DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [Následující]

Kapitola 24.

O zkáze hrozné města Jeruzaléma; též i o skonání světa; 4. jaká těch věcí znamení předjíti měla; 36. a napomenutí k bedlivému toho očekávání.

1. A vyšed Ježíš, bral se z chrámu; i přistoupili učedlníci jeho, aby ukázali jemu stavení chrámové.

Mk 13,1;L 21,5

2. Ježíš pak řekl jim: Vidíte-liž tyto všecky věci? Amen pravím vám: Nebude °zůstaven tuto kámen na kameni, kterýž by nebyl zbořen.

°L 19,44;[1Kr 9,7]

3. A když se posadil na hoře Olivetské, přistoupili k němu učedlníci jeho soukromí, řkouce: Pověz nám, kdy to bude, a která znamení budou příchodu tvého a skonání světa?

4. I odpověděv Ježíš, řekl jim: Vizte, aby ^vás žádný nesvedl.

Jr 29,8;Ef 5,6;Ko 2,18;2Te 2,2;1J 3,7;4,1;[^Mk 13,5]

5. Nebo ^mnozí přijdou ve jménu mém, řkouce: Jáť jsem Kristus, a ~svedouť mnohé.

Mk 13,5.6;L 21,8;[^Mt 7,22;~J 5,43]

6. Budete slyšeti zajisté boje a pověsti bojů. Hleďtež, abyste se nekormoutili; nebo musí to všecko býti; ale ^ne ihned bude konec.

[^Jr 4,27;5,10.18]

7. Nebo ^povstane národ proti národu a království proti království, a budou morové a hladové a zemětřesení po místech.

[^Iz 19,2]

8. Ale tyto všecky věci jsou počátkové bolestí.

9. A tehdy °vy budete souženi, a budou vás mordovati, a budete v nenávisti u všech národů pro jméno mé.

°10,17;Mk 13,9;L 21,12;J 15,20

10. A tehdyť se zhorší mnozí a vespolek se budou zrazovati a nenáviděti.

J 16,1

11. A mnozí ^falešní proroci povstanou, a svedou mnohé.

[^2Pt 2,1]

12. A že rozmnožena bude nepravost, ustydneť ^láska mnohých.

[^2Tm 3,1]

13. Ale °kdož by setrval až do konce, tenť spasen bude.

°10,22;Mk 13,13

14. A budeť kázáno toto ^evangelium království po všem světě, na svědectví všem národům, a tehdážť přijde skonání.

[^Zj 14,6]

15. Protož když ^uzříte ohavnost zpuštění, předpověděnou od ~Daniele proroka, ana stojí na místě svatém, (kdo čte, rozuměj,)

[^Mk 13,14;L 21,20;~Dn 9,26.27]

16. Tehdáž ti, kteříž by byli v Judstvu, nechť utekou k horám.

17. A kdo na střeše, nesstupuj dolů, aby něco vzal z domu svého.

18. A kdo na poli, nevracuj se zase, aby vzal roucha svá.

19. Běda pak těhotným a těm, kteréž kojí, v těch dnech.

20. Protož modlte se, aby utíkání vaše nebylo v zimě anebo v svátek.

21. Nebo bude tehdáž °soužení veliké, jakéž nebylo od počátku světa až dosavad, aniž kdy potom bude.

°Dn 12,1

22. A byť nebyli ukráceni dnové ti, nebyl by spasen nižádný člověk. Ale pro vyvolené ukráceni budou dnové ti.

23. Tehdy řekl-li by vám °kdo: Aj, tutoť jest Kristus, anebo tamto, nevěřte.

°Mk 13,21;L 17,23

24. Nebo povstanou falešní Kristové a falešní proroci, a činiti °budou divy veliké a ^zázraky, tak aby v blud uvedli, (by možné bylo,) také i vyvolené.

