsem jimi.

21. I řekl mu pán jeho: To dobře, služebníče dobrý a věrný, nad málem byl jsi věrný, ^nad mnohem tebe ustanovím. Vejdiž v radost pána svého.

[^24,47;L 22,29.30]

22. Přistoupiv pak ten, kterýž byl dvě hřivně vzal, dí: Pane, dvě hřivně jsi mi dal, aj, jiné dvě jimi získal jsem.

23. Řekl mu pán jeho: To dobře, služebníče dobrý a věrný, nad málem byl jsi věrný, nad mnohem tebe ustanovím. Vejdiž v radost pána svého.

24. Přistoupiv ^pak i ten, kterýž vzal jednu hřivnu, řekl: Pane, věděl jsem, že jsi ty člověk ~přísný, žna, kde jsi nerozsíval, a sbíraje, kde jsi nerozsypal,

[^L 19,20.21;[~J 6,60]

25. I boje se, odšel jsem a skryl hřivnu tvou v zemi. Aj, teď máš, což tvého jest.

26. A odpovídaje pán jeho, řekl mu: Služebníče ^zlý a lenivý, věděl jsi, že žnu, kdež jsem nerozsíval, a sbírám, kdež jsem nerozsypal,

[^18,32]

27. Protož měl jsi ty peníze mé dáti penězoměncům, a já přijda, vzal byl bych, což jest mého, s ^požitkem.

[^L 19,23]

28. Nu vezmětež od něho tu hřivnu, a dejte tomu, kterýž má deset hřiven.

29. (Nebo °každému majícímu bude dáno, a budeť hojně míti, od nemajícího pak i to, což má, budeť odjato.)

°13,12;Mk 4,25;L 8,18;19,26

30. A toho neužitečného služebníka uvrztež do temností zevnitřních. Tamť bude °pláč a škřipení zubů.

°8,12;[22,13Mt 13,42;24,51]

31. A když °přijde Syn člověka v slávě své, a všickni svatí andělé s ním, tedy se posadí na trůnu velebnosti své,

°16,27;24,30;26,64;Mk 13,26;L 21,27;Sk 1,11;2Te 1,7;Ju 1,14;Zj 1,7;[Za 14,5]

32. A °shromážděni budou před něj všickni národové. I =rozdělí je na různo, jedny od druhých, tak jako pastýř odděluje ovce od kozlů.

°16,27;[Ř 14,10;2K 5,10];=Mt 3,12;13,30.[49]

33. A postavíť ^ovce zajisté na pravici své, kozly pak na levici.

[^Ez 34,17.20]

34. Tedy dí Král těm, kteříž na pravici jeho budou: Pojďte požehnaní Otce mého, dědičně vládněte královstvím, vám °připraveným od ~ustanovení světa.

°20,23;Mk 10,40;[~Mt 13,35]

35. Nebo jsem °lačněl, a dali jste mi jísti; žíznil jsem, a dali jste mi píti; hostem =jsem býval, a přijali jste mne;

°Iz 58,7;Ez 18,7;[Žd 6,10];=13,2

36. Nah jsem byl, a přioděli jste mne; nemocen jsem ^byl, a navštívili jste mne; v °žaláři jsem seděl, a přicházeli jste ke mně.

°2Tm 1,16;[^]Jk 1,27

37. Tedy odpovědí jemu spravedliví, řkouce: Pane, kdy jsme tě vídali lačného, a krmili jsme tebe, žíznivého, a dávaliť jsme nápoj?

38. Aneb kdy jsme tě viděli hostě, a přijali jsme tebe, anebo nahého, a přioděli jsme tebe?

39. Aneb kdy jsme tě viděli nemocného, aneb v žaláři, a přicházeli jsme k tobě?

40. A odpovídaje Král, dí jim: Amen pravím vám: °Cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili.

°10,42;Př 14,31;17,5;[19,17];J 13,20;[Mk 9,41;Žd 6,10]

41. Potom dí i těm, kteříž na levici budou: °Jděte ode mne zlořečení do ohně věčného, kterýž jest připraven ďáblu i andělům jeho.

°7,23;Ž 6,9;L 13,27

42. Neboť jsem lačněl, a nedali jste mi jísti; žíznil jsem, a nedali jste mi píti;

43. Hostem jsem byl, a nepřijali jste mne; nah, ^a neodívali jste mne; nemocen a v žaláři jsem byl, a nenavštívili jste mne.

[^Jb 22,6]

44. Tedy odpovědí jemu i oni, řkouce: Pane, kdy jsme tebe vídali lačného, neb žíznivého, aneb hostě, nebo nahého, neb nemocného, aneb v žaláři, a neposloužili jsme tobě?

45. Tedy odpoví jim, řka: Amen pravím vám: Čehož jste koli nečinili jednomu z nejmenších těchto, mně jste nečinili.

46. I °půjdou tito do trápení věčného, ale spravedliví do života věčného.

°J 5,29;[Dn 12,2]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš