DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [Následující]

Kapitola 21.

Kristus na oslátku do Jeruzaléma přijel; 9. od zástupu a dítek oslaven; 12. chrám vyčistil; 19. fík usušil; 23. s předními kněžími nesnáz měl; 28. a podobenství na ně se vztahující jedno, 33. i druhé předložil.

1. A když se přiblížili k Jeruzalému, a přišli do Betfage k hoře Olivetské, tedy Ježíš poslal dva učedlníky své,

Mk 11,1;L 19,29

2. Řka jim: Jdětež do městečka, kteréž proti vám jest, a hned naleznete oslici přivázanou a oslátko s ní. Odvěžtež je a přiveďte ke mně.

3. A řekl-liť by kdo co vám, rcete, že Pán jich potřebuje, a hnedť propustí je.

4. Toto se pak všecko stalo, aby se naplnilo povědění skrze proroka, řkoucího:

5. Povězte °dceři Sionské: Aj, král tvůj béře se tobě ~tichý, a sedě na oslici, a na oslátku té oslice jhu podrobené.

°Iz 62,11;Za 9,9;J 12,15;[~Mt 11,29]

6. I jdouce učedlníci, a ^učinivše tak, jakož jim přikázal Ježíš,

[^Gn 6,22;Ex 40,16]

7. Přivedli oslici i oslátko, a ^vložili na ně roucha svá, a jej navrchu posadili.

[^2Kr 9,13]

8. Mnohý pak ^zástup stlali roucha svá na cestě, jiní pak ratolesti z dříví sekali a metali na cestu.

[^J 12,13]

9. A zástupové, kteříž napřed šli, i ti, kteříž nazad byli, volali, řkouce: ^Aj syn Davidův, Spasitel. °Požehnaný, jenž se béře ve jménu Páně; spasiž nás ty, kterýž jsi na výsostech.

°[^]Ž 118,26;J 12,13;[Mt 23,39]

10. A když vjel do Jeruzaléma, zbouřilo se všecko město, řkouce: I ^kdo jest tento?

[^Ž 24,8]

11. Zástupové pak pravili: Toto jest ten Ježíš, ^prorok od Nazarétu Galilejského.

[^2,23;J 1,46]

12. I ^všel Ježíš do chrámu Božího, a vymítal všecky prodavače a kupce z chrámu, a stoly penězoměnců a stolice prodávajících holubice převracel,

[^]Mk 11,15;L 19,45;J 2,14

13. A řekl jim: Psánoť ^jest: °Dům můj dům modlitby slouti bude, ale vy ~učinili jste jej =peleší lotrovskou.

°[^]Iz 56,7;=Jr 7,11[~n]

14. I přistoupili k němu slepí a kulhaví v chrámě, i uzdravil je.

15. Vidouce pak přední kněží a zákoníci divy, kteréž činil, a dítky, any volají v chrámě a praví : Aj syn Davidův, Spasitel, rozhněvali se.

16. A řekli jemu: Slyšíš-liž, co tito praví? Ježíš pak řekl jim: I ovšem. Nikdá-liž jste nečtli, že °z úst nemluvňátek a těch, jenž prsí požívají, dokonal jsi chválu?

°Ž 8,3

17. A opustiv je, šel ven z města do Betany a tu zůstal.

18. Ráno pak ^navracuje se do města, zlačněl.

[^]Mk 11,12

19. A vida jeden fíkový strom podle cesty, šel k němu, a nic na něm nenalezl, než listí toliko. I dí tomu stromu: Nikdy více neroď se z tebe ovoce na věky. I ^usechl jest hned fík ten.

[^Ez 17,24]

20. A vidouce to učedlníci, divili se, řkouce: °Kterak jest ihned usechl fík ten!

°Mk 11,21

21. I odpověděv Ježíš, řekl jim: Amen pravím vám: Budete-li °míti víru, a nebudete-li pochybovati, netoliko to, co se stalo fíkovému dřevu, učiníte, a kdybyste i této hoře řekli: Zdvihni se a vrz sebou do moře, staneť se.

°17,20;Mk 11,23;L 17,6;[Jk 1,6]

22. A všecko, °zač byste koli prosili na modlitbě, věříce, vezmete.

°Mk 11,24;L 11,9;J 14,13;[Mt 7,7]

23. A když °přišel do chrámu, přistoupili k němu přední kněží a starší lidu, když učil, řkouce: Jakou =mocí tyto věci činíš? A kdo jest tobě tu moc dal?

°Mk 11,27n[;L 21,1n];=Ex 2,13;Sk 4,7;7,35

24. Odpovídaje pak Ježíš, řekl jim: Otížiť se i já vás na jednu věc, kterouž povíte-li mi, i já vám povím, jakou mocí tyto věci činím.

25. Křest Janův odkud jest byl? S nebe-li, čili z lidí? A oni rozvažovali mezi sebou, řkouce: Díme-li: S nebe, díť nám: Proč jste pak nevěřili jemu?

26. Pakli díme: Z lidí, bojíme se zástupu. °Nebo všickni měli Jana za proroka.

°14,5;[Mk 6,20]

27. I odpovídajíce Ježíšovi, řekli: Nevíme. Řekl jim i on: Aniž já vám povím, jakou mocí tyto věci činím.

28. Ale co se vám zdá? Člověk jeden měl dva syny. A přistoupiv k prvnímu, řekl: Synu, jdi na vinici mou dnes a dělej.

29. A on odpověděv, řekl: Nechci. A potom usmysliv sobě, šel.

30. I přistoupiv k druhému, řekl jemu též. A on odpověděv, řekl: Jdu, pane. A °nešel.

°Ez 33,31

31. Který z těch dvou učinil vůli otcovu? Řekli jemu: První. Dí jim Ježíš: Amen pravím vám, ^že publikáni a nevěstky předcházejí vás do království Božího.

[^L 7,29.30]

32. Nebo °přišel k vám Jan cestou spravedlnosti, a neuvěřili jste mu, ale ^publikáni a nevěstky uvěřili jemu. Vy pak viděvše to, aniž jste potom usmyslili sobě, abyste věřili jemu.

°3,1;[^L 3,12.13]

33. Jiné podobenství slyšte: Byl jeden °hospodář, kterýž vzdělal vinici, a opletl ji plotem, a vkopal v ní pres, a ustavěl věži, i pronajal ji vinařům, a odšel pryč přes pole.

°Dt 32,32;Ž 80,9;Iz 5,1[n];60,21;Jr 2,21;12,10;Mk 12,1;L 20,9

34. A když se přiblížil čas ovoce, poslal služebníky své k vinařům, aby vzali užitky její.

35. Vinaři pak ^zjímavše služebníky jeho, jiného °zmrskali, jiného zabili, a jiného =ukamenovali.

°1Kr 22,24;2Pa 18,25;Jr 37,15;=[^]2Pa 24,21

36. Opět poslal ^jiných služebníků více nežli prve. I učinili jim též.

[^22,4;Sk 7,58]

37. Naposledy pak poslal k nim syna svého, řka: Ostýchati se budou syna mého.

38. Vinaři pak uzřevše syna jeho, řekli mezi sebou: Tentoť jest dědic; pojďte, °zabijme jej, a uvažme se v dědictví jeho.

°26,3.[4];27,1;J 11,53

39. I chytivše ho, vyvrhli jej ven z vinice a zabili.

40. Protož když přijde pán vinice, co učiní vinařům těm?

41. Řekli jemu: Zlé zle zatratí, a vinici svou pronajme jiným vinařům, kteříž budou vydávati jemu užitek časy svými.

42. Řekl jim Ježíš: Nikdy-li jste nečtli v °Písmích: Kámen, kterýž jsou zavrhli dělníci, ten učiněn jest v hlavu úhlovou? Ode Pána stalo se toto, a jest divné před očima našima.

°Iz 28,16;[8,14];Mk 12,10;L 20,17;Sk 4,11;Ř 9,33;1Pt 2,7;[Ž 118,22]

43. Protož pravím vám, že bude odjato od vás ^království Boží, a bude dáno lidu ~činícímu užitky jeho.

[^8,12;Sk 13,46~Iz 55,5]

44. A kdož by padl na ^ten kámen, rozrazíť se; a °na kohož upadne, setřeť jej.

°Dn 2,[34].35;[^Iz 8,15]

45. A slyšavše přední kněží podobenství jeho, porozuměli, že by o nich mluvil.

46. I hledajíce ho jíti, ^báli se zástupů; °neb ho měli za proroka.

°L 7,16;J 6,14;7,40;[^Mt 21,26]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Matouš