°Dt 13,1;[^]2Te 2,9

25. Aj, předpověděl jsem vám.

26. Protož řeknou-liť vám: Aj, na poušti jest, nevycházejte. Aj, v skrýších, ^nevěřte.

[^Dt 13,1.2]

27. Neb jakož blesk vychází od východu slunce, a ukazuje se až na západ, takť bude i příchod Syna člověka.

28. Neboť °kdežkoli bude ^tělo, tuť se sletí i orlice.

°L 17,37;[^Jb 39,30]

29. A hned po soužení, kteréž bude těch °dnů, slunce se zatmí a měsíc nedá světla svého a hvězdy budou padati s nebe a moci nebeské budou se pohybovati.

°Iz 13,10;24,23;34,4;Jr 15,9;Ez 32,7;Jl 2,31;3,15;Am 8,9;Mi 3,6;Sf 1,14;Mk 13,24;L 21,25;Zj 6,12;[Sk 2,20]

30. A °tehdyť se ukáže znamení ^Syna člověka na nebi, a tuť budou =kvíliti všecka pokolení země, a uzříť Syna člověka přicházejícího +na oblacích nebeských s mocí a slavou velikou.

°25,31;=Za 12,11;+Zj 1,7;[^Dn 7,13]

31. Kterýž pošle ^anděly své s °hlasem velikým trouby, a shromáždíť vyvolené jeho ode čtyř větrů, od končin nebes až do končin jejich.

°J 5,28;1K 15,52;1Te 4,15;[^Mt 13,41]

32. Od stromu pak fíkového naučte se podobenství: Když již ratolest jeho odmladne a listí se pučí, porozumíváte, že blízko jest léto.

33. Takéž i vy, když uzřeli byste toto všecko, vězte, žeť ^blízko jest a ve dveřích království Boží.

[^Jk 5,9]

34. Amen pravím vám, že nepomine věk °tento, až se tyto všecky věci stanou.

°5,18;L 21,32.33

35. Nebe °a země pominou, ale slova má nepominou.

°Iz 40,8;1Pt 1,25;[Ž 102,27;Iz 51,6;Mk 13,31]

36. O °tom pak dni a hodině té nižádný neví, ani andělé nebeští, jediné sám Otec můj.

°Mk 13,32.[33];Sk 1,7

37. Ale jakož bylo za °dnů Noé, takť bude i příchod Syna člověka.

°Gn 6,[2.4].5;7,14;1Pt 3,20].21;[L 17,27]

38. Nebo jakož jsou za dnů těch před potopou žrali a pili, ženili se a vdávaly se, až do toho dne, když Noé všel do korábu,

39. A nezvěděli, až přišla potopa, a zachvátila všecky, takť bude i příští Syna člověka.

40. Tehdyť ^dva budou na poli; jeden bude vzat, a druhý zanechán.

1Te 4,17;[^L 17,36]

41. Dvě budou ve mlýně při žernovu; jedna bude vzata, a druhá zanechána.

L 17,35

42. Bdětež tedy, °poněvadž nevíte, v kterou hodinu Pán váš přijíti má.

°25,13;[Mk 13,33.35;L 12,40]

43. Toto pak °vězte, že byť věděl hospodář, v které by bdění zloděj měl přijíti, bděl by zajisté, a nedalť by podkopati domu svého.

°L 12,39;1Te 5,2;2Pt 3,10

44. Protož i vy buďte hotovi; °nebo v tu hodinu, v kterouž se nenadějete, Syn člověka přijde.

°Zj 3,3;16,15

45. Kdoť °tedy jest služebník věrný a opatrný, kteréhož ustanovil pán jeho nad čeledí svou, aby jim dával pokrm v čas?

°25,20.[21];Mk 13,34;L 12,48

46. Blahoslavený ^služebník ten, kteréhož, přijda pán jeho, nalezl by, an tak činí.

[^Zj 16,15]

47. Amen pravím vám, že nade vším statkem svým ustanoví jej.

48. Jestliže by pak řekl zlý služebník ten v srdci svém: ^Prodlévá pán můj přijíti,

[^Ez 12,27]

49. I počal by bíti spoluslužebníky, jísti a píti s opilci,

50. Přijdeť pán služebníka toho v den, v kterýž se nenaděje, a v hodinu, v kterouž neví.

51. I oddělíť jej, a díl jeho položí s pokrytci. Tamť bude °pláč a škřipení zubů.

°8,12;[13,42;25,30]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